XML
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
DYREKCJA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO MIEJSKIEGO
ZESPOŁU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sanoku ul. Jana Pawła II 38
 
 
ogłasza:
 
 
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompetencji lekarza POZ dla pacjentów SPMZPOZ w Sanoku i zaprasza do składania ofert.
 
Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od dnia 01.10.2008r. do 31.12.2010r.
 

Podmioty zamierzające złożyć ofertę na udzielanie w/w świadczeń zdrowotnych mogą otrzymać obowiązujące formularze oferty w Sekretariacie SPMZPOZ w Sanoku

Oferty składać należy w zamkniętej kopercie do dnia 30.09.2008 r. do godz. 11.00w Sekretariacie SPMZPOZ w Sanoku z dokładnym określeniem nazwy Oferenta i adresem.
 
Oferta winna być opisana:
 
"OFERTA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE -
W ZAKRESIE KOMPETENCJI LEKARZA POZ
NIE OTWIERAĆ DO 30.09.2008R. DO GODZ. 11.30
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2008r. r. o godzinie 11.30 w Sekretariacie SPMZPOZ w Sanoku.
Konkurs będzie rozstrzygnięty w dniu otwarcia ofert.
SPMZPOZ w Sanoku zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.
Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Ewentualne skargi należy składać w Sekretariacie SPMZPOZ do dnia rozstrzygnięcia postępowania.
W terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu, oferent ma prawo złożyć umotywowany protest.
 
Dyrektor SPMZPOZ w Sanoku
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2008-09-16
Publikujący -