Przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonego na prowadzenie działalności: dowolnej

ZMIANY:
2019-02-06 10:37:49: Przeniesiono do Archiwum
2019-02-06 10:37:49: Przeniesiono do archiwum

Przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonego na prowadzenie działalności: dowolnej.

Przetarg odbędzie się w dniu: 11 - go lipca 2018 r. o godzinie 1000  w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu jest lokal przy ul. Jagiellońskiej 14 w Sanoku
Lokal o łącznej powierzchni: 125,11 m2, składający się z pięciu pomieszczeń, i wc.
Branża dowolna: z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod.-kan. oraz centralne ogrzewanie.
Cena wywoławcza 20,00 zł/m2
Wadium: 2.502,20 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dwa złote 20/100).

UWAGA!!!

Wadium za lokal położony przy ul. Jagiellońskiej 14 w Sanoku należy wpłacić na konto Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku nr: 31864200022001006047030003 najpóźniej do dnia 10 - go lipca 2018 roku.
Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na w/w koncie bankowym najpóźniej do dnia 10 - go lipca 2018 r. do godziny 1500.
Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22, w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 46-51-291 w dniach: 9 i 10 lipca 2018 r. w godzinach od 800 do 1400 udzieli informacji o lokalu przy ul. Jagiellońskiej 14 Sanoku łącznie z udostępnieniem go do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Lokalowej przy ul. Rynek 1, w Sanoku (pok. Nr 7) tel. 46-52-878.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia w stosunku do lokali objętych ogłoszeniem.
 
Z przetargu wyklucza się oferentów:

  • którzy zalegają z zapłatą czynszu za lokal użytkowy,
  • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu

Data składania ofert:
2018-07-10 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-07-10 15:00:00
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłCzekańska Kinga 2018-06-21 15:00:00
PublikującyKinga Czekańska 2018-06-21 15:00:00
Modyfikował(a) Kinga Czekańska 2019-02-06 10:37:49

Rejestr zmian