Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
WRI.7013.22.2019                                                                                                   Sanok, dnia; 14.10.2019 r.
 
Ogłoszenie
 
 1. Zamawiający: Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38 – 500 Sanok
 2. Rodzaj zamówienia: usług                                                                                                                       Wartość inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego: 6 538 643.30  zł netto.
3. Zadanie jest dofinansowane ze środków: Funduszu Dróg Samorządowych.
4. Opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego   
    dla zadania pn.: „ Budowa łącznika drogowego, pomiędzy obwodnicą Sanoka    w ciągu
    drogi krajowej DK 28 Zator-Medyka a drogą gminną nr G117160R ul. Łany wraz     z  
    infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi  wraz z przebudową     
    ul. Porcelanowej drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 2414/22
1. Zakres nadzorowanych robót:
       -    wykonanie jezdni o szerokości na odcinku prostym 6,0 m,
       -    budowę chodnika lewostronnego (zgodnie z kilometrażem),
       -    budowę oświetlenia,
      -     budowa przepustów wraz zabezpieczeniem i umocnienia skarp rowów,
      -     budowa i przebudowa zjazdów zapewniających dostęp do terenów przyległych;
      -     budowę kanalizacji deszczowej z materiałów inwestora,
      -     wycinka istniejącej zieleni drzew i krzewów w niezbędnym zakresie;
      -     rozbiórki elementów drogi, sieci uzbrojenia terenu, elementów małej architektury,  
            ogrodzeń, bram, furtek i innych elementów kolidujących z przedmiotową inwestycją,
     -      wykonanie kanalizacji kablowej,
     -      przebudowa, budowa i zabezpieczenie kolidującej infrastruktury technicznej
            uzbrojenia terenu (w tym linii i kabli energetycznych, wodociągów, kanalizacji      
            sanitarnej, gazociągów w zakresie wynikającym z konieczności usunięcia kolizji z 
            projektowaną budową drogi łącznikowej lub potrzeby obsługi urządzeń
            towarzyszących drodze),
     -      ustawienie barier ochronnych,
     -      wykonanie elementów oznakowania poziomego i pionowego,
     -      plantowanie, humusowanie i obsianie skarp trawą,
     -      umocnienie skarp rowu potoku Osib w obszarze proj. wylotu kanalizacji deszczowej,
     -      dowiązanie wysokościowe proj. drogi do zaprojektowanego wylotu skrzyżowania typu
            rondo w ciągu obwodnicy Sanoka,
   2. Podstawowe parametry projektowanej drogi łącznikowej:
    -       klasa techniczna drogi - L (lokalna),
    -       prędkości projektowe Vp=40 km/h,
    -       ilość jezdni - 1,
    -       liczba pasów ruchu 2
    -       szerokość pasa ruchu 3.00 m
    -       szerokość poboczy  min. 0.75 m
    -       pochylenie poprzeczne jezdni na prostej: 2,0 % (daszkowe),
     -      nawierzchnia - bitumiczna
     -      szerokość proj. chodnika: 2,00m,
     -      pochylenie poprzeczne chodnika: 2,0 % (jednostronne),
     -      rodzaje skrzyżowań: - jednopoziomowe zwykłe
    3. Zakres prac które zostały ujęte w dokumentacji projektowej ale nie są objęte     
         zamówieniem:
      -   Wykonanie kanalizacji deszczowej na Łączniku Łany od studzienki D1-6 do ujścia na   
           potoku  Osib..
      -    Branża elektryczna przebudowa linii elektrycznych ŚN i nN w obrębie Łącznika Łany
5.Termin wykonania zamówienia; okres, czas realizacji i rozliczenia inwestycji.                                                                                 6. Dokumentacja dotycząca postępowania dostępna jest na stronie internetowej   
    Zamawiającego :  http://bip.um.sanok.pl/
7. Kwalifikacje; wymogi stawiane wykonawcy:
   a). Posiadanie uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych          
        w budownictwie; do kierowania lub nadzorowania robót budowlanych w specjalności:
   -    drogowej
   -    instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
   -    instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji gazowych,  wodociągowych              
       i kanalizacyjnych                                                                                                                        
   b). Posiadanie aktualnego dokumentu potwierdzającego przynależność do Polskiej Izby   
         Inżynierów Budownictwa.
   c). Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia wymogów udziału  w postępowaniu
         przedłożą oświadczenia – wg wzoru zał.nr 2
         Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji koordynatora zespołu inspektorów z funkcją     
         inspektora nadzoru
10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami:
      oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
      i Oferenci przekazują pisemnie, faksem oraz pocztą elektroniczną.
      W/w dokumenty przekazane faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie      
      drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
      Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami: Ignacy Lorenc tel.13 46 885
      Buczek Marta tel.: 13 46 52 834 Bochnia Piotr 13 46 52 833
     Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: inwestycje@um.sanok.pl
11. Miejsce, termin złożenia oraz sposób przygotowania oferty:
      Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim do dnia 21.10.2019 r do godziny   
      9.30 w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 1 – Urzędu Miasta w Sanoku.
12. Informacja na temat formy składania ofert:
     Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:
     „ Oferta na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zadania: pn.:   
        Budowa    łącznika drogowego Łany i ul. Porcelanowej
       Nie otwierać do dnia 21.10.2019 r do godz.10.00” 
     Otwarcie ofert odbędzie się dnia 21.10.2019 r o godz. 10.00 w pokoju nr 5.
13. Kryteria wyboru oferty: cena 100%
      Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert: Wykonawca    który złożył ofertę najkorzystniejszą cenowo otrzyma 100 pkt. pozostałym Wykonawcom zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:
Liczba punktów = (Cmin/Cof)*100*waga
gdzie :
Cmin  – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof   - cena oferty badanej nieodrzuconej,
Jeżeli ofertę złoży osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w cenie oferty należy wliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które to Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany byłby naliczyć i odprowadzić. 
Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
14. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków zamówienia, najpóźniej na dwa dni    
     przed upływem składania ofert.
15. Informacja na temat zakresu wykluczenia.
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
 
Załączniki:
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oświadczenie
 3. Wykaz osób
 4. Wzór umowy
 5. Dokumentacja budowlana

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Dokumentacja przetargowa.zip Plik zip 291.60 MB
załączniki.docx Plik doc 34.80 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2019-10-14
Publikujący Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2019-10-14 15:49
Modyfikacja Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2019-10-15 08:16
Dodano do archiwum Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2019-11-30 15:49
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 03 czerwca 2020r. 15:39:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.