Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Zapytanie ofertowe na wykonanie stanu surowego budynku Domu Przedpogrzebowego przy ul. Kółkowej w Sanoku
TI.7013.44.2018                                                                                                                                    Sanok, dnia 9.10.2019 r.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
 1. Zamawiający: Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38 – 500 Sanok, Nip 687 178 76 73, Regon 370 440 710.
 2. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Nazwa zamówienia/Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Wykonanie stanu surowego Domu Przedpogrzebowego przy ul. Kółkowej w Sanoku”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony za pomocą dokumentacji projektowej, przedmiaru robót i specyfikacji wykonania robót budowlanych.
Zamawiający dostarczy drewno konstrukcyjne na więźbe według Dokumentacji Projektowej na budowę. Koszt materiału i dostawy drewna po stronie Zamawiającego.
 1. Termin wykonania zamówienia – 12.12.2019 r. w terminie należy wykonać wszystkie prace budowlane oraz złożyć zawiadomienie o zakończeniu prac
  i gotowości do odbioru robót.

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
  i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.
 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 3. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
Karol Wal tel. 13 46 52 836, Ignacy Lorenc tel.: 13 46 52 833.
 1. Adres poczty elektronicznej: inwestycje@um.sanok.pl
 1. Dokumentacja dotycząca postępowania dostępna jest na stronie internetowej: http://bip.um.sanok.pl/
 2. Miejsce, termin złożenia oraz sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim do dnia 18.10.2019 r. do godz. 9:30 w Biurze obsługi klienta pokój nr 1 - Urząd Miasta
w Sanoku.
 1. Informacja na temat formy składania ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:
„Oferta dla zadania pn. Wykonanie stanu surowego Domu Przedpogrzebowego przy ulicy Kółkowej w Sanoku.

Nie otwierać do dnia 18.10.2019 r. do godz. 10.00”
 
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 18.10.2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Sanoka pokój nr 6.
 
 1. Kryteria wyboru oferty: cena 100 %
 2. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków zamówienia, najpóźniej na dwa dni przed upływem terminu składania ofert. 
Załączniki:
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oświadczenie
 3. Wzór umowy
 4. Dokumentacja projektowa
 5. Przedmiar robót i kosztorys ofertowy
 6. Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych

powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Bochnia - Inwestycje2019-10-10
Publikujący Piotr Bochnia - Inwestycje 2019-10-10 12:33
Modyfikacja Piotr Bochnia - Inwestycje 2019-10-10 12:39
Dodano do archiwum Piotr Bochnia - Inwestycje 2019-10-22 12:33
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 23 lutego 2020r. 06:09:12
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.