Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
WRI.7011.6.2019                                                                                                                                              Sanok, dnia 12.04.2019 r.
 
                                                                                                    OGŁOSZENIE
 
 1. Zamawiający: Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38 – 500 Sanok
 2. Rodzaj zamówienia: Usługi
 3. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla terenu przy ul. Łany
w Sanoku”,
wraz z uzyskaniem prawomocnego zgłoszenia budowy.

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Bochnia - Inwestycje2019-04-18
Publikujący Piotr Bochnia - Inwestycje 2019-04-18 13:15
Modyfikacja Piotr Bochnia - Inwestycje 2019-04-18 13:19
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2019-04-12
Publikujący Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2019-04-12 13:01
Modyfikacja Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2019-04-12 13:06
Sanok, dn. 4 kwietnia 2019r.
 
ZARZĄD DZIELNICY OLCHOWCE MIASTA SANOKA
OGŁASZA
 
 1. Pisemny przetarg na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego z lasu pozostającego w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce w ilości:
 1. 4,04 m3, rodzaj jodła,
 2. 30,96 m3, rodzaj sosna.
 
 1. Drewno przeznaczone na sprzedaż znajduje się na składowisku przy ul. Turystycznej, Dzielnica Olchowce w Sanoku.
 2. Zamknięta kopertę z ofertą oznaczoną „Sprzedaż drewna z lasu pozostającego                        w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce - nie otwierać przed dniem 18 kwietnia 2019r.” należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 1, Urząd Miasta Sanoka, ul. Rynek 1.
 3. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
 4. Kryteria oceny ofert: najwyższa zaoferowana cena.
 5. Cenę minimalną drewna ustala się na kwotę: 220,00zł netto za m3
 6. Termin składania ofert upływa dnia 18.04.2019 roku o godzinie 15.30.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Rady Dzielnicy Olchowce (Dom Strażaka), ul. Przemyska 58, w dniu 19 kwietnia 2019r. o godz. 18.00.
 8. Wydanie przedmiotowego drewna nastąpi po zawarciu stosownej umowy                               i uregulowaniu należności na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy.
 9. Załadunek oraz transport drewna we własnym zakresie Nabywcy.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 11. Osoba upoważnioną do kontaktu i udzielania informacji jest Pan Ryszard Paszkiewicz – gajowy, tel.: 537-201-303.
 12. Drewno wystawione na sprzedaż można oglądać w dni robocze w godzinach
  od 8.00 do 15.00.
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2019-04-04
Publikujący Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2019-04-04 08:07
Modyfikacja Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2019-04-04 08:10

Załączniki:

Formularz ofertowy Buk 2019.docx Plik doc 13.76 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2019-03-18
Publikujący Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2019-03-18 10:55
Modyfikacja Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2019-03-18 11:04
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2019-03-18
Publikujący Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2019-03-18 10:59
Modyfikacja Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2019-03-18 11:05
 
Zapytanie ofertowe
Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Sanoka nr 125/2016 z dnia 22.07.2016r.    w sprawie regulaminu udzielania zamówień i konkursów o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miasta w Sanoku,    w związku art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2018, poz.1986 z późn. zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi polegającej na wykonaniu scalenia i podziału nieruchomości.
 1. Zamawiający:  Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok.
 2. Przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia jest wykonanie scalenia i podziału nieruchomości  położonych w Sanoku, obręb geodezyjny Posada,  w rejonie ulicy Ustrzyckiej, o powierzchni ok.4,93 ha, dla obszaru obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 1902/5, 1902/6, 1902/9, 1902/10, 1904/7, 1906/4, 1906/7, 1908/5, 1909/5, 1910/2, 1912/2, 1913/2, 1914/2, 1914/6, 1914/8, 1920/4, 1920/7, 1921/2, 1924/2, 1925/2, 1926/2, 1927/2, 1928/2, 1954, 1955, 1956,1957/3, 1961/5, 1961/6, 1965, 1967/7, 1968, 1969/3, 1970/3, 1972/2, 1973, 1974/2, 1975/2, 1976/2, 1977, 1978, 1980, 1981/3, 1982/3, 1983/5, 1983/8, 1984, 1986, 1987, 1992/1, 1992/2, 1992/3, 1992/4, 1993, 1994, 1995/1, 1995/2, 1997/1, 1997/2, 1997/3, 1997/4, 3257  i 3435, zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/484/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 11 września 2018 r.
 3. Termin realizacji zamówienia: 31.10.2019r.
 4. .Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miasta w Sanoku,  Rynek 1, 38-500 Sanok, do 13.12.2018r.
 5. Warunki płatności: Przelew do 14 dni od przedłożenia faktury .
 6.  Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Teresa Kudroń , tel. 13 4652 840.
 7.  Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim do dnia: 13.12.2018r. w jednej z poniższych form:
- pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, Wydział Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego
- faksem na numer: 013 46 30 890 z dopiskiem do wiadomości – Teresa Kudroń
- elektronicznej na adres: kudron@um.sanok.pl
 1. Kryteria wyboru oferty:  cena - 100%.
 2. Inne istotne warunki zamówienia: złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o pozytywnym zakończeniu przynajmniej jednej pracy geodezyjnej, polegającej na wykonaniu scalenia                   i podziału zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
 
 
 
Załączniki:
 1. Formularz ofertowy.
 2. Oświadczenie Wykonawcy.
 3. Opis przedmiotu zamówienia
 4. Uchwała wraz z załącznikiem graficznym obszaru scalenia.
 5. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Załączniki:

zapytanie ofertowe Plik pdf 5.24 MB
wypis z mpzp Plik pdf 209.05 KB
wyrys z mpzp Plik pdf 10.66 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Podinspektor2018-11-30
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2018-11-30 14:36
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2018-11-30 14:44
Zapytanie ofertowe
do rozeznania cenowego zamówień o wartości szacunkowej
od 10 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie
 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
Rodzaj zamówienia: Dostawy – Zakup wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego wyposażenia ICT poprawiającego warunki kształcenia w ramach projektu pt. „Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 2 w Sanoku” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, nr projektu: RPPK.06.04.03-18-0015/16. Zakres rzeczowy zamówienia wraz z opisem głównych parametrów technicznych określa załącznik „Specyfikacja dostaw” będący integralną częścią zapytania.
 1. Termin realizacji zamówienia: 16.12.2016 r. z możliwością wydłużenia o maksymalnie 2 dni na uzasadniony wniosek Wykonawcy.……………………………………………..
 2. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 28.11.2016 r. do godziny 12:00 wysyłając wypełniony formularz na adres: rozwoj@um.sanok.pl, lub złożyć osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup wyposażenia ICT” w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta, 38-500 Sanok, ul. Rynek  1 – Biuro Obsługi Klienta pokój nr 1
 3. Warunki płatności: przelew 7  dni od daty otrzymania faktury. ..………………………….
 4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Arkadiusz Komski, tel. 13 46 52 867    e-mail: rozwoj@um.sanok.pl
 5. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim. Składając ofertę drogą elektroniczną należy przesłać ją w formie skanu, natomiast w przypadku złożenia oferty osobiście oryginalne dokumenty w formie papierowej należy dostarczyć w sposób określony w punkcie 3. Termin złożenia ofert upływa w dniu 28.11.2016 o godzinie 12:00.
 6. Kryteria wyboru oferty:
 1. cena …100………… %
 2. inne (wymienić) …………. %
 1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami  wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Załączniki:

Specyf_dostaw Plik pdf 316.55 KB
formularz zapytania Plik pdf 600.54 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłArkadiusz Komski2016-11-18
Publikujący Arkadiusz Komski - Rozwój 2016-11-18 14:50
Modyfikacja Arkadiusz Komski - Rozwój 2016-11-21 08:08
Protokół z rostrzygnięcia znajduje się w załączniku

Załączniki:

protokół Plik pdf 1.93 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłArkadiusz Komski2016-11-17
Publikujący Arkadiusz Komski - Rozwój 2016-11-17 08:08
Modyfikacja Arkadiusz Komski - Rozwój 2016-11-18 08:33
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłArkadiusz Komski2016-11-04
Publikujący Arkadiusz Komski - Rozwój 2016-11-04 13:55
Modyfikacja Arkadiusz Komski - Rozwój 2016-11-04 15:08
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Formularz zapytania Plik doc 51.00 KB
Oświadczenie Wykonawcy Plik doc 29.00 KB
zał. 1 Opis zamówienia G.K Plik doc 60.00 KB
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 22 kwietnia 2019r. 16:23:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.