Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane - sieć kanalizacji sanitarnej ul. Kołłątaja w Sanoku
TI.7013.14.2017                                                                                           Sanok, 3.10.2017r
Ogłoszenie
 1. Zamawiający: Gmina Miasta Sanoka ul. Rynek 1, 38-500 Sanok
 2. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane – sieć kanalizacyjna
Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kołłątaja w Sanoku”
Szczegółowy opis przedmiotu został określony za pomocą:
- projektu budowlanego i wykonawczego
- przedmiaru robót budowlanych
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
- operatu wodnoprawnego
- załącznika nr 3.
 1. Termin wykonania zamówienia – 30.11.2017r.
 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
  i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.
 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 3. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:Ignacy Lorenc oraz Karol Wal tel.: 13 46 52 833
 4. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: inwestycje@um.sanok.pl.
 1. Dokumentacja dotycząca postępowania dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.um.sanok.pl/
 2. Miejsce, termin złożenia oraz sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim do dnia 12.10.2017r do godz. 9:30 w Biurze obsługi klienta pokój nr 1.Urząd Miasta w Sanoku.
 1. Informacja na temat formy składania ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:
 
„Oferta na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kołłątaja w Sanoku. Nie otwierać do dnia 12.10.2017r do godz. 10:00”
 
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12.10.2017r o godz. 10:00 w pokoju nr. 5
 1. Oferta powinna zawierać:
- Załącznik nr 1 Zapytanie ofertowe z podaniem cen netto i brutto całości
zadania
-   Załącznik nr 2 Oświadczenie
-   Wypełniony kosztorys ofertowy
-   Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu:
          a) Uprawnienia i wypis z Izby Inżynierów Kierownika Budowy
z uprawnieniami budowlanymi bez organicznej w specjalności sieci sanitarnych
 1. Kryteria wyboru oferty: cena 100 %
 2. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 4. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu a także pozostałe warunki określone
w zapytaniu ofertowym.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki ekonomiczne, finansowe, techniczne i zawodowe gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zdolność zawodowa:
 1. Wykonawca winien dysponować przy realizacji zamówienia osobą uprawnioną do pełnienia funkcji w zakresie kierowania robotami budowlanymi
  w specjalności instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych.
Na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganego warunku wg. formuły: spełnia – nie spełnia.
 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków zamówienia, najpóźniej na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.
Załączniki:
1.  Zapytanie ofertowe
2.  Oświadczenie
3.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
4.  Wzór umowy
5. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Bochnia - Inwestycje2017-10-04
Publikujący Piotr Bochnia - Inwestycje 2017-10-16 11:25
Modyfikacja Piotr Bochnia - Inwestycje 2017-10-04 11:31
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 19 września 2018r. 07:05:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.