Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Modernizacja energetyczna budynku Przychodni Rejonowej nr 1 w Sanoku, ul. Błonie 5
 
Ogłoszenie
 
 1. Zamawiający: Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38 – 500 Sanok
 2. Rodzaj zamówienia: usługi
     Wartość inwestycji ok.:  1 300 000,00 zł netto
 1. Zadanie związane jest z realizacją projektu nr RPPK.03.02.00-18-0007/18-00 złożonego
w ramach RPO WP na lata 2014-2020 „Czysta energia”
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Modernizacja energetyczna budynku Przychodni Rejonowej nr 1 w Sanoku, ul. Błonie 5
I. Roboty termomodernizacyjne (docieplenie ścian, stropów)
II. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
III. Modernizacja systemu grzewczego
IV. Branża sanitarna i klimatyzacji
V. Instalacja elektryczna i fotowoltaiczna
2. Obowiązki inspektora nadzoru określa szczegółowo dołączony do ogłoszenia projekt umowy- Załącznik nr 5
3. Szczegółowa dokumentacja (dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) dotycząca inwestycji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia
4. Wspólny słownik Zamówień (CPV):71.52.00.00-9 Usługi nadzoru budowlanego
 1. Termin wykonania zamówienia do dnia: 31.12.2019 r.
 2. Dokumentacja dotycząca postępowania dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego :  http://bip.um.sanok.pl/
 3. Kwalifikacje /wymogi stawiane wykonawcy:
Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni Wykonawcy którzy:
I. Posiadają uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, sprawowania funkcji inspektora nadzoru w specjalności:
a) konstrukcyjno-budowlanej
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń :
- cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych
- elektrycznych i elektroenergetycznych
II. Posiadają aktualny dokument potwierdzający przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia wymogów udziału w postępowaniu przedłoży oświadczenie – wg wzoru zał.nr 2, oraz wykaz osób odpowiedzialnych, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zał. nr 4
 1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia wymogów udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów (wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania).
 2. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami:
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Oferenci przekazują pisemnie, faksem oraz pocztą elektroniczną.
W/w dokumenty przekazane faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami: Ignacy Lorenc tel.13 46 833
Danuta Maślany tel.: 13 46 52 835
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: inwestycje@um.sanok.pl
 1. Miejsce, termin złożenia oraz sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim do dnia 11.12.2018r do godziny 9.30 w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 1 – Urzędu Miasta w Sanoku.
 1. Informacja na temat formy składania ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:
Oferta na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego zadania: „Modernizacja energetyczna budynku Przychodni Rejonowej nr 1 w Sanoku  
Nie otwierać do dnia 11.12.2018 r do godz.10.00”
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 11.12.2018 r o godz. 10.00 w pokoju nr 5.
 1. Kryteria wyboru oferty: cena 100%
 2. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert: Wykonawca który złożył ofertę najkorzystniejszą cenowo otrzyma 100 pkt. pozostałym Wykonawcom zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:
Liczba punktów = (Cmin/Cof)*100*waga
gdzie :
Cmin  – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
Cof   - cena oferty badanej nieodrzuconej,
Jeżeli ofertę złoży osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w cenie oferty należy wliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które to Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany byłby naliczyć i odprowadzić. 
Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków zamówienia, najpóźniej na dwa dni przed upływem składania ofert.
 2. Informacja na temat zakresu wykluczenia.
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
Załączniki:
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oświadczenie
 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego
 4. Wykaz osób
 5. Wzór umowy
 6. Dokumentacja budowlana
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2018-11-29
Publikujący Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2018-12-03 09:54
Modyfikacja Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2018-12-10 15:08
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 21 maja 2019r. 13:31:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.