Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogloszenie pn.: Świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych Nr G117012R (ul. Piastowska), G117035R (ul. Pomorska) w Sanoku”.
WRI.7013.12.2019                                                                                       Sanok, 18.06.2019 r.
 
 
Ogłoszenie
 
  1. Zamawiający: Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38 – 500 Sanok.
  2. Rodzaj zamówienia: usługi.
  3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych Nr G117012R (ul. Piastowska), G117035R (ul. Pomorska) w Sanoku”.
Zadanie dofinansowanie W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ
I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019.
Wartość inwestycji ok.: 3 740 000,00 zł netto
Projekt obejmuje przebudowę dróg gminnych Nr G117012R - ul. Piastowska oraz Nr G117035R - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia ulicznego. Początek odcinka przebudowy drogi ul. Piastowskiej to okolice skrzyżowania z ul. Okulickiego - km 0+000 – km 1+292,16 oraz ul. Pomorskiej na odcinku km 1+292,16 - km 1+862, a koniec to skrzyżowanie z ulicą Kalinową. Długość przebudowywanego odcinka: 1862m, zgodnie z zatwierdzonymi projektami budowlanymi i pozwoleniami na budowę obejmujące przebudowę dróg gminnych.
Planuje się wykonanie robót budowalnych polegających na przebudowie dróg, która polegać będzie na:
a)         Wzmocnieniu istniejącej nawierzchni, rozebraniu istniejącej nawierzchni z płyt drogowych oraz z betonu asfaltowego, wykonaniu podbudowy i ułożeniu nowych warstw bitumicznych.
b)         Wymianie krawężników  na nowe.
c)         Budowie wyniesionego przejścia dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej.
d)        Przebudowie nawierzchni chodników polegające  na rozebraniu istniejącej nawierzchni z płyt chodnikowych oraz betonu asfaltowego i wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej, na całej długości o szer. 2,0m. wraz z wymianą nawierzchni zostaną wymienione obrzeża.
e)         Przebudowie zjazdów - ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej  lub betonu asfaltowego bez zmiany geometrii i lokalizacji.
f)         Wykonane nowego oświetlenia drogowego - 15 słupów oświetleniowych wraz z oprawami.
g)         Budowa kanalizacji deszczowej.
h)         Oznakowanie pionowe i poziome drogi, zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu.
Obowiązki inspektora nadzoru określa szczegółowo dołączony do ogłoszenia projekt umowy Załącznik nr 5.
4. Wspólny słownik Zamówień (CPV):71.52.00.00-9 Usługi nadzoru budowlanego.
5. Termin wykonania zamówienia do dnia: 31.10.2019 r.
6. Dokumentacja dotycząca postępowania dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.um.sanok.pl.
7. Kwalifikacje /wymogi stawiane wykonawcy:
Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni Wykonawcy którzy:
I. Posiadają uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, sprawowania funkcji inspektora nadzoru w specjalności:
a) inżynieryjna drogowa,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
II. Posiadają aktualny dokument potwierdzający przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia wymogów udziału w postępowaniu przedłoży oświadczenie – wg wzoru zał.nr 2, wykaz osób odpowiedzialnych, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zał. nr 3, kserokopię uprawnień budowlanych w specjalności drogowej, kserokopię dokumentu potwierdzającego przynależność to stosownej izby zawodowej.
Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia wymogów udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów (wzór stanowi załącznik nr 4 do zapytania).
8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami:
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie, faksem oraz pocztą elektroniczną. W/w dokumenty przekazane faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami: Ignacy Lorenc tel.1346885, Marta Buczek
tel. 134652834.
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: wri@um.sanok.pl
8. Miejsce, termin złożenia oraz sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim do dnia 24.06.2019 r. do godziny 15.00 w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 1 – Urzędu Miasta w Sanoku.
9. Informacja na temat formy składania ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:
„Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych Nr G117012R (ul. Piastowska), G117035R (ul. Pomorska) w Sanoku. Nie otwierać do dnia 24.06.2019 r do godz.15.00”.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto wykonanych prac. Cena brutto stanowić będzie cenę ryczałtową.
10. Kryteria wyboru oferty: cena 100%
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert: Wykonawca który złożył ofertę najkorzystniejszą cenowo otrzyma 100 pkt., pozostałym Wykonawcom zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:
Liczba punktów = (Cmin/Cof)*100*waga
gdzie :
Cmin  – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
Cof   - cena oferty badanej nieodrzuconej,
Jeżeli ofertę złoży osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w cenie oferty należy wliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które to Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany byłby naliczyć i odprowadzić.
Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków zamówienia, najpóźniej na dwa dni przed upływem składania ofert.
12. Informacja na temat zakresu wykluczenia.
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Oświadczenie
3. Wykaz osób
4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego
5. Wzór umowy
6. Dokumentacja budowlana
 
 
 
 
 
Otrzymują:
  1. Adresat – wg wykazu
  2. WRI-a/a
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2019-06-18
Publikujący Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2019-06-18 14:42
Modyfikacja Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2019-06-18 14:44
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 19 października 2019r. 17:36:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.