Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Zapytanie ofertowe na wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu
 
TG.6871.6.2017                                                                                                            Sanok, 24.02.2017r.
 
 
                                                                              Zapytanie ofertowe
 
1. Zamawiający: Gmina Miasta Sanoka
2. Opis przedmiotu zamówienia:   Opracowanie operatu leśnego w formie uproszczonego planu urządzenia lasu oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, dla lasów stanowiących mienie komunalne Gminy Miasta Sanoka, obręb Olchowce, obejmującego działki ewidencyjne o numerach: 232, 280, 389, cz. 467, cz. 815, cz. 816, 818, 25/1, cz. 25/3, 241/3, 241/4,  cz. 241/5, cz. 242/1, cz.247/1, cz.247/3,                 o łącznej powierzchni leśnej 148 ha.
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
 
3. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miasta w Sanoku,  Rynek 1, 38-500 Sanok,    06.03.2017r.
6. Warunki płatności: Przelew do 14 dni od przedłożenia faktury
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Teresa Kudroń, tel. 13 46 52 840
8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim do dnia: 06.03.2017r. w jednej z poniższych form:
- pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, Wydział Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego
- faksem na numer: 013 46 30 890 z dopiskiem do wiadomości – Teresa Kudroń
- elektronicznej na adres: kudron@um.sanok.pl
9. Kryteria wyboru oferty:
a) cena: 100 %
b) inne (wymienić): Brak
10. Treść oferty:
a) nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………...  
b) adres wykonawcy:  …………………………………………………………………………
c) NIP: ……………………….
d) REGON: ………………….
e) nr rachunku bankowego: ………………………………………………………………........
f) oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto …………………………zł (słownie złotych ……………………………..……….
……….…………………………………………………………………………………………)
Podatek VAT …………………….. zł (słownie złotych ……………………………..……….
……………………………………………………………………………...…………………..)
Cenę brutto…………………………zł (słownie złotych ………………………………..…….
………………………………………………………………………………………………….)
g) inne kryteria określone w zapytaniu ofertowym …………………………………………....
11. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
 
                                                                                     
                                                                                                                        ……………………………….
                                                                                                                         Data i podpis oferenta.
 
 
 TG.6871.6.2016
                                                                                                  Sanok, 24.02.2017r.
 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na wykonanie Uproszczonego planu urządzenia lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko projektu Uproszczonego planu urządzenia lasu.
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 1. Uproszczony plan urządzenia lasu należy wykonać zgodnie z:
 • ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015r. poz. 2100 ze zm.),
 • ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.),
 • ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.)
 • ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r. poz. 672 ze zm.),
 • ustawą z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015r. poz. 909 ze zm.)
 • rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2012r. poz. 1302),
 • innymi aktami wykonawczymi wydanymi do przytoczonych ustaw.
 1. Zakres prac obejmował będzie:
 • Opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących mienie komunalne Gminy Miasta Sanoka, obręb Olchowce.
 • Wyłożenie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu do publicznego wglądu               w siedzibie gminy i uzyskanie opinii Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzozów
 • Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu uproszczonego planu urządzenia lasu.
 
 1. Ustala się następujące terminy wykonania zamówienia:
 • Zakończenie prac terenowych łącznie z wyłożeniem projektu uproszczonego planu urządzenia lasu w Urzędzie Gminy Miasta Sanoka oraz uzyskanie opinii Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzozów – do 30 września 2017r.
 • Przekazanie ostatecznej wersji uproszczonego planu urządzenia lasu wraz                           z pozytywnie zaopiniowaną prognozą oddziaływania na środowisko  projektu uproszczonego planu urządzania lasu – do 15 listopada 2017r.
 • Zamawiający po sprawdzeniu przedmiotu umowy, w terminie 14 dni, poinformuje                      o przyjęciu przedłożonego projektu lub o potrzebie wykonania określonych poprawek, wyznaczając jednocześnie 14 dniowy termin na ich usunięcie.
 
 1. Materiały niezbędne do realizacji prac urządzeniowych, tj. mapy ewidencyjne oraz wypisy z ewidencji gruntów, Wykonawca uzyska własnym staraniem i kosztem                      w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sanoku.
 
 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uzgodnieniami i opiniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
 
 1. Okres ważności planu będzie określony od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2027r.
 
 1. Wykonawca uzgodni z Nadleśniczym Nadleśnictwa Brzozów:
 • docelowe gospodarcze typy drzewostanów,
 • orientacyjne składy gatunkowe upraw leśnych,
 • rodzaje rębni,
 • kategorię zagrożenia pożarowego,
 • rodzaje strefy zagrożenia przemysłowego.
 
 1. Wykonawca zobowiązany jest, w uzgodnieniu z Urzędem Miasta Sanoka, wyłożyć na okres 60 dni do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzania lasu.
 
 1. Wyłożony projekt uproszczonego planu urządzania lasu musi zawierać wszystkie części opisowe, tabelaryczne i obliczeniowe, zadania gospodarcze oraz mapy.
 
 1. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla projektu uproszczonego planu urządzenia lasu przeprowadzona będzie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                     w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz.353 ze zm.):
 • możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny, a w przypadku konieczności wykonania, zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych               w prognozie oddziaływania na środowisko uzgodnić z:
  1. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
  2. Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie,
 • prognozę oddziaływania na środowisko należy wykonać dla projektu uproszczonego planu urządzania lasu, który został wyłożony w Urzędzie Miasta i pozytywnie zaopiniowany przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzozów,
 • Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przed organami o wydanie uzgodnień i opinii w procesie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
 • Sporządzoną prognozę Wykonawca przekaże do zaopiniowania:
  1. Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
  2. Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Rzeszowie.
 
 1. Wykonawca uzgodni, w razie potrzeby, projekt Uproszczonego planu urządzenia lasu w zakresie ochrony przeciwpożarowej z Komendantem Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Z uzgodnień należy sporządzić notatkę służbową dołączoną do opracowania.
 
 1. Kopie wszystkich opinii i uzgodnień Wykonawca przekaże Zamawiającemu
 
 1. Uproszczony plan urządzenia lasu należy wykonać w formie drukowanej w 4 egzemplarzach w twardej oprawie , z informacją dla kogo dany egzemplarz jest przeznaczony.
 
 1. Pozytywnie zaopiniowaną prognozę oddziaływania na środowisko projektu uproszczonego planu urządzania lasu należy przekazać w formie drukowanej – 1 egzemplarz oprawiony.
 
 1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu na elektronicznym nośniku danych wersję tekstową Uproszczonego planu urządzenia lasu w formie pliku pdf.
 
 1. Wykonawca udzieli 2-letniej gwarancji na wykonanie Uproszczonego planu urządzenia lasu.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Podinspektor2017-02-24
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2017-02-24 14:01
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 20 czerwca 2019r. 13:59:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.