Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka

BURMISTRZ MIASTA SANOKA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka

 
Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę na czas oznaczony - 3 lata, z przeznaczeniem na cele garażowe, części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sanoku, obręb Wójtowstwo przy ul. Poprzecznej, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00031733/3, oznaczonej jako działka nr 621/1 o powierzchni dzierżawy 0,0018 ha (0,1869 ha powierzchnia całej działki).
 
Wysokość wywoławczej opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości – 40,32 zł netto / miesięcznie
Wadium – 25,00 zł

 
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 20 lipca 2018 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1, w Sali Herbowej Nr 64, o godz. 900 .
 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
 1. Dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka, nr rachunku: 31 8642 0002 2001 0060 4703 0003. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu, w taki sposób, aby pieniądze na koncie Miasta były najpóźniej w dniu 17 lipca 2018 r. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
 2. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 
 • w przypadku osób fizycznych - dokumentu tożsamości,
 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - okazanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 1. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej, poświadczonej notarialne.
 2. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.
 3. Osobie, która nie wygra przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości.
 4. Gmina Miasta Sanoka zawiadomi osobę, która wygra przetarg o terminie zawarcia umowy dzierżawy, w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 5. Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie - bez usprawiedliwienia, wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Cena osiągnięta w przetargu jest stawką miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości, do której doliczany będzie podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.
 7. Dzierżawca zobowiązany będzie z własnych funduszy uiszczać wszelkie należności pieniężne, które obciążać będą przedmiot dzierżawy, a w szczególności opłacać podatek od nieruchomości.
 8. Nieruchomość oddawana jest w dzierżawę na podstawie danych z ewidencji gruntów bez okazania jej granic na gruncie.
 9. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem przyczyny.
 10. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego, pokój nr 51, w Urzędzie Miasta Sanoka,  Rynek 1 lub pod numerem telefonu 13 46 52 841 w godzinach od 730 do 1530 oraz na stronie internetowej: www.bip.um.sanok.pl (zakładka „przetargi”).
Data składania ofert:
2018-07-17 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2018-07-17 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2018-06-15 07:38:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2018-06-15 07:38:00

Rejestr zmian