Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Remont budynku szatniowo - sanitarnego na stadionie MOSiR w Sanoku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Żwirki i Wigury 10”
WRI.7013.9.2019                                                                                                     Sanok, dnia 16.05.2019r.
 
Ogłoszenie
 
 1. Zamawiający: Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38 – 500 Sanok
 2. Rodzaj zamówienia: usługi
Wartość inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego:  790 899,43 zł netto
 1. Zadanie jest dofinansowane ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej w ramach programu sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.
Opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Remont budynku szatniowo - sanitarnego na stadionie MOSiR w Sanoku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Żwirki i Wigury 10”
 1. Zakres nadzorowanych robót:
 • Wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku,
 • Wykonanie instalacji wewnętrznych tj. instalacje wod.-kan., c.o., instalacje elektryczne,
 • Wykonanie docieplenia ścian i stropodachu,
 • Wykonanie robót wykończeniowych w budynku,
 • Przebudowa wejść od strony ul. Żwirki i Wigury,
 • Wykonanie wzmocnień ogrodzenia od strony ul. Staszica  - „klatka”,
 • Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wraz z urządzeniem zieleni,
 • Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy,
 • Wykonanie monitoringu stadionu,
 • Przygotowanie dokumentacji odbiorowej,
 
4.1. Obowiązki inspektora nadzoru określa szczegółowo dołączony do ogłoszenia projekt umowy- Załącznik nr 4
4.2. Szczegółowa dokumentacja (dokumentacja projektowa, przedmiary) dotycząca inwestycji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia
4.3. Wspólny słownik Zamówień (CPV):71.52.00.00-9 Usługi nadzoru budowlanego
 1. Termin wykonania zamówienia do dnia: 30.11.2019 r.
 2. Dokumentacja dotycząca postępowania dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego :  http://bip.um.sanok.pl/
 
 1. Kwalifikacje /wymogi stawiane wykonawcy:
 1. Posiadanie uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym sprawowania funkcji inspektora nadzoru:
-w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
-w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
-w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji gazowych,  wodociągowych i kanalizacyjnych
 1. Posiadanie aktualnego dokumentu potwierdzającego przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia wymogów udziału
w postępowaniu przedłoży oświadczenie – wg wzoru zał.nr 2
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji koordynatora zespołu inspektorów z funkcją inspektora nadzoru
 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami:
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Oferenci przekazują pisemnie, faksem oraz pocztą elektroniczną.
W/w dokumenty przekazane faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami: Ignacy Lorenc tel.13 46 52885
Marek Stabryła tel.: 13 46 52835
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: wri@um.sanok.pl
 
 1. Miejsce, termin złożenia oraz sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim do dnia 31.05.2019r. do godziny 9.30 w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 1 – Urzędu Miasta w Sanoku.
 1. Informacja na temat formy składania ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:
 
Oferta na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego zadania: pn.: „Remont budynku szatniowo - sanitarnego na stadionie MOSiR w Sanoku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Żwirki i Wigury 10”
 
Nie otwierać do dnia 31.05.2019r. do godz.10.00”
 
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 31.05.2019r. o godz. 10.00 w pokoju nr 5.
 
 1. Kryteria wyboru oferty: cena 100%
 
 1. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert: Wykonawca który złożył ofertę najkorzystniejszą cenowo otrzyma 100 pkt. pozostałym Wykonawcom zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:
 
Liczba punktów = (Cmin/Cof)*100*waga
gdzie :
Cmin  – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof   - cena oferty badanej nieodrzuconej,
Jeżeli ofertę złoży osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w cenie oferty należy wliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które to Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany byłby naliczyć i odprowadzić. 
Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków zamówienia, najpóźniej na dwa dni przed upływem składania ofert.
 2. Informacja na temat zakresu wykluczenia.
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
 
Załączniki:
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oświadczenie
 3. Wykaz osób
 4. Wzór umowy
 5. Dokumentacja budowlana
 6. Przedmiar robót
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2019-05-16
Publikujący Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2019-05-16 14:13
Modyfikacja Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2019-05-29 13:28
Dodano do archiwum Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2019-06-30 14:13
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 28 maja 2020r. 10:45:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.