Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Zabezpieczenie osuwiska poniżej Rynku nad ulicą Podgórze i Schodami Franciszkańskimi na działce nr 706 i 724 w Sanoku”.
WRI.7013.7.2019                                                                                                                                      Sanok, dnia 12.04.2019 r.
 
OGŁOSZENIE
 
 1. Zamawiający: Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38 – 500 Sanok
 2. Rodzaj zamówienia: Usługi
 3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji kompleksowego Inspektora Nadzoru dla zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska poniżej Rynku nad ulicą Podgórze i Schodami Franciszkańskimi na działce nr 706 i 724 w Sanoku”.
 
Wartość inwestycji ok: 5 500 000,00zł.
Zadanie inwestycyjne polega na budowie zabezpieczenia osuwiska poniżej Rynku nad ulicą Podgórze i Schodami Franciszkańskimi, składającego się z murów oporowych
i palisad żelbetowych posadowionej na palach, które połączone są ze sobą poprzez belki żelbetowe. Przy murach oporowych dodatkowo będą wykonane kotwy gruntowe. Teren zostanie pokryty geokratą oraz zostanie wykonane odwodnienie terenu i kanalizacja deszczowa.
 
Obowiązki Inspektora Nadzoru określa szczegółowo dołączony do ogłoszenia wzór umowy – Załącznik nr 5.
 1. Szczegółowa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotycząca inwestycji stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Wspólny słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9 Usługi nadzoru budowlanego.
 3. Termin wykonania zamówienia do dnia: 31.12.2019 r.
 4. Dokumentacja dotycząca postępowania dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.um.sanok.pl/
 5. Kwalifikacje i wymogi stawiane Wykonawcy:
Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy:
 1. Posiadają uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, sprawowania funkcji inspektora nadzoru w specjalnościach:
 1. konstrukcyjno – budowlanej,
 2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych
  i kanalizacyjnych
 1. Posiadają aktualny dokument potwierdzający przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia wymogów udziału w postępowaniu przedłoży oświadczenie – wg. wzoru załącznik nr 2, oraz wykaz osób odpowiedzialnych, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia załącznik nr 4.
 3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia wymogów udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
  w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów (wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia).
 4. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami:
  1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie, faksem oraz pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
  2. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:
Piotr Bochnia tel. 13 46 52 833
Karol Wal tel. 13 46 52 836
 1. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: inwestycje@um.sanok.pl
 2. Miejsce i termin złożenia oraz sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim do dnia 24.04.2019 r. do godziny 9.30 w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 1 – Urzędu Miasta w Sanoku.
 1. Informacja na temat formy składania oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:
Oferta na pełnienie funkcji kompleksowego Inspektora Nadzoru dla zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska poniżej Rynku nad ulicą Podgórze i Schodami Franciszkańskimi na działce nr 706 i 724 w Sanoku”. Nie otwierać do dnia 24.04.2019 r do godz. 10.00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 24.04.2019 r o godz. 10.00 w pokoju nr 6.
 1. Kryteria wyboru oferty: cena 100%.
 2. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert:
Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą cenowo otrzyma 100 pkt. pozostałym Wykonawcą zostaną przyznane punkty wg. poniższego wzoru:
Liczba punktów = (Cmin / Cof) * 100*waga
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
Cof – cena oferty badanej nieodrzuconej
 
Jeżeli ofertę złoży osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w cenie oferty należy wliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek
dochodowy, które to Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązującymi byłby naliczyć i odprowadzić.
Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców którzy te oferty złożyli, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składają oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków zamówienia, najpóźniej na dwa dni przed upływem składania ofert.
 2. Informacja na temat wykluczenia.
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
 1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
 2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. Pełnieniu członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
Załączniki:
 1. Zapytanie ofertowe,
 2. Oświadczenie,
 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego,
 4. Wzór umowy,
 5. Dokumentacja projektowa dla zadania pn.”Zabezpieczenie osuwiska poniżej Rynku nad ulicą Podgórze i Schodami Franciszkańskimi na działce nr 706 i 724 w Sanoku”.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2019-04-12
Publikujący Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2019-04-12 13:01
Modyfikacja Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2019-04-12 13:06
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 20 czerwca 2019r. 13:05:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.