Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowo kosztorysowa dla Domu przedpogrzebowego - Olchowce
 TI.7011.3.2018                                                                                                                      Sanok, 12.03.2018r
 Ogłoszenie
 1. Zamawiający: Gmina Miasta Sanoka ul. Rynek 1, 38-500 Sanok
 2. Rodzaj zamówienia: Usługi
Nazwa zamówienia/Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa domu przedpogrzebowego przy cmentarzu komunalnym w dzielnicy Olchowce – Sanok wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3.
 1. Termin wykonania zamówienia – 31.08.2018r w terminie tym należy opracować pełną dokumentację projektową budowlano – wykonawczą i kosztorysową zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, oraz uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę.
 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
  i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.
 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 3. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Ignacy Lorenc oraz Piotr Bochnia tel.: 13 46 52 833
 4. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: inwestycje@um.sanok.pl.
 5. Dokumentacja dotycząca postępowania dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.um.sanok.pl/
 6. Miejsce, termin złożenia oraz sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim do dnia 20.03.2018r do godz. 9:30 w Biurze obsługi klienta pokój nr 1.Urząd Miasta w Sanoku.
 1. Informacja na temat formy składania ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:
 
„Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej
i kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa domu przedpogrzebowego przy cmentarzu komunalnym
w dzielnicy Olchowce – Sanok.

Nie otwierać do dnia 20.03.2018r do godz. 10:00”
 
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.03.2018r o godz. 10:00 w pokoju nr. 5
 
 1. Kryteria wyboru oferty: cena 100 %
 2. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków zamówienia, najpóźniej na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.
Załączniki:
1.  Zapytanie ofertowe
2.  Oświadczenie
3.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
4.  Wzór umowy
5.  Mapa z zaznaczoną lokalizacją domu przedpogrzebowego.
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Bochnia - Inwestycje2018-03-13
Publikujący Piotr Bochnia - Inwestycje 2018-03-23 11:10
Modyfikacja Piotr Bochnia - Inwestycje 2018-03-13 11:13
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 26 marca 2019r. 04:56:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.