XML
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
TG.6840.45.2012
 
Informuję, że w dniu 15 maja 2017 r. Gmina Miasta Sanoka zawarła umowę na wykonanie:
 
Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki nr: 688/10, 688/11, 688/12, 688/15, 688/16, 688/20, 688/21, 688/22, 688/23, 688/24, 688/25, 688/26, położonych przy ul. Biała Góra w Sanoku, obręb Wójtowstwo.
 
z Maciejem Lorencem, prowadzącym działalność „PROMERIT” Wycena nieruchomości,
38-500 Sanok, ul. Krzywa,5/34 za cenę ofertową 680,00 brutto (słownie: sześćset osiemdziesiąt 00/100 złotych).
Wykonawca wykona dzieło do dnia 14.06.2017 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Podinspektor2017-05-15
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2017-05-15 08:40