Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Zapytanie ofertowe - Inspektor Nadzoru dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej
WRI.7013.21.2019                                                                                                               Sanok, dnia 15.10.2019 r.
 
OGŁOSZENIE
 1. Zamawiający: Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38 – 500 Sanok
 2. Rodzaj zamówienia: Usługi
 3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Łany w Sanoku”.
 
Wartość inwestycji ok: 100 000,00zł – według kosztorysu inwestorskiego.
Zadanie inwestycyjne polega na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 183,0mb przy ulicy Łany w Sanoku.
 
Obowiązki Inspektora Nadzoru określa szczegółowo dołączony do ogłoszenia wzór umowy – Załącznik nr 3.

 
 1. Szczegółowa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotycząca inwestycji stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Wspólny słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9 Usługi nadzoru budowlanego.
 3. Termin wykonania zamówienia do dnia: 10.12.2019 r. lub do zakończenia budowy.
 4. Dokumentacja dotycząca postępowania dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.um.sanok.pl/
 5. Kwalifikacje i wymogi stawiane Wykonawcy:
Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy:
  1. Posiadają uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, sprawowania funkcji inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
  2. Posiadają aktualny dokument potwierdzający przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
  3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia wymogów udziału w postępowaniu przedłoży oświadczenie – wg. wzoru załącznik nr 2.
 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami:
  1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie, faksem oraz pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 1. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:
Piotr Bochnia tel. 13 46 52 833
Karol Wal tel. 13 46 52 836
 1. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: inwestycje@um.sanok.pl
 2. Miejsce i termin złożenia oraz sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim do dnia 23.10.2019 r. do godziny 9.30 w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 1 – Urzędu Miasta w Sanoku.
 1. Informacja na temat formy składania oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:
Oferta na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Łany w Sanoku”. Nie otwierać do dnia 23.10.2019 r do godz. 10.00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 24.04.2019 r o godz. 10.00 w pokoju nr 6.
 1. Kryteria wyboru oferty: cena 100%.
 2. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert:
Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą cenowo otrzyma 100 pkt. pozostałym Wykonawcą zostaną przyznane punkty wg. poniższego wzoru:
Liczba punktów = (Cmin / Cof) * 100*waga
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
Cof – cena oferty badanej nieodrzuconej
 
Jeżeli ofertę złoży osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w cenie oferty należy wliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek
dochodowy, które to Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązującymi byłby naliczyć i odprowadzić.
Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców którzy te oferty złożyli, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składają oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków zamówienia, najpóźniej na dwa dni przed upływem składania ofert.
 2. Informacja na temat wykluczenia.
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
 
 1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
 2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. Pełnieniu członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  
Załączniki:
 1. Zapytanie ofertowe,
 2. Oświadczenie,
 3. Wzór umowy,
 4. Dokumentacja projektowa dla zadania pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Łany w Sanoku”.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Dokumentacja przetargowa.zip Plik zip 288.96 MB
Ogłoszenie.pdf Plik pdf 2.04 MB
Z.1_Zapytanie Ofertowe.doc Plik doc 27.50 KB
Z.2_Oświadczenie.doc Plik doc 29.00 KB
Z.3_Wzór umowy.docx Plik doc 21.65 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Bochnia - Inwestycje2019-10-16
Publikujący Piotr Bochnia - Inwestycje 2019-10-16 10:08
Modyfikacja Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2019-10-17 07:59
Dodano do archiwum Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2019-10-28 10:08
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 03 czerwca 2020r. 15:59:18
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.