Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka

 

BURMISTRZ MIASTA SANOKA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka

 
Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę gruntu o powierzchni 30 m2, położonego w Sanoku przy ul. Biała Góra, obręb Wójtowstwo, stanowiącego część nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 773/7 o powierzchni 0,0318 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00077649/1, na czas oznaczony – 3 lata, z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową (pod usytuowanie tymczasowego obiektu o funkcji gastronomicznej).
Przedmiot dzierżawy znajduje się w południowo-wschodniej części działki, od strony ul. Biała Góra.
 
Dla terenu na którym położona jest w/w nieruchomość brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu ustalenie przeznaczenia terenu, określenie sposobu zagospodarowania i warunków jego zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Wydanie takiej decyzji może nastąpić na wniosek inwestora, w odniesieniu do konkretnego zamierzenia inwestycyjnego.
Dzierżawca w czasie trwania umowy zobowiązany będzie do:
 • uzyskania wszelkich pozwoleń i uzgodnień związanych z przedmiotem i celem dzierżawy, wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności z ustawy Prawo budowlane,
 • przedłożenia prawomocnej decyzji Pozwolenie na budowę, wydanej przez właściwy organ architektoniczno-budowlany, niezwłocznie po jej uprawomocnieniu, jednak nie później niż do 31.12.2019 r.
Dzierżawca będzie miał możliwość urządzenia sezonowego ogródka gastronomicznego przy obiekcie handlowym o powierzchni nieprzekraczającej 80 m2, według odrębnej stawki (2,05 zł/m2 miesięcznie netto + VAT).
 
Cena wywoławcza (miesięczny czynsz dzierżawny)  – 102,00 zł netto
Wadium – 25,00 zł

Minimalne postąpienie – 10,00 zł
 
Dzierżawca zobowiązany będzie płacić Wydzierżawiającemu miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości osiągniętej w przetargu, do którego doliczany będzie podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 2 lipca 2019 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1,w Sali Herbowej Nr 64, o godz. 1000 .
 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
 1. dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka, nr rachunku: 31 8642 0002 2001 0060 4703 0003. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu, w taki sposób, aby pieniądze na koncie Miasta były najpóźniej w dniu 27 czerwca 2019 r.
 2. przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 
 • w przypadku przystąpienia do przetargu przez osoby fizyczne - dokumentu tożsamości;
 • w przypadku przystąpienia do przetargu przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - okazanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot i stosownych pełnomocnictw.
 1. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
 2. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postepowania przetargowego.
 3. W przypadku uczestnictwa w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i dzierżawę nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku (dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 4. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 6. Wpłacone przez uczestnika wadium zostanie:
 • zaliczone zostanie na poczet czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
 • zwrócone niezwłocznie, jeżeli osoba wpłacająca wadium przetargu nie wygra – nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 1. Gmina Miasta Sanoka zawiadomi osobę, która wygra przetarg o terminie zawarcia umowy dzierżawy, w ciągu 7 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 2. Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie - bez usprawiedliwienia, wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Dzierżawca zobowiązany będzie z własnych funduszy uiszczać wszelkie należności pieniężne, które obciążać będą przedmiot dzierżawy, a w szczególności opłacać podatek od nieruchomości.
 4. Dzierżawca własnym staraniem i na własny koszt, bez możliwości zwrotu nakładów, może wydzierżawionym gruncie posadowić tymczasowy obiekt o funkcji gastronomicznej.
 5. W przypadku rozwiązania lub zakończenia umowy, Dzierżawca będzie zobowiązany do usunięcia swoje­go mienia i uporządkowania przedmiotu dzierżawy we własnym zakresie bez prawa roszczeń od Wydzierżawiającego. W przypadku niedoprowadze­nia przedmiotu dzierżawy do stanu poprzedniego czynność tą wykona Wy­dzierżawiający na koszt Dzierżawcy. Mienie pozostawione na terenie dzier­żawy, po zakończeniu umowy dzierżawy, zostanie usunięte lub przeniesio­ne, na koszt Dzierżawcy, w miejsce składowania bez odszkodowania za jego ewentualne uszkodzenie lub zniszczenie. W przypadku, gdy po zakoń­czeniu umowy okaże się, że zagospodarowanie przedmiotu dzierżawy jest trwale związane z gruntem i nie ma możliwości jego usunięcia, zostanie ono nieodpłatnie przejęte przez Wydzierżawiającego, bez możliwości zwro­tu nakładów (kosztów) oraz bez obciążeń finansowych. Nakłady poniesione przez Dzierżawcę na polepszenie przedmiotu dzierżawy nie podlegają zwrotowi.
 6. Nieruchomość oddawana jest w dzierżawę na podstawie danych z ewidencji gruntów, bez okazania jej granic na gruncie.
 7. Dzierżawca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.
 8. W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew kub krzewów z terenu dzierżawionej nieruchomości dzierżawca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.
 9. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu z ważnych powodów.
 10. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka, Rynek 1 oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sanoka: bip.um.sanok.pl (zakładka „zamówienia publiczne i przetargi”).
 11. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miasta Sanoka, Sanok, ul. Rynek 1, pokój nr 51, lub pod numerem telefonu 13 46 52 841, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 730 do 1530.
 
 
 
 
 
Data składania ofert:
2019-07-02 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-06-27 15:30:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2019-05-31 10:00:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2019-05-31 10:00:00

Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 28 maja 2020r. 14:01:27
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.