Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
BURMISTRZ MIASTA SANOKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka

  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, położonych przy ul. Jagiellońskiej w Sanoku, obręb Śródmieście, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 1117, 1119/9, 1124/2 o łącznej pow. 0,1085 ha, dla których prowadzone są księgi  wieczyste nr KS1S/00055051/2 (dz. nr 1117), KS1S/00047284/5 dz. (nr 1119/9), KS1S/00055038/5 (dz. nr 1124/2). Dział III i IV wolny od wpisów (obciążeń).
Na działce nr 1124/2 usytuowane są murowane schody, stanowiące część traktu łączącego ulicę Jagiellońską i ulicę Daszyńskiego. Nabywca nieruchomości, ustalony w drodze przetargu, będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Gminy Miasta Sanoka nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności polegającej na korzystaniu z przedmiotowych schodów.
 
Cena wywoławcza – 500 000,00 zł    Wadium –  50 000,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Poprzednie przetargi odbyły się 13.04.2018 r., 23.07.2018r. i 23.11.2018r.
 
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Śródmieście m. Sanoka o nazwie „JAGIELLOŃŚKA – I”, uchwalonego przez Radę Miasta Sanoka Uchwała Nr LXII/460/10 z dnia 17 czerwca 2010 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 67 poz. 1309 z dnia 28 lipca 2010 r. działki numer: 1117, 119/9, 1124/2 położone są w obszarze oznaczonym symbolem: 1.U/KS – tereny zabudowy usługowej i parkingów wielopoziomowych oraz symbolem 6.KDW – tereny komunikacyjne – tereny dróg wewnętrznych.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 marca 2019 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1, w Sali Herbowej Nr 64, o godzinie 900.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
  1. Dokonanie wpłaty wadium, przelewem, na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka, nr rachunku: 31864200022001006047030003, z         podaniem numeru i położenia nieruchomości. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu, w taki sposób, aby pieniądze na koncie Miasta były najpóźniej w dniu 25 marca 2019 r.
  2. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 
  • w przypadku nabywania nieruchomości: przez osoby fizyczne - dokumentu tożsamości; przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – okazanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim,  w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości (dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami
 
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej, poświadczonej notarialne.
Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się
z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń. Osobie, która nie wygra przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabywanej nieruchomości. Gmina Miasta Sanoka zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie podlega zwrotowi. Cena osiągnięta
w przetargu (brutto), pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie nie później niż 2 dni przed podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność, na konto Gminy Miasta Sanoka nr              85 8642 0002 2001 0060 4703 0001. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem jej granic. Okazanie granic na gruncie może się odbyć na wniosek i koszt nabywcy. Nabywca przejmuje nieruchomość
w stanie istniejącym.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Niezbędną infrastrukturę oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca wykona własnym staraniem, w porozumieniu z właścicielami sieci. W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń. Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – t. j.  Dz. U. z 2017 r., poz. 2278. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane
z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu z ważnych powodów,
z podaniem przyczyny.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego, pokój nr 51, w Urzędzie Miasta Sanoka, Rynek 1, tel. 1346 52840, oraz na stronie internetowej: www.bip.um.sanok.pl (zakładka „ zamówienia publiczne i przetargi”).
Data składania ofert:
2019-03-25 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2019-03-25 23:59:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2019-01-22 08:30:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2019-01-22 08:30:00

Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 22 sierpnia 2019r. 06:56:57
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.