Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka

BURMISTRZ  MIASTA  SANOKA

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność

 Gminy Miasta Sanoka

I. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy
ul. Sosnowej w Sanoku, obręb Wójtowstwo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 688/16 o pow. 0,0953 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00081128/4. Dział III i IV wolny od wpisów (obciążeń). Przez nieruchomość przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia oraz wodociąg lokalny, które ograniczają możliwość zabudowy.
 
Cena wywoławcza – 44 650,00 zł  Wadium –  4 500,00 zł
Poprzedni przetarg odbył się w dniu: 12.10.2018r.
 Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
II. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy
ul. Świerkowej w Sanoku, obręb Wójtowstwo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 688/21 o pow.
0,1107 ha , dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00056322/0. Dział III i IV wolny od wpisów (obciążeń). Przez nieruchomość przebiega wodociąg lokalny, który ogranicza możliwość zabudowy.
 
Cena wywoławcza – 36 700,00 zł  Wadium –  3 700,00 zł
Poprzedni przetarg odbył się w dniu: 12.10.2018r.
 Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
III. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy
ul. Sosnowej w Sanoku, obręb Wójtowstwo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 688/10 o pow. 0,1084 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00081122/2. Dział III i IV wolny od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza – 50 000,00 zł  Wadium –  5 000,00 zł
Poprzednie przetargi odbyły się w dniu: 27.09.2017r., 14.02.2018r., 25.07.2018r. i 12.10.2018r.
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
 
IV. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy
ul. Sosnowej w Sanoku, obręb Wójtowstwo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 688/11 o pow.
0,1132 ha , dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00081123/9. Dział III i IV wolny od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza – 60 000,00 zł  Wadium –  6 000,00 zł
Poprzednie przetargi odbyły się w dniu: 27.09.2017r., 14.02.2018r., 25.07.2018r. i 12.10.2018r.
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
 
V. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Sosnowej w Sanoku, obręb Wójtowstwo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 688/15 o pow. 0,0818 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00081127/7. Dział III i IV wolny od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza – 51 600,00 zł  Wadium –  5 200,00 zł
Poprzednie przetargi odbyły się w dniu: 27.09.2017r., 16.02.2018r., 25.07.2018r. i 12.10.2018r.
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
 
 
Dla terenu na którym położone są wszystkie w/w nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu ustalenie przeznaczenia terenu, określenie sposobu zagospodarowania i warunków jego zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Wydanie takiej decyzji może nastąpić na wniosek inwestora, w odniesieniu do konkretnego zamierzenia inwestycyjnego.
 
Przetargi odbędą się w dniu 14 grudnia 2018 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1,                w Sali Herbowej Nr 64 , począwszy od godziny 900 w następującej kolejności:
 • Godz. 900 działka nr 688/16 o pow. 0,0953 ha
 • Godz. 920 działka nr 688/21 o pow. 0,1107 ha
 • Godz. 940 działka nr 688/10 o pow. 0,1084 ha
 • Godz. 1000 działka nr 688/11 o pow. 0,1132 ha
 • Godz. 1020 działka nr 688/15 o pow. 0,0818 ha    
    
 
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest:
 1. Dokonanie wpłaty wadium, przelewem, na każdy przetarg oddzielnie, na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka, nr rachunku: 31864200022001006047030003, z podaniem numeru i położenia nieruchomości. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu, w taki sposób, aby pieniądze na koncie Miasta były najpóźniej w dniu 10 grudnia 2018 r.
 2. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 
 • w przypadku nabywania nieruchomości: przez osoby fizyczne - dokumentu tożsamości; przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - okazanie aktualnego odpisu
  z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo
  w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości (dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej, poświadczonej notarialne.
Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się z warunkami przetargu
i przyjmują je bez zastrzeżeń.
Osobie, która nie wygra przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabywanej nieruchomości.
Gmina Miasta Sanoka zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie podlega zwrotowi.
Cena osiągnięta w przetargu (brutto), pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie nie później niż 2 dni przed podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka nr
85 8642 0002 2001 0060 4703 0001.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem jej granic. Okazanie granic na gruncie może się odbyć na wniosek i koszt nabywcy.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Niezbędną infrastrukturę oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca wykona własnym staraniem, w porozumieniu z właścicielami sieci.
W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.
Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  – t. j.  Dz. U. z 2017 r., poz. 2278.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu z ważnych powodów,
z podaniem przyczyny.

 
Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego, pokój nr 51, w Urzędzie Miasta Sanoka, Rynek 1, tel. 13 46 52840, oraz na stronie internetowej: www.bip.um.sanok.pl (zakładka „ zamówienia publiczne i przetargi”).


Data składania ofert:
2018-12-10 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2018-12-10 23:59:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2018-11-09 10:12:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2018-11-09 10:12:00

Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 20 lipca 2019r. 23:57:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.