Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pn.: „Przebudowa stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową oraz wykonanie konstrukcji wsporczej telebimu”
TI.271.14.2017                                                                                     Sanok, dnia 06.12.2017
 
Gmina Miasta Sanoka: Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pn.: „Przebudowa stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową oraz wykonanie konstrukcji wsporczej telebimu”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Data zamieszczenia ogłoszenia BZP: 06.12.2017 r.
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Sanoka, krajowy numer identyfikacyjny 37044071000000, ul. Rynek  1 , 38500   Sanok, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 013 4652800, 4652833, e-mail inwestycje@um.sanok.pl, faks 134 630 890.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.um.sanok.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.um.sanok.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.um.sanok.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), osobiście, lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Oferty należy składać w Urzędzie Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok Biuro Obsługi Klienta Pokój nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pn.: „Przebudowa stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą techniczną
i drogową oraz wykonanie konstrukcji wsporczej telebimu”
Numer referencyjny: TI.271.14.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pn.: „Przebudowa stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą techniczną
i drogową oraz wykonanie konstrukcji wsporczej telebimu ” w ramach programu pn. „Rozwój Infrastruktury Lekkoatletycznej („ORLIKI LEKKOATLETYCZNE) - edycja 2017”, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki nr 2017/0334/05434/SubA/DIS/LA z dnia 31.10.2017r. 2. Zakres prac obejmuje: - Rozbiórkę istniejącej nawierzchni bieżni i urządzeń lekkoatletycznych. - Wycinkę 4 drzew kolidujących z projektowaną bieżnią lekkoatletyczną i 5 drzew
w rejonie projektowanego wejścia od strony ul. Staszica (kolizja z proj. kanalizacją teletechniczną
i hydrantem ppoż) - Budowę 400m bieżni okrężnej, 6 – torowej - Budowa bieżni prostej, 8 – torowej jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej o długości 130m - Budowa skoczni do skoku wzwyż - Budowa skoczni do skoku w dal, trójskoku - Budowa rzutni do pchnięcia kulą, rzutni do rzutu młotem
i rzutu dyskiem - Budowa dwóch rzutni do rzutu oszczepem - Budowa skoczni do skoku o tyczce (dwustronna, jednościeżkowa) - Wykonanie chodników wokół bieżni - Montaż telebimu wraz
z konstrukcją wsporczą, - Wykonanie kanalizacji kablowej, - Układanie kabli zasilających w kanalizacji kablowej, montaż uziomu telebimu - Dostawa wyposażenia sportowego zgodnie z wykazem w projekcie wykonawczym, - Rozbiórka istniejącego ogrodzenia bieżni oraz wykonanie ogrodzenia bieżni obejmującego detal nr 1, 2 i 3 zgodnie z projektem wykonawczym - Dostawa i montaż stojaków rowerowych - Budowa instalacji drenażowej pod projektowanymi nawierzchniami sportowymi - Przekładka odcinka instalacji wodociągowej na terenie stadionu (do budynku "D") - Wykonanie wewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej z przyłączem do miejskiej sieci - Wykonanie kanalizacji sanitarnej z przepompownią wraz z podłączeniem do miejskiej sieci - Budowa wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej z przyłączem do sieci miejskiej w ul. Poprzecznej, - Zabezpieczenia istniejącej sieci teletechnicznej - Przebudowa przyłącza gazowego - Wykonanie instalacji nagłośnieniowej - Po wykonaniu obiektu i wykonaniu oznakowania bieżni i rozbiegów (wyznaczenie miejsc startu, ustawień płotków, przeszkód, rozbiegów itp.) wymagane jest przygotowanie – przez uprawnionego geodetę, posiadającego uprawnienia w zakresie 4. - geodezyjna obsługa inwestycji „Raportu pomiarowego”, potwierdzającego parametry wybudowanych urządzeń (bieżni, skoczni i rzutni) i ich zgodność z przepisami IAAF. W przypadku stadionów, których promień bieżni jest inny aniżeli standardowy (36,50 m), do „Raportu pomiarowego” musi być dołączona metryka stadionu – wyliczenia miejsc startu dla poszczególnych dystansów. Należy wymalować nieprzewidziane przepisami IAAF linie startu dla biegów 60 m, 80 m, 150 m oraz miejsca ustawienia płotków dla dystansów 60 m przez płotki dziewczęta młodsze, 80 m przez płotki dziewczęta starsze, 80 m przez płotki młodziczki, 100 m przez płotki chłopcy starsi i 110 m przez płotki młodzików oraz 200 m przez płotki kobiet i mężczyzn. - Uzyskanie Świadectwa PZLA dla stadionu wyposażonego w bieżnie, skocznie do skoku o tyczce, wzwyż i w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą, rzutu młotem, rzutu dyskiem i oszczepem zgodnie z zasadami wydawania świadectw PZLA i rejestracji obiektów lekkoatletycznych kategorii VB - Przygotowanie dokumentacji odbiorowej, potrzebnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie dla Zamawiającego. - Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wymaganej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, - Zakończenie całości zadania i rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania, 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia został opisany został za pomocą: - Dokumentacji projektowej, - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), - Przedmiaru robót, stanowiących załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 4. Użyte w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia nazwy własne materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości
i wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako opis i propozycje projektanta. Nie są one
w żaden sposób wiążące dla przyszłego wykonawcy do ich stosowania. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów i urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające zgodność ich kluczowych parametrów technicznych, jakościowych, potwierdzonych
w (atestach, certyfikatach, aprobatach technicznych, świadectwach jakości).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111300-1
45111200-0
45223210-1
45233222-1
45236100-1
45112710-5
45100000-8
45230000-2
45332200-5
45231100-6
45231110-9
45231400-9
45232000-2
45212221-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą: 1. że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 5 000 000, 00 zł. (słownie złotych: pięć milionów 00/100 zł.) 2. w przedłożonej informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w wysokości nie mniejszej niż 800 000, 00 zł. (słownie złotych: osiemset tysięcy 00/100 zł.)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą: 1. że okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące swoim zakresem budowę bieżni okrężnej minimum czterotorowej o obwodzie min. 300 m., skoczni do skoku wzwyż, w dal, trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą, rzutu młotem, rzutu dyskiem i rzutu oszczepem, skoczni do skoku o tyczce na obiekcie lekkoatletycznym, który uzyskał świadectwo PZLA lub certyfikat IAAF. Nie będą brane pod uwagę obiekty, dla których zostało wydane świadectwo PZLA w danej kategorii z wyłączeniem wyżej wymienionych urządzeń lekkoatletycznych lub na skutek uchybień wykazanych w badaniach powykonawczych przyznano świadectwo PZLA z obniżoną kategorią w stosunku do wnioskowanej, 2. że dysponują osobami posiadającymi co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych) oraz aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego, które będą pełniły funkcję: i. Kierownika Budowy: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; ii. Kierownika robót budowlanych: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; iii. Kierownika robót sanitarnych: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, iv. Kierownika robót elektroenergetycznych: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz
z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji poszczególnych branż. Każda z kandydatur musi spełniać wymagania Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby uprawnienia osób, o których mowa powyżej były uprawnieniami zgodnymi z ustawą z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia poszczególnych funkcji w odpowiednim zakresie, lub odpowiadającymi im uprawnieniami wydanymi obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Wskazani w SIWZ specjaliści nie wyczerpują wymagań Zamawiającego i winni być traktowani jako minimalne wymogi stawiane przez Zamawiającego w postępowaniu.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 3. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w SIWZ 4. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na kwotę określoną przez Zamawiającego w SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 4. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych ( dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 3. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 4.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty
i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika. 5. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 2 i 3 powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r.poz.1796).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium:
 1. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:
100 000, 00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100)
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
 - pieniądzu,
 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - gwarancjach bankowych,
 - gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których  mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016 poz. 359)
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego numer konta: 31 8642 0002 2001 0060 4703 0003 z adnotacją: „wadium – „Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pn.: „Przebudowa stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą techniczną
i drogową oraz wykonanie konstrukcji wsporczej telebimu”
Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.
3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w formie oryginału w kasie Zamawiającego pok. Nr 34. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.
4. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności:
4.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych
4.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
5. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy  oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności:
5.1.      poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone
w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych
5.2.      poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony mają prawo do przedłużenia terminów o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2, o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu, w następujących sytuacjach:
a) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót,
w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, b) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, c) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, d) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, f) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 2. Zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane, c) pojawienie się na rynku materiałów, sprzętu, oprogramowania lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, urządzeń i oprogramowania lub kosztów eksploatacji inwestycji, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, urządzeń lub oprogramowania, d) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalające na skrócenie czasu realizacji robót lub zmniejszenie kosztów wykonywanych robót, jak również kosztów eksploatacji inwestycji e) wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji produktu, co wynika z przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia podpisanego przez producenta lub dystrybutora, a zaproponowany przez Wykonawcę
w jego miejsce produkt posiada nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalności niż produkt będący przedmiotem oferty, w zakresie parametrów, cech i funkcjonalności wymaganych w SIWZ oraz
w zakresie pozostałych parametrów, a ponadto jest to korzystne dla Zamawiającego, f) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, g) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej,
w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, h) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, i) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, j) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3. Zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach: a) określonych w pkt 2, b) zmiany stawki podatku od towarów i usług, c) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, d) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. e) zmiany zakresu wykonywanych robót wynikającej
z obmiarów powykonawczych. 4. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 5. Zmiany osób wskazanych w wykazie osób zdolnych do wykonania zamówienia,
w przypadku choroby zmiany miejsca pracy lub innych przyczyn uniemożliwiający świadczenie przez te osoby pracy związanej z realizacją przedmiotu Umowy, pod warunkiem zastąpienia ich osobami
o równoważnych (tj. zgodnych z ogłoszeniem i SIWZ) lub wyższych kompetencjach i doświadczeniu. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji zmieniony wykaz takich osób wraz z wymaganymi załącznikami. 6. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu na podstawie pkt 1, zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 2. lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 3. lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany, zawierającego: a) Rozliczenie robót zamiennych, robót dodatkowych lub zmian technologii (sposobu) wykonania robót w stosunku do przewidzianych dokumentacji projektowej odbywać się będzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez przedstawiciela Zamawiającego), w ramach rozliczenia danego Zadania, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysy, zwanego „różnicowym”, wykonanego w oparciu o następujące założenia: • Należy wyliczyć cząstkowy koszt zadania podlegającego zmianie, zgodnego co do wartości z ofertą Wykonawcy, to jest zadania, które miało być pierwotnie wykonane, • Należy wyliczyć koszt zadania zamiennego tj. zadania które ma zostać wprowadzone, • Należy wyliczyć różnicę kosztów pomiędzy tymi zadaniami. Wyliczeń ww. kosztów należy dokonać w oparciu o następujące założenia: • W przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej części zadania w oparciu o ceny jednostkowe z oferty Wykonawcy bądź powyższe zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z cenników SEKOCENBUD dla województwa podkarpackiego wydanych w okresie dokonywania wyliczeń kosztów. • Podstawą do określania nakładów rzeczowych będą odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR), w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych KNNR, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Inżyniera Kontraktu. b) Przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów, wskazujące jaki wpływ miał wzrost przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia. W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić zestawienie zawierające: • Opis wpływu zmiany: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów, na które ta zmiana miała wpływ, • Wskazanie ilości o jaką powinna wzrosnąć cena wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych powyżej wartości, • Opis wpływu zmiany opisanych powyżej wartości na zakładany zysk. 7. Wniosek, o którym mowa w pkt 6. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 21 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia, i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy. 10. Po otrzymaniu wniosku, Inspektor Nadzoru jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 11. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi Nadzoru dokumentacji, o której mowa w pkt 9. i przedłożenia na żądanie jej kopii. 12. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 6. wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 13. W terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inżyniera Kontraktu, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 14. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, b) danych teleadresowych, c) danych rejestrowych, d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazywać, że zastrzeżone informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
> Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2017-12-06
Publikujący Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2017-12-06 15:25
Modyfikacja Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2018-01-03 12:35
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 17 października 2018r. 13:23:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.