Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

I. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Sanoku, obręb Dąbrówka przy ul. Szczudliki, oznaczona jako działka nr 2514 o powierzchni 0,0626 ha, objęta księgą wieczystą nr KS1S/00062017/4. Dział III i IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza: 13 000,00 zł 
Wadium: 1 300,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.
Poprzedni przetarg odbył się w dniu: 15.01.2016 r., 13.05.2016 r.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Dąbrówka o nazwie "Szczudliki - I", uchwalonego przez Radę Miasta Sanoka Uchwałą Nr XVIII/164/11 z dnia 29 listopada 2011r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 202 poz. 3701
z dnia 21 grudnia 2011r., przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
II. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych
w Gminie Zagórz, obręb Olchowa, oznaczonych jako działki nr 188, 257 i 263, o łącznej powierzchni
0,4300 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00030009/2,. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza – 7 950,00 zł   
Wadium -  795,00 zł
Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.)
Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 10.06.2015 r., 12.10.2015 r., 29.01.2016 r., 13.05.2016 r.
Dla terenu na którym położone są nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu ustalenie przeznaczenia terenu, określenie sposobu zagospodarowania i warunków jego zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Wydanie takiej decyzji może nastąpić na wniosek inwestora, w odniesieniu do konkretnego zamierzenia inwestycyjnego. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.
III. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona  w Sanoku, obręb Dąbrówka przy ul. Kruczej, oznaczona  jako działka nr 2494 o powierzchni 0,0601 ha, objęta księgą wieczystą nr KS1S/00058441/4. Dział III i IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza – 27 000,00 zł  
Wadium -  2 700,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.
Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 10.06.2015 r., 12.10.2015 r., 29.01.2016 r., 13.05.2016 r.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Dąbrówka o nazwie „Krucza I”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Sanoka Uchwałą Nr LIX/573/06, z dnia 27 lipca 2006r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 103 poz. 1449 z dnia16 sierpnia 2006r., nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 2MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przetargi odbędą się w dniu 30 września 2016 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1, w Sali Herbowej Nr 64 , począwszy od godziny 900 w następującej kolejności:
•           Godz. 900 działka nr 2514 położona przy ul. Szczudliki;
•           Godz. 930 działki nr 188, 257, 263 położone w miejscowości Olchowa;
•           Godz. 1000 działka nr 2494 położona przy ul. Kruczej.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest:
 1. Dokonanie wpłaty wadium, przelewem na każdy przetarg osobno, na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka, nr rachunku: 31864200022001006047030003, z podaniem numeru i położenia nieruchomości. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu, w taki sposób, aby pieniądze na koncie Miasta były najpóźniej w dniu 26 września 2016 r.
 2. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 
 • w przypadku nabywania nieruchomości: przez osoby fizyczne - dokumentu tożsamości; przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - okazanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości (dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej, poświadczonej notarialne.
Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.
Osobie, która nie wygra przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabywanej nieruchomości.
Gmina Miasta Sanoka zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie podlega zwrotowi.
Cena osiągnięta w przetargu (brutto), pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie nie później niż 2 dni przed podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność, na konto Gminy Miasta Sanoka nr 85 8642 0002 2001 0060 4703 0001.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem jej granic. Okazanie granic na gruncie może się odbyć na wniosek i koszt nabywcy.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.
Niezbędną infrastrukturę oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci.
W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew, nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.
Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.
 
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem przyczyny.
 
Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego, pokój nr 51, w Urzędzie Miasta Sanoka, Rynek 1, tel. 13 4652849
Data wpłaty wadium:
2016-09-26 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2016-08-26 08:15:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2016-08-26 08:15:00

Rejestr zmian
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu niemieszkalnego nr 2 o pow. użytkowej 291,70 m2, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00068258/7 wraz z udziałem 1622/10000 w częściach wspólnych budynku wielolokalowego, położonego w Sanoku, obręb Dąbrówka, przy ul. Bema 3, oraz takim samym udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działki nr 21/50 o pow. 0,0544 ha oraz 21/52 o pow. 0,0590 ha, objętego księgą wieczystą nr KS1S/00068257/0. Okres użytkowania wieczystego gruntu obowiązuje do 04.12.2089 roku. Dział III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej jest wolny od wpisów (obciążeń).
Budynek o trzech kondygnacjach, murowany, dach pokryty blachą. W obiekcie znajdują się pomieszczenia użytkowe. Lokal nr 2 znajduje się na wysokim parterze i składa się z kilku mniejszych pokoi biurowych, korytarza, w.c. oraz jednego większego pomieszczenia. Wejście po wysokich schodach bezpośrednio
z chodnika. Dostępne instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna. Stan techniczny zarówno budynku jak i lokalu oraz lokalizacja, zostały ocenione jako dobre. Z własnością przedmiotowego lokalu wiąże się uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej – nieodpłatna, bezterminowa służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu, obciążająca prawo użytkowania wieczystego działki nr 21/54, na rzecz każdoczesnych właścicieli lokalu użytkowego nr 2. Dział III księgi wieczystej nr KS1S/00068258/7,  prowadzonej dla nieruchomości lokalowej posiada wpisy:
Lp. 1 Prawo osobiste. Prawo pierwokupu – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „CONNEX SANOK” Spółka z o.o. Sanok.
Lp. 2 Prawo osobiste. Prawo odkupu za cenę z doliczeniem wskaźnika inflacji, które może być wykonane między innymi w przypadku zaniechania prowadzenia działalności przez Urząd Celny mający siedzibę w wyodrębnionym lokalu – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „CONNEX SANOK” Spółka z o.o. Sanok.
Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów (obciążeń).
 
Cena wywoławcza – 550 000,00 zł.
Wadium -  55 000,00 zł.
Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz  2147) upłynął: 16.12.2016 r.
Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na skutek zmiany wartości nieruchomości gruntowej, nie częściej niż raz na trzy lata.
Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2016 poz. 710) opłaty roczne oraz cena lokalu zwolnione są od podatku od towarów i usług VAT.
 
Dla terenu na którym położona jest nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu ustalenie przeznaczenia terenu, określenie sposobu zagospodarowania i warunków jego zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Wydanie takiej decyzji może nastąpić na wniosek inwestora, w odniesieniu do konkretnego zamierzenia inwestycyjnego.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2017 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1, w Sali Herbowej Nr 64 o godz. 900.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Dokonanie wpłaty wadium, przelewem, na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka, nr rachunku: 31864200022001006047030003, z podaniem numeru i położenia nieruchomości. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu, w taki sposób, aby pieniądze na rachunku bankowym Gminy Miasta Sanoka były najpóźniej w dniu 30 marca 2017 r.
2. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 
 • w przypadku nabywania nieruchomości: przez osoby fizyczne – dokumentu tożsamości; przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - okazanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości (dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej, poświadczonej notarialne.
Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.
Sprzedaż w/w lokalu użytkowego odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury. Nabywca przejmie lokal użytkowy w stanie faktycznym i prawnym oraz w dniu przetargu złoży oświadczenie
o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i akceptacją jego stanu.
Osobie, która nie wygra przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabywanej nieruchomości.
Gmina Miasta Sanoka zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie podlega zwrotowi.
Cena osiągnięta w przetargu (brutto), pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie nie później niż 2 dni przed podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność, na konto Gminy Miasta Sanoka nr 85 8642 0002 2001 0060 4703 0001.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.
Niezbędną infrastrukturę oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci.
Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu
z ważnych powodów, z podaniem przyczyny.

 
Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego, pokój nr 51,
w Urzędzie Miasta Sanoka, Rynek 1, tel. 13 4652849
Data składania ofert:
2017-04-04 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-03-30 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2017-01-24 07:52:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2017-01-24 07:52:00

Rejestr zmian
I. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Sanoku, obręb Olchowce przy ul. Mostowej, oznaczona jako działka nr 540/1 o powierzchni 0,2076 ha, objęta księgą wieczystą nr KS1S/00021318/5. Dział III i IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza – 127 100,00 zł   Wadium -  12 700,00 zł
Podatek VAT zostanie naliczony według przepisów obowiązujących w dniu sprzedaży.
Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) upłynął 16.02.2017 r.
Dla terenu na którym położona jest nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu ustalenie przeznaczenia terenu, określenie sposobu zagospodarowania
i warunków jego zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Wydanie takiej decyzji może nastąpić na wniosek inwestora, w odniesieniu do konkretnego zamierzenia inwestycyjnego.
II. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Sanoku, obręb Olchowce przy ul. Mostowej, oznaczona jako działka nr 540/2 o powierzchni 0,1804 ha, objęta księgą wieczystą nr KS1S/00021318/5. Dział III i IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza – 110 400,00 zł    Wadium -  11 000,00 zł
Podatek VAT zostanie naliczony według przepisów obowiązujących w dniu sprzedaży.         
Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) upłynął 16.02.2017 r.
Dla terenu na którym położona jest nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu ustalenie przeznaczenia terenu, określenie sposobu zagospodarowania i warunków jego zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Wydanie takiej decyzji może nastąpić na wniosek inwestora, w odniesieniu do konkretnego zamierzenia inwestycyjnego.
Przetargi odbędą się w dniu 22 marca 2017 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1, w Sali Herbowej Nr 64 , począwszy od godziny 900 w następującej kolejności:
 • Godz. 900 działka nr 540/1 położona przy ul. Mostowej;
 • Godz. 920 działka nr 540/2 położona przy ul. Mostowej.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest:
 1. Dokonanie wpłaty wadium, przelewem na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka, nr rachunku: 31864200022001006047030003, z podaniem numeru i położenia nieruchomości. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu, w taki sposób, aby pieniądze na koncie Miasta były najpóźniej w dniu
  17 marca 2017 r.
 2. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 
 • w przypadku nabywania nieruchomości: przez osoby fizyczne - dokumentu tożsamości; przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - okazanie aktualnego odpisu
  z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo
  w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości (dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego
  o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej, poświadczonej notarialne.
Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.
Osobie, która nie wygra przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabywanej nieruchomości.
Gmina Miasta Sanoka zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie podlega zwrotowi.
Cena osiągnięta w przetargu (brutto), pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie nie później niż 2 dni przed podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność, na konto Gminy Miasta Sanoka nr 85 8642 0002 2001 0060 4703 0001.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem jej granic. Okazanie granic na gruncie może się odbyć na wniosek i koszt nabywcy.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.
Niezbędną infrastrukturę oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca wykona własnym staraniem
w porozumieniu z właścicielami sieci.
W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew, nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.
Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu
z ważnych powodów, z podaniem przyczyny.

 
Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego, pokój nr 51,
w Urzędzie Miasta Sanoka, Rynek 1, tel. 13 4652849
Data składania ofert:
2017-03-22 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-03-17 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2017-02-17 08:08:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2017-02-17 08:08:00

Rejestr zmian
PRZETARG NIEOGRANICZONY
 
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę miesięczną kiosków handlowych położonych przy ul. Lipińskiego 65 w Sanoku oznaczonych numerem:
 
branża: rolno-spożywcza branża: przemysłowa
 
16. pow. użytkowa:10,40 m2
17. pow. użytkowa:10,40 m2
18. pow. użytkowa:10,40 m2
19. pow. użytkowa:10,40 m2
20. pow. użytkowa:10,40 m2
21. pow. użytkowa:10,40 m2
22. pow. użytkowa:10,40 m2
23. pow. użytkowa:10,40 m2
25. pow. użytkowa:10,40 m2
29. pow. użytkowa:10,70 m2
30. pow. użytkowa:11,20 m2
34. pow. użytkowa:10,70 m2
35. pow. użytkowa:10,70 m2
36. pow. użytkowa:10,70 m2
37. pow. użytkowa:10,70 m2
38. pow. użytkowa:11,20 m2
45. pow. użytkowa:11,20 m2
46. pow. użytkowa:10,70 m2
47. pow. użytkowa:10,70 m2
 
 
39. pow. użytkowa: 11,20 m2
40. pow. użytkowa: 10,70 m2
42. pow. użytkowa: 10,70 m2
43. pow. użytkowa: 10,70 m2
44. pow. użytkowa: 11,20 m2
51. pow. użytkowa: 11,20 m2
52. pow. użytkowa: 10,70 m2
53. pow. użytkowa: 10,70 m2
54. pow. użytkowa: 10,70 m2
55. pow. użytkowa: 10,70 m2
56. pow. użytkowa: 11,20 m2
60. pow. użytkowa: 10,70 m2
70. pow. użytkowa: 10,70 m2
71. pow. użytkowa: 10,70 m2
76. pow. użytkowa: 10,70 m2
78. pow. użytkowa: 10,70 m2
79. pow. użytkowa: 11,20 m2
80. pow. użytkowa: 10,70 m2
 
Cena wywoławcza za m2 kiosku handlowego w branży rolno-spożywczej przy ul. Lipińskiego wynosi: 1,00 zł. Cena wywoławcza za m2 kiosku handlowego w branży przemysłowej przy ul. Lipińskiego wynosi: 5,00 zł.
 
Wadium za poszczególny kiosk przy ul. Lipińskiego  w Sanoku oznaczony nr:
16 o powierzchni 10,40 m2 wynosi:10,40 zł (słownie: dziesięć złotych  40/100),
17 o powierzchni 10,40 m2 wynosi:10,40 zł (słownie: dziesięć złotych  40/100), 
18 o powierzchni 10,40 m2 wynosi:10,40 zł (słownie: dziesięć złotych  40/100),
19 o powierzchni 10,40 m2 wynosi:10,40 zł (słownie: dziesięć złotych  40/100),
20 o powierzchni 10,40 m2 wynosi:10,40 zł (słownie: dziesięć złotych  40/100),
21 o powierzchni 10,40 m2 wynosi:10,40 zł (słownie: dziesięć złotych  40/100),
22 o powierzchni 10,40 m2 wynosi:10,40 zł (słownie: dziesięć złotych  40/100),
23 o powierzchni 10,40 m2 wynosi:10,40 zł (słownie: dziesięć złotych  40/100),
25 o powierzchni 10,40 m2 wynosi:10,40 zł (słownie: dziesięć złotych  40/100), 
29 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
30 o powierzchni 11,20 m2 wynosi:11,20 zł ( słownie: jedenaście złotych 20/100),
34 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
35 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
36 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
37 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
38 o powierzchni 11,20 m2 wynosi:11,20 zł ( słownie: jedenaście złotych 20/100),
39 o powierzchni 11,20 m2 wynosi:56,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych 00/100),
40 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:53,50 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy złote 00/100),
42 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:53,50 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy złote 00/100),
43 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:53,50 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy złote 00/100),
44 o powierzchni 11,20 m2 wynosi:56,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych 00/100),
45 o powierzchni 11,20 m2 wynosi:11,20 zł ( słownie: jedenaście złotych 20/100),
46 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
47 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),   
51 o powierzchni 11,20 m2 wynosi:56,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych 00/100),
52 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:53,50 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy złote 00/100),
53 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:53,50 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy złote 00/100),
54 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:53,50 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy złote 00/100),
55 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:53,50 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy złote 00/100),
56 o powierzchni 11,20 m2 wynosi:56,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych 00/100)
60 o powierzchni 10,70 m2 wynosi: 53,50 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy złote 50/100),
70 o powierzchni 10,70 m2 wynosi: 53,50 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy złote 50/100),
71 o powierzchni 10,70 m2 wynosi: 53,50 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy złote 50/100),
76 o powierzchni 10,70 m2 wynosi: 53,50 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy złote 50/100),
78 o powierzchni 10,70 m2 wynosi: 53,50 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy złote 50/100),
79 o powierzchni 11,20 m2 wynosi: 56,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych 00/100)
80 o powierzchni 10,70 m2 wynosi: 53,50 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy złote 50/100),
 
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Sanoka w godzinach pracy kasy (kasa przyjmuje wpłaty do godziny 1400) – pok. 34 II piętro najpóźniej do dnia 6 marca 2017 r. lub na konto Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku nr: 31864200022001006047030003 najpóźniej do dnia: 6 - go marca 2017 roku. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na w/w koncie bankowym najpóźniej do dnia 6 marca 2017 r do godziny 1500.
 
Uwaga !!!
Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT
 
Przetarg odbędzie się w dniu 7 marca  2017 r. o godzinie 10 30
w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 Sala Herbowa.

Kioski  zostaną udostępnione do oglądania w dniach: 3 i 6 marca 2017 r. po wcześniejszym (nr telefonu: 46-512-91) telefonicznym uzgodnieniu z Administratorem obiektu, tj. Sanockim Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku, przy ul. Konarskiego 22.
 
W celu obejrzenia kiosku należy zgłosić się do Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sanoku przy ul. Konarskiego 22.
Informacji o przetargu udziela  Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Miasta Sanoka przy ul. Rynek 1 (pok. nr 7), tel. 46-52-878.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu.
Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn do chwili rozpoczęcia przetargu może odstąpić od jego przeprowadzenia w stosunku do  kiosków objętych ogłoszeniem.
 
Z przetargu wyklucza się oferentów:
 • którzy zalegają z zapłatą czynszu za kiosk handlowy,
 • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu
Data składania ofert:
2017-03-06 14:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-03-06 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłCzekańska Kinga 2017-02-16 13:26:00
PublikującyKinga Czekańska 2017-02-16 13:26:00

Rejestr zmian

 Przetarg  nieograniczony

 
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonego na prowadzenie działalności: gastronomicznej.

Przetarg odbędzie się w dniu: 7-go marca 2017 r. o godzinie 10 00

w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu jest lokal :                            
 
1. przy ul. Grzegorza 2 w Sanoku  lokal o łącznej powierzchni użytkowej:  302,91 m2, składający się z osiemnastu pomieszczeń oraz z trzech sanitariatów.
Branża ograniczona: gastronomiczna.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową oraz  wod.-kan.
Cena wywoławcza: 6,70 zł/m2.
Wadium: 2.029,50 zł (słownie: dwa tysiące dwadzieścia dziewięć złotych  
50/100).

UWAGA!!!

W lokalu znajduje się monitoring i meble barowe stanowiące własność poprzedniego dzierżawcy, przeznaczone do ewentualnego rozliczenia .W przypadku braku zainteresowania przez przyszłego dzierżawcę, meble i monitoring zostanie usunięty.
 
Wadium za lokal położony przy ul. Grzegorza 2 w Sanoku należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Sanoka, w godzinach pracy kasy (kasa przyjmuje wpłaty do godziny 1400) pok. 34 - II piętro, lub na konto Podkarpackiego Banku  Spółdzielczego w Sanoku nr: 31864200022001006047030003 najpóźniej do dnia: 6 - go marca 2017 roku. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na w/w koncie bankowym najpóźniej do dnia 6 marca 2017 r. do godziny 1500.
Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22, w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 46-51-291 w dniach: 3 i 6 marca 2017 r. w godzinach od 800 do 1400 udzieli informacji o lokalu przy ul. Grzegorza 2 w Sanoku łącznie z udostępnieniem go do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Lokalowej  przy ul. Rynek 1, w Sanoku  (pok. Nr 7) tel. 46-52-878.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia w stosunku do lokali objętych ogłoszeniem.
 
 
Z przetargu wyklucza się oferentów:

 • którzy zalegają z zapłatą czynszu za lokal użytkowy,

 • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu

Data składania ofert:
2017-03-06 14:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-03-06 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłCzekańska Kinga 2017-02-16 13:11:00
PublikującyKinga Czekańska 2017-02-16 13:11:00

Rejestr zmian

Przetarg  nieograniczony


Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonego na prowadzenie działalności: magazynowej, usługowej.

Przetarg odbędzie się w dniu: 1-go marca 2017 r. o godzinie 10 00  w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu jest lokal :                            
 
1. przy ul. Kościuszki 6 w Sanoku lokal o łącznej powierzchni użytkowej: 10,50 m2, składający się z jednego pomieszczenia.
Branża ograniczona: magazynowa, usługowa z wyłączeniem usług uciążliwych.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną.
Cena wywoławcza 4,30 zł/m2.
Wadium: 45,20,zł (słownie: czterdzieści pięć złotych 20/100).
 
UWAGA!!!

Wadium za lokal położony przy ul. Kościuszki 6, w Sanoku należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Sanoka, w godzinach pracy kasy (kasa przyjmuje wpłaty do godziny 1400) pok. 34 - II piętro, lub na konto Podkarpackiego Banku  Spółdzielczego w Sanoku nr: 31864200022001006047030003 najpóźniej do dnia: 28 - go lutego 2017 roku.
 
Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na w/w koncie bankowym najpóźniej do dnia  28 lutego do godziny 1500.
 
Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22, w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 46-51-291 w dniach:  27 i 28 lutego 2017 r. w godzinach od 800 do 1400 udzieli informacji o lokalu przy ul. Kościuszki 6 w Sanoku łącznie z udostępnieniem go do oglądania.
 
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Lokalowej  przy ul. Rynek 1, w Sanoku  (pok. Nr 7) tel. 46-52-878.
 
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia w stosunku do lokalu objętego ogłoszeniem.

Z przetargu wyklucza się oferentów:

 • którzy zalegają z zapłatą czynszu za lokal użytkowy,

 • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu

Data składania ofert:
2017-02-28 14:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-02-28 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłCzekańska Kinga 2017-02-08 11:22:00
PublikującyKinga Czekańska 2017-02-08 11:22:00

Rejestr zmian
Przetarg  nieograniczony

 
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonego na prowadzenie działalności: dowolnej.
 

Przetarg odbędzie się w dniu: 22-go lutego 2017 r. o godzinie 10 00 w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu jest lokal :
 
1. przy ul. Rynek 22 w Sanoku lokal o łącznej powierzchni użytkowej: 35,61 m2, składający się z dwóch pomieszczeń i wc.
Branża dowolna: z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową, wod.kan. oraz centralne ogrzewanie etażowe.
Cena wywoławcza 42,10 zł/m2.
Wadium: 1.499,20 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 20/100).

UWAGA!!!

 Wadium za lokal położony przy ul. Rynek 22 w Sanoku należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Sanoka, w godzinach pracy kasy (kasa przyjmuje wpłaty do godziny 1400) pok. 34 - II piętro, lub na konto Podkarpackiego Banku  Spółdzielczego w Sanoku nr: 31864200022001006047030003 najpóźniej do dnia:  21 - go lutego 2017 roku.
Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na w/w koncie bankowym najpóźniej do dnia 21 lutego 2017 r. do godziny 1500.
Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT

 Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22, w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 46-51-291 w dniach:  20 i 21 lutego 2017 r. w godzinach od 800 do 1400 udzieli informacji o lokalu przy ul.  Rynek 22 w Sanoku łącznie z udostępnieniem go do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Lokalowej  przy ul. Rynek 1, w Sanoku  (pok. Nr 7) tel. 46-52-878.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia w stosunku do lokali objętych ogłoszeniem.
 
Z przetargu wyklucza się oferentów:

 • którzy zalegają z zapłatą czynszu za lokal użytkowy,

 • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu

Data składania ofert:
2017-02-21 14:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-02-21 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłCzekańska Kinga 2017-02-03 08:19:00
PublikującyKinga Czekańska 2017-02-06 08:19:00

Rejestr zmian
I. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Sosnowej w Sanoku, obręb Wójtowstwo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 688/10 o pow. 0,1084 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00081122/2. Dział III i IV wolny od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza – 62 400,00 zł  Wadium –  6 200,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według zasad obowiązujących w dacie sprzedaży. Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 16.10.2015r, 22.03.2016r., 13.07.2016r., 28.09.2016r., 25.11.2016r.
II. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Sosnowej w Sanoku, obręb Wójtowstwo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 688/11 o pow. 0,1132 ha , dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00081123/9. Dział III i IV wolny od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza – 65 200,00 zł  Wadium –  6 500,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według zasad obowiązujących w dacie sprzedaży. Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 16.10.2015r, 22.03.2016r., 13.07.2016r., 28.09.2016r., 25.11.2016r.
III. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Sosnowej w Sanoku, obręb Wójtowstwo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 688/12 o pow. 0,1056 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00081124/6. Dział III i IV wolny od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza – 71 400,00 zł  Wadium –  7 100,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według zasad obowiązujących w dacie sprzedaży. Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 16.10.2015r, 22.03.2016r., 13.07.2016r., 28.09.2016r., 25.11.2016r.
IV. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Sosnowej w Sanoku, obręb Wójtowstwo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 688/15 o pow. 0,0818 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00081127/7. Dział III i IV wolny od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza – 43 400,00 zł  Wadium –  4 300,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według zasad obowiązujących w dacie sprzedaży. Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 16.10.2015r, 22.03.2016r., 13.07.2016r., 28.09.2016r., 25.11.2016r.
V. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Sosnowej w Sanoku, obręb Wójtowstwo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 688/16 o pow. 0,0953ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00081128/4. Dział III i IV wolny od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza – 50 500,00 zł  Wadium –  5 000,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według zasad obowiązujących w dacie sprzedaży. Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 16.10.2015r, 22.03.2016r., 13.07.2016r., 28.09.2016r., 25.11.2016r.
 
Dla terenu, na którym położone są nieruchomości wymienione w punkcie: I, II, III, IV, V brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowych nieruchomości dnia 04.02.2013r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy ustalająca warunki zabudowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego dotyczącego budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
VI. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym z 1908 r., o powierzchni użytkowej 56,30 m2, położonej w Sanoku, obręb Posada, przy
ul. Kołłątaja 18, oznaczonej jako działka nr 1545/12 o pow. 0,0276 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00062352/4. Budynek o konstrukcji drewnianej, z wykonaną podmurówką z kamienia, częściowo podpiwniczony ze strychem nieużytkowym. Dach dwuspadowy, kryty papą. Budynek składa się
z dwóch pokoi, kuchni, korytarza i łazienki. Obiekt nieużytkowany, niezamieszkały. Instalacja elektryczna zasilająca budynek została zlikwidowana. Instalacja wodno-kanalizacyjna jest prowizoryczna i wymaga zalegalizowania. Ogrzewanie stanowią dwa piece kaflowe. Podłogi, okna, drzwi wewnętrzne oraz zewnętrzne – drewniane. Stan techniczny ogółu zadowalający, wymagane są prace konserwacyjne, remontowe, wykończeniowe oraz adaptacyjne. Dział III i IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów (obciążeń).
 
Cena wywoławcza – 40 000,00 zł Wadium -  4 000,00 zł
Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn.zm.).
Poprzedni przetarg odbył się w dniu: 14.10.2016r.
 
Dla terenu na którym położona jest nieruchomość brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu ustalenie przeznaczenia terenu, określenie sposobu zagospodarowania i warunków jego zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Wydanie takiej decyzji może nastąpić na wniosek inwestora, w odniesieniu do konkretnego zamierzenia inwestycyjnego.
 
Przetargi odbędą się w dniu 17 lutego 2017 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1, w Sali Herbowej Nr 64 , począwszy od godziny 900 w następującej kolejności:
 • Godz. 900 działka nr 688/10 o pow. 0,1084 ha
 • Godz. 930 działka nr 688/11 o pow. 0,1132 ha
 • Godz. 1000 działka nr 688/12 o pow. 0,1056 ha          położone przy ul. Sosnowej
 • Godz. 1030 działka nr 688/15 o pow. 0,0818 ha
 • Godz. 1100 działka nr 688/16 o pow. 0,0953 ha
 • Godz. 1130 działka nr 1545/12 o pow. 0,0276 ha, położona przy ul. Kołłątaja 18.             
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest:
 1. Dokonanie wpłaty wadium, przelewem, na każdy przetarg oddzielnie, na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka, nr rachunku: 31864200022001006047030003, z podaniem numeru i położenia nieruchomości. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu, w taki sposób, aby pieniądze na koncie Miasta były najpóźniej w dniu 13 lutego 2017 r.
 2. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 
 • w przypadku nabywania nieruchomości: przez osoby fizyczne - dokumentu tożsamości; przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - okazanie aktualnego odpisu
  z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo
  w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości (dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej, poświadczonej notarialne.
Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się z warunkami przetargu
i przyjmują je bez zastrzeżeń.
Osobie, która nie wygra przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabywanej nieruchomości.
Gmina Miasta Sanoka zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie podlega zwrotowi.
Cena osiągnięta w przetargu (brutto), pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie nie później niż 2 dni przed podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność, na konto Gminy Miasta Sanoka nr 85 8642 0002 2001 0060 4703 0001.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem jej granic. Okazanie granic na gruncie może się odbyć na wniosek i koszt nabywcy.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Niezbędną infrastrukturę oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca wykona własnym staraniem, w porozumieniu z właścicielami sieci.
W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.
Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu z ważnych powodów,
z podaniem przyczyny.

 
Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego, pokój nr 51, w Urzędzie Miasta Sanoka, Rynek 1, tel. 13 4652849
Data składania ofert:
2017-02-17 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-02-13 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2017-01-13 10:42:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2017-01-13 10:42:00

Rejestr zmian

 Przetarg  nieograniczony

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonego na prowadzenie działalności: gastronomicznej.

Przetarg odbędzie się w dniu:  15-go lutego 2017 r. o godzinie 10 00  w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu jest lokal:

 1. przy ul. Grzegorza 2 w Sanoku         

Lokal o łącznej powierzchni użytkowej: 302,91 m2, składający się z osiemnastu pomieszczeń oraz z trzech sanitariatów.
Branża ograniczona: gastronomiczna.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową oraz  wod.-kan. Cena wywoławcza: 8,40 zł/m2.
Wadium: 2.544,40 zł (słownie: dwa tysiące pięćset czterdzieści cztery złote 40/100).


UWAGA!!!

W lokalu znajduje się monitoring i meble barowe stanowiące własność poprzedniego dzierżawcy, przeznaczone do ewentualnego rozliczenia. W przypadku braku zainteresowania przez przyszłego dzierżawcę, meble i monitoring zostanie usunięty.
 
Wadium za lokal położony przy ul. Grzegorza 2 w Sanoku należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Sanoka, w godzinach pracy kasy (kasa przyjmuje wpłaty do godziny 1400) pok. 34 - II piętro, lub na konto Podkarpackiego Banku  Spółdzielczego w Sanoku nr: 31864200022001006047030003 najpóźniej do dnia: 14 - go lutego 2017 roku. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na w/w koncie bankowym najpóźniej do dnia 14 lutego 2017 r. do godziny 1500.
Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22, w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 46-51-291 w dniach: 13 i 14 lutego 2017 r. w godzinach od 800 do 1400 udzieli informacji o lokalu przy ul. Grzegorza 2 w Sanoku łącznie z udostępnieniem go do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Lokalowej  przy ul. Rynek 1, w Sanoku  (pok. Nr 7) tel. 46-52-878.
 
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia w stosunku do lokali objętych ogłoszeniem.
 
Z przetargu wyklucza się oferentów:

 • którzy zalegają z zapłatą czynszu za lokal użytkowy,

 • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu

Data składania ofert:
2017-02-14 14:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-02-14 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłCzekańska Kinga 2017-01-26 12:00:00
PublikującyKinga Czekańska 2017-01-26 12:44:00

Rejestr zmian
I. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Sanoku, obręb Śródmieście przy ul. Lwowskiej, oznaczona jako działka nr 1377 o powierzchni 0,0409 ha, objęta księgą wieczystą nr KS1S/00012601/0. Dział III księgi wieczystej posiada wpis: prawo dożywotniego, bezpłatnego użytkowania jednego pokoju z kuchnią z pn. mieszczących się na I piętrze domu stojącego na działce budowlanej nr 271/2 na przecz Scheindli Stein … Eliasz; dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza – 26 000,00 zł   Wadium -  2 600,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.
Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) upłynął 16.12.2016 r.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Błonie w Sanoku, zatwierdzonego przez Radę Miasta Sanoka Uchwałą Nr XLV/398/2001 z dnia 11.09.2001r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 77 poz. 1351 z dnia 20.10.2001 r., nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 3 UM – tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego zjazdu z drogi publicznej, o którego ustalenie należy zwrócić się do zarządcy drogi – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.
II. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona  w Sanoku, obręb Dąbrówka przy ul. Prochaski, oznaczona  jako działka nr 301 o powierzchni 0,0274 ha, objęta księgą wieczystą nr KS1S/00058586/2. Dział III i IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza – 17 340,00 zł    Wadium -  1 750,00 zł
Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.)
Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) upłynął 16.12.2016 r.
Dla terenu na którym położona jest nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu ustalenie przeznaczenia terenu, określenie sposobu zagospodarowania i warunków jego zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Wydanie takiej decyzji może nastąpić na wniosek inwestora, w odniesieniu do konkretnego zamierzenia inwestycyjnego.
III. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sanoku, obręb Posada, przy ul. Kawczyńskiego, oznaczonej jako działka nr 3346  o pow. 0,0700 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00066251/4. Dział III i IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza – 49 000,00 zł  

Wadium -  4 900,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.
Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 04.09.2015 r., 15.01.2016 r., 13.05.2016 r., 21.09.2016 r., 25.11.2016 r.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „ROBOTNICZA – I” terenu położonego w dzielnicy Posada w Sanoku, zatwierdzonym przez Radę Miasta Sanoka Uchwałą Nr XXX/228/08  z dnia 29 lipca 2008r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podkarpackiego Nr 67 poz. 1674 z dnia 29.08.2008r., nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 6MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
IV. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sanoku, obręb Posada, przy ul. Kawczyńskiego, oznaczonej jako działka nr 3347  o pow. 0,0700 ha, objęta księgą wieczystą nr KS1S/00066251/4. Dział III i IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza – 49 000,00 zł  

Wadium -  4 900,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.
Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 04.09.2015 r., 15.01.2016 r., 13.05.2016 r., 21.09.2016r., 25.11.2016 r.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „ROBOTNICZA – I” terenu położonego w dzielnicy Posada w Sanoku, zatwierdzonym przez Radę Miasta Sanoka Uchwałą Nr XXX/228/08  z dnia 29 lipca 2008r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podkarpackiego Nr 67 poz. 1674 z dnia 29.08.2008r., nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 6MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 
Przetargi odbędą się w dniu 8 lutego 2017 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1, w Sali Herbowej Nr 64 , począwszy od godziny 900 w następującej kolejności:
 • Godz. 900 działka nr 1377 położona przy ul. Lwowskiej;
 • Godz. 930 działka nr 301 położona przy ul. Prochaski;
 • Godz. 1000 działka nr 3346 położona przy ul. Kawczyńskiego;
 • Godz. 1030 działka nr 3347 położona przy ul. Kawczyńskiego.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest:
 1. Dokonanie wpłaty wadium, przelewem na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka, nr rachunku: 31864200022001006047030003, z podaniem numeru i położenia nieruchomości. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu, w taki sposób, aby pieniądze na koncie Miasta były najpóźniej w dniu 3 lutego 2017 r.
 2. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 
 • w przypadku nabywania nieruchomości: przez osoby fizyczne - dokumentu tożsamości; przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - okazanie aktualnego odpisu
  z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości (dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej, poświadczonej notarialne.
Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.
Osobie, która nie wygra przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabywanej nieruchomości.
Gmina Miasta Sanoka zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie podlega zwrotowi.
Cena osiągnięta w przetargu (brutto), pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie nie później niż 2 dni przed podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność, na konto Gminy Miasta Sanoka nr 85 8642 0002 2001 0060 4703 0001.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem jej granic. Okazanie granic na gruncie może się odbyć na wniosek i koszt nabywcy.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.
Niezbędną infrastrukturę oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci.
W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew, nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.
Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem przyczyny.
 
Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego, pokój nr 51, w Urzędzie Miasta Sanoka, Rynek 1, tel. 13 4652849
Data składania ofert:
2017-02-08 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-02-03 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2016-12-23 09:07:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2016-12-23 09:07:00

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 20 lutego 2017r. 07:18:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.