XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA SANOKA

z dnia 15 maja 2018 roku
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 i 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.).
 
            Informuje się każdego kto ma interes prawny, że w dniu 04.05.2018r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00 – 537 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE”, przewidzianego do realizacji  w Sanoku, obręb Wójtowstwo przy ulicy Biała Góra na działkach nr 688/27, 688/8, 678/2, 674/21.
 
W związku z powyższym informuję, że całość akt sprawy znajduje się do wglądu w Urzędzie Miasta Sanoka, w Wydziale Geodezji Architektury i Planowania Przestrzennego w Sanoku, pok. nr 54 parter  w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
Obwieszczenie podaję się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Sanoku, a także na tablicy ogłoszeń na terenie miasta Sanoka w dzielnicy Wójtowstwo oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Podinspektor2018-05-15
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2018-05-15 10:51