Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2019-06-17
Publikujący Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2019-06-17 14:58
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2019-06-17
Publikujący Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2019-06-17 14:42
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2019-06-17
Publikujący Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2019-06-17 14:48
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2019-06-17
Publikujący Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2019-06-17 14:49
 
Zapytanie ofertowe
Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Sanoka nr 125/2016 z dnia 22.07.2016r.    w sprawie regulaminu udzielania zamówień i konkursów o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miasta w Sanoku,    w związku art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2018, poz.1986 z późn. zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi polegającej na wykonaniu scalenia i podziału nieruchomości.
 1. Zamawiający:  Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok.
 2. Przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia jest wykonanie scalenia i podziału nieruchomości  położonych w Sanoku, obręb geodezyjny Posada,  w rejonie ulicy Ustrzyckiej, o powierzchni ok.4,93 ha, dla obszaru obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 1902/5, 1902/6, 1902/9, 1902/10, 1904/7, 1906/4, 1906/7, 1908/5, 1909/5, 1910/2, 1912/2, 1913/2, 1914/2, 1914/6, 1914/8, 1920/4, 1920/7, 1921/2, 1924/2, 1925/2, 1926/2, 1927/2, 1928/2, 1954, 1955, 1956,1957/3, 1961/5, 1961/6, 1965, 1967/7, 1968, 1969/3, 1970/3, 1972/2, 1973, 1974/2, 1975/2, 1976/2, 1977, 1978, 1980, 1981/3, 1982/3, 1983/5, 1983/8, 1984, 1986, 1987, 1992/1, 1992/2, 1992/3, 1992/4, 1993, 1994, 1995/1, 1995/2, 1997/1, 1997/2, 1997/3, 1997/4, 3257  i 3435, zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/484/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 11 września 2018 r.
 3. Termin realizacji zamówienia: 31.10.2019r.
 4. .Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miasta w Sanoku,  Rynek 1, 38-500 Sanok, do 13.12.2018r.
 5. Warunki płatności: Przelew do 14 dni od przedłożenia faktury .
 6.  Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Teresa Kudroń , tel. 13 4652 840.
 7.  Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim do dnia: 13.12.2018r. w jednej z poniższych form:
- pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, Wydział Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego
- faksem na numer: 013 46 30 890 z dopiskiem do wiadomości – Teresa Kudroń
- elektronicznej na adres: kudron@um.sanok.pl
 1. Kryteria wyboru oferty:  cena - 100%.
 2. Inne istotne warunki zamówienia: złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o pozytywnym zakończeniu przynajmniej jednej pracy geodezyjnej, polegającej na wykonaniu scalenia                   i podziału zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
 
 
 
Załączniki:
 1. Formularz ofertowy.
 2. Oświadczenie Wykonawcy.
 3. Opis przedmiotu zamówienia
 4. Uchwała wraz z załącznikiem graficznym obszaru scalenia.
 5. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Załączniki:

zapytanie ofertowe Plik pdf 5.24 MB
wypis z mpzp Plik pdf 209.05 KB
wyrys z mpzp Plik pdf 10.66 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Podinspektor2018-11-30
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2018-11-30 14:36
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2018-11-30 14:44
Zapytanie ofertowe
do rozeznania cenowego zamówień o wartości szacunkowej
od 10 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie
 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
Rodzaj zamówienia: Dostawy – Zakup wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego wyposażenia ICT poprawiającego warunki kształcenia w ramach projektu pt. „Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 2 w Sanoku” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, nr projektu: RPPK.06.04.03-18-0015/16. Zakres rzeczowy zamówienia wraz z opisem głównych parametrów technicznych określa załącznik „Specyfikacja dostaw” będący integralną częścią zapytania.
 1. Termin realizacji zamówienia: 16.12.2016 r. z możliwością wydłużenia o maksymalnie 2 dni na uzasadniony wniosek Wykonawcy.……………………………………………..
 2. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 28.11.2016 r. do godziny 12:00 wysyłając wypełniony formularz na adres: rozwoj@um.sanok.pl, lub złożyć osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup wyposażenia ICT” w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta, 38-500 Sanok, ul. Rynek  1 – Biuro Obsługi Klienta pokój nr 1
 3. Warunki płatności: przelew 7  dni od daty otrzymania faktury. ..………………………….
 4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Arkadiusz Komski, tel. 13 46 52 867    e-mail: rozwoj@um.sanok.pl
 5. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim. Składając ofertę drogą elektroniczną należy przesłać ją w formie skanu, natomiast w przypadku złożenia oferty osobiście oryginalne dokumenty w formie papierowej należy dostarczyć w sposób określony w punkcie 3. Termin złożenia ofert upływa w dniu 28.11.2016 o godzinie 12:00.
 6. Kryteria wyboru oferty:
 1. cena …100………… %
 2. inne (wymienić) …………. %
 1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami  wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Załączniki:

Specyf_dostaw Plik pdf 316.55 KB
formularz zapytania Plik pdf 600.54 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłArkadiusz Komski2016-11-18
Publikujący Arkadiusz Komski - Rozwój 2016-11-18 14:50
Modyfikacja Arkadiusz Komski - Rozwój 2016-11-21 08:08
Protokół z rostrzygnięcia znajduje się w załączniku

Załączniki:

protokół Plik pdf 1.93 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłArkadiusz Komski2016-11-17
Publikujący Arkadiusz Komski - Rozwój 2016-11-17 08:08
Modyfikacja Arkadiusz Komski - Rozwój 2016-11-18 08:33
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłArkadiusz Komski2016-11-04
Publikujący Arkadiusz Komski - Rozwój 2016-11-04 13:55
Modyfikacja Arkadiusz Komski - Rozwój 2016-11-04 15:08
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Formularz zapytania Plik doc 51.00 KB
Oświadczenie Wykonawcy Plik doc 29.00 KB
zał. 1 Opis zamówienia G.K Plik doc 60.00 KB
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 20 czerwca 2019r. 13:27:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.