Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49


Czas trwania zamówienia:

Rodzaj procedury:

Data wpłaty wadium:
2019-06-14 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2019-05-17 08:41:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2019-05-17 08:41:00

Rejestr zmian

Czas trwania zamówienia:

Rodzaj procedury:

Data wpłaty wadium:
2019-05-28 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2019-05-13 14:37:00
PublikującyPiotr Kutiak 2019-05-13 14:37:00

Rejestr zmian
 

Przetarg  nieograniczony

 
 
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonych  na prowadzenie działalności: garaż.
 
 
 
Przetarg odbędzie się w dniu:                                                  11 - go lipca 2019 r
                                                                                                                 o godzinie 10 00
 
w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
 
Przedmiotem przetargu są lokale :                       
 
1. przy ul. Kiczury 1                                        lokal o łącznej powierzchni: 17,80 m2,
w Sanoku                                                    składający się z jednego pomieszczenia.
Lokal wyposażony jest w instalacje:
elektryczną i wod kan.
Branża ograniczona: garaż.
Cena wywoławcza: 4,20 zł/m2
Wadium: 74,80 zł (słownie:
siedemdziesiąt cztery złote 80/100).
 
2. przy ul. Kiczury 1                                        lokal o łącznej powierzchni: 17,80 m2,
w Sanoku                                                    składający się z jednego pomieszczenia.
Lokal wyposażony jest w instalacje:
elektryczną i wod kan.
Branża ograniczona: garaż.
Cena wywoławcza: 4,20 zł/m2
Wadium: 74,80 zł (słownie:
siedemdziesiąt cztery złote 80/100).
 
 

UWAGA!!!

 
Wadium za lokale położone przy ul. Kiczury 1 w Sanoku należy wpłacić na konto Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku nr: 31864200022001006047030003 najpóźniej do dnia   10 - go lipca 2019 roku.
Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na w/w koncie bankowym najpóźniej do dnia 10 - go lipca 2019 r. do godziny 1500.
Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.
 

Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT

 
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22, w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 46-51-291 w dniach:              9  i 10 lipca 2019 r. w godzinach od 800 do 1400 udzieli informacji o lokalach przy ul.            ul. Kiczury 1 w Sanoku łącznie z udostępnieniem  ich do oglądania.
 
 
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 7, w Sanoku  tel. 46-52-878.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne                                  nieposiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia       w stosunku do lokali objętych ogłoszeniem.
 
Z przetargu wyklucza się oferentów:
-           którzy zalegają z zapłatą czynszu za lokal użytkowy,
 • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich
            zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu
 
Data składania ofert:
2019-07-10 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-07-10 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2019-06-25 08:13:00
PublikującyPiotr Kutiak 2019-06-25 08:13:00

Rejestr zmian
Data składania ofert:
2019-07-02 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-06-27 15:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2019-05-31 10:00:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2019-05-31 10:00:00

Rejestr zmian

PRZETARG    NIEOGRANICZONY

 

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na

dzierżawę miesięczną kiosków handlowych położonych przy ul. Lipińskiego 65           w Sanoku oznaczonych numerem:
 
branża: dowolna
 
 
 
 
  52. pow. użytkowa: 10,70 m2
 53. pow. użytkowa: 10,70 m2  
  69. pow. użytkowa: 10,70 m2
 70. pow. użytkowa: 10,70 m2
 71. pow. użytkowa: 10,70 m2
 72. pow. użytkowa: 10,70 m2
 74. pow. użytkowa: 11,20 m2
 77. pow. użytkowa: 10,70 m2
 
 
 
 
Cena wywoławcza za m2 kiosku handlowego w branży dowolnej przy ul. Lipińskiego wynosi: 1,00 zł.
 
Wadium za poszczególny kiosk przy ul. Lipińskiego  w Sanoku oznaczony nr:
 
52 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
53 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
69 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
70 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
71 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
72 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
74 o powierzchni 11,20 m2 wynosi:11,20 (słownie: jedenaście złotych 20/100),
77 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
 
 
Wadium należy wpłacić na konto Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku nr: 31864200022001006047030003 najpóźniej do dnia: 27 - go czerwca 2019 roku. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na w/w koncie bankowym najpóźniej do dnia 27 czerwca 2019 r do godziny 1500.
 
 
 
 
 
Uwaga !!!
 
Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT.
 
Przetarg odbędzie się w dniu   28 czerwca  2019 r.   o godzinie 10 00
 
w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 Sala Herbowa.
Kioski  zostaną udostępnione do oglądania w dniach: 26 i 27 czerwca 2019 r. po wcześniejszym (nr telefonu: 46-512-91) telefonicznym uzgodnieniu z Administratorem obiektu, tj. Sanockim Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku, przy ul. Konarskiego 22.
 
W celu obejrzenia kiosków należy zgłosić się do Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sanoku przy ul. Konarskiego 22.
Informacji o przetargu udziela  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sanoka przy ul. Rynek 7  tel. 46-52-878.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu.
Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn do chwili rozpoczęcia przetargu może odstąpić od jego przeprowadzenia w stosunku do  kiosków objętych ogłoszeniem.
 
 
Z przetargu wyklucza się oferentów:
 • którzy zalegają z zapłatą czynszu za kiosk handlowy,
 • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych     w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu.
 
Data składania ofert:
2019-06-27 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-06-27 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2019-06-11 08:35:00
PublikującyPiotr Kutiak 2019-06-11 08:35:00

Rejestr zmian
I. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Sanoku, obręb Śródmieście, przy ul. Podgórze, oznaczonej jako działka nr 1169/1 o pow. 0,0601 ha, objętej księgą wieczystą
nr KS1S/00039306/7. W dziale III księgi wieczystej wpisano: służebność gruntowa na działce nr 1169/1, polegająca na tym, że użytkownik wieczysty lub właściciel sąsiedniej działki nr 1161/1 może wznieść budynek bezpośrednio przy granicy między tymi działkami, z zachowaniem pozostałych warunków prawa budowlanego. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza – 65 000,00 zł     Wadium -  6 500,00 zł
Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) upłynął 17.05.2019 r.
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Dla terenu na którym położona jest nieruchomość brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu ustalenie przeznaczenia terenu, określenie sposobu zagospodarowania
i warunków jego zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Wydanie takiej decyzji może nastąpić na wniosek inwestora, w odniesieniu do konkretnego zamierzenia inwestycyjnego.
Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy, zawartą na czas określony tj. do 31.12.2020 r. z możliwością jej rozwiązania z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Umowa dzierżawy zostanie przeniesiona na nabywcę
z dniem podpisania umowy notarialnej (art. 678 k.c). Na nieruchomości znajdują się naniesienia (tj. ogrodzenie
i budynek magazynowy) wykonane przez obecnego dzierżawce, które nie są uwzględnione w cenie sprzedaży i nie tym samym nie stanowią przedmiotu sprzedaży. Zgodnie z §8 pkt. 3 umowy dzierżawy nr 92/2018 z dnia 29.12.2017 roku, w razie rozwiązania lub zakończenia umowy, dzierżawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich zabudowań.
II. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej
w Sanoku, obręb Dąbrówka przy ul. Okulickiego, oznaczonej jako działka nr 717/5  o pow. 0,0277 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00006064/8. Dział III i IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza – 20 000,00 zł    Wadium -  2 000,00 zł
Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) upłynął 17.05.2019 r.
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego MPZP „Okulickiego – III”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Sanoka Uchwałą Nr XXXIII/290/12  z dnia 29 listopada 2012 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podkarpackiego z dnia 27.12.2012 r., poz. 3379, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 2P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
III. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sanoku, obręb Dąbrówka przy ul. Okulickiego, oznaczonej jako działka nr 1332/50 o powierzchni  0,2137 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1S/000035715/9. Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza – 115 600,00 zł   Wadium -  11 600,00 zł.
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 10.10.2018r., 15.02.2019r.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Dąbrówka Okulickiego - III, zatwierdzonym Uchwałą Nr  XXXIII/290/12  Rady  Miasta  Sanoka  z dnia 29 listopada 2012r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 27 grudnia 2012r. poz. 3379, nieruchomość położona jest w terenie o symbolu 2P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
IV. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy                         ul. Kawczyńskiego w Sanoku, obręb Posada, oznaczonej w ewidencji gruntów  jako działka nr 3346/1 o powierzchni 0,0662 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00066251/4. Dział III i IV jest wolny od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza - 46 519,00 zł   Wadium - 4 700,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Poprzedni przetarg odbył się w dniu 25.01.2019 r.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „ROBOTNICZA – I” terenu położonego w dzielnicy Posada w Sanoku, zatwierdzonym przez Radę Miasta Sanoka Uchwałą Nr XXX/228/08                 z dnia 29 lipca 2008r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podkarpackiego Nr 67 poz. 1674 z dnia 29.08.2008r., nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 6MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przetargi odbędą się w dniu 26 czerwca 2019 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1, w Sali Herbowej Nr 64, począwszy od godziny 900 w następującej kolejności:
 • Godz. 900 – działka nr 1169/1 o pow. 0,0601 ha, położona  przy ul. Podgórze;
 • Godz. 930 – działka nr 717/5 o pow. 0,0277 ha, położona  przy ul. Okulickiego;
 • Godz. 1000 – działka nr 1332/50 o pow. 0,2137 ha, położona  przy ul. Okulickiego;
 • Godz. 1030 – działka nr 3346/1 o pow. 0,0662 ha, położona  przy ul. Kawczyńskiego.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest:
 1. Dokonanie wpłaty wadium, przelewem, na każdy przetarg oddzielnie, na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka nr rachunku: 31864200022001006047030003, z podaniem numeru i położenia nieruchomości. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu, w taki sposób, aby pieniądze na koncie Miasta były najpóźniej w dniu 21 czerwca 2019 r.
 2. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 
 • w przypadku nabywania nieruchomości: przez osoby fizyczne - dokumentu tożsamości; przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – okazanie aktualnego odpisu  z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości (dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej, poświadczonej notarialne.
Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń. Osobie, która nie wygra przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabywanej nieruchomości. Gmina Miasta Sanoka zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie podlega zwrotowi.
Cena osiągnięta w przetargu (brutto), pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie nie później niż 2 dni przed podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność, na konto Gminy Miasta Sanoka nr 85 8642 0002 2001 0060 4703 0001.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem jej granic. Okazanie granic na gruncie może się odbyć na wniosek i koszt nabywcy.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Niezbędną infrastrukturę oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca wykona własnym staraniem, w porozumieniu z właścicielami sieci.
W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.
Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – t. j.  Dz. U. z 2017 r., poz. 2278.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem przyczyny.
Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego, pokój nr 51, w Urzędzie Miasta Sanoka, Rynek 1, tel. 13 46 52849
Data składania ofert:
2019-06-26 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-06-21 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2019-05-24 08:30:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2019-05-24 08:30:00

Rejestr zmian
Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), odwołuję dwa przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości zabudowanych garażami, położonych w Sanoku przy ul. Orzeszkowej, obręb Śródmieście, wyznaczone na dzień 11 czerwca 2019 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1, w Sali Herbowej Nr 64:
Nr
przetargu
Nr działki Nr księgi wieczystej Pow. działka/lokal
ha/m2
Godzina
5 123/11 KS1S/00043241/4 0,0022/10,6 1020
6 123/12 KSIS/00043242/1 0,0023/10,5 1040
 
 
Przyczyną odwołania przetargów jest konieczność uregulowania dostępu do działki nr 123/12.
Ogłoszenie o odwołaniu przetargów podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka, Rynek 1 oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sanoka: bip.um.sanok.pl (zakładka „zamówienia publiczne i przetargi”). Dodatkowe informacje o odwołaniu przetargów można uzyskać w Urzędzie Miasta w Sanoku, pok. nr 51, tel. 13 46 52849.
Data składania ofert:
2019-06-11 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-06-06 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2019-05-24 08:26:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2019-05-24 08:26:00

Rejestr zmian

BURMISTRZ  MIASTA  SANOKA

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność

 Gminy Miasta Sanoka

 
I. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Żurawiej w Sanoku, obręb Dąbrówka, oznaczonej w ewidencji gruntów  jako działka nr 2544 o powierzchni 0,0817 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00058442/1. Dział III i IV jest wolny od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza - 62 350,00 zł   Wadium - 6 200,00 zł
Poprzedni przetarg odbył się w dniu: 23.01.2019r., 26.03.2019r.
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Dąbrówka o nazwie „Krucza I”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Sanoka Uchwałą Nr LIX/573/06, z dnia 27 lipca 2006r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 103 poz. 1449 z dnia 16 sierpnia 2006r., nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 1MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

II. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Kruczej w Sanoku, obręb Dąbrówka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2540 o powierzchni  0,1060 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00058442/1. Dział III i IV wolny od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza – 40 000,00 zł    Wadium –  4 000,00 zł
Poprzednie przetargi odbyły się w dniu: 13.10.2017r., 21.02.2018r.,  20.06.2018r., 29.08.2018r., 12.12.2018r. i 26.03.2019r.
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „KRUCZA - I” terenu położonego  w dzielnicy Dąbrówka w Sanoku, uchwalonym przez Radę Miasta Sanoka Uchwałą Nr LIX/573/06  z dnia 27 lipca 2006 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podkarpackiego Nr 103 poz. 1449 z dnia 16.08.2006 r., nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przez nieruchomość przebiega rurociąg gazowy DN 200, który może ograniczyć możliwość zabudowy.
 
Przetargi odbędą się w dniu 11 czerwca 2019 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1,  w Sali Herbowej Nr 64 , począwszy od godziny 1100 w następującej kolejności:
 • Godz. 1100 działka nr 2544 o pow. 0,0817 ha, położona  przy ul. Żurawiej.
 • Godz. 1130 działka nr 2540 o pow. 0,1060 ha, położona przy ul. Kruczej.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest:
 1. Dokonanie wpłaty wadium, przelewem, na każdy przetarg oddzielnie, na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka, nr rachunku: 31864200022001006047030003, z podaniem numeru i położenia nieruchomości. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu, w taki sposób, aby pieniądze na koncie Miasta były najpóźniej w dniu 6 czerwca 2019 r.
 2. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 
 • w przypadku nabywania nieruchomości: przez osoby fizyczne - dokumentu tożsamości; przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - okazanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo
  w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości (dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej, poświadczonej notarialne.
Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.
Osobie, która nie wygra przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabywanej nieruchomości.
Gmina Miasta Sanoka zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie podlega zwrotowi.
Cena osiągnięta w przetargu (brutto), pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie nie później niż 2 dni przed podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka  nr  
85 8642 0002 2001 0060 4703 0001.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem jej granic. Okazanie granic na gruncie może się odbyć na wniosek i koszt nabywcy.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Niezbędną infrastrukturę oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca wykona własnym staraniem, w porozumieniu z właścicielami sieci.
W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.
Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  – t. j.  Dz. U. z 2017 r., poz. 2278.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu z ważnych powodów,
z podaniem przyczyny.

 
Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego, pokój nr 51, w Urzędzie Miasta Sanoka, Rynek 1, tel. 13 46 52849
Data składania ofert:
2019-06-06 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2019-06-06 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2019-05-10 08:34:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2019-05-10 08:34:00
Modyfikował(a) Krzysztof Ćwiąkała 2019-05-10 09:06:24
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wzór umowy dzierżawy - załacznik nr 2 66.77 KbPlik doc

Rejestr zmian
BURMISTRZ  MIASTA  SANOKA
ogłasza  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka
 
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 6 nieruchomości zabudowanych garażami, położonych
w Sanoku, obręb Śródmieście, przy ul. Orzeszkowej. 
 
NR PRZTERAGU Nr działki Nr księgi wieczystej Zabudowa Pow.
 działka / lokal
ha / m2
Cena wywoławcza
w zł.
Wadium Podatek VAT
1 123/7 KS1S/00043237/3 garaż 0,0026/11,9 5 160,00 520,00 Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie ustawy
 o podatku od towarów i usług.
2 123/8 KS1S/00043238/0 garaż 0,0023/11,6 5 030,00 510,00
3 123/9 KS1S/00043239/7 garaż 0,0023/11,8 4 850,00 490,00
4 123/10 KS1S/00043240/7 garaż 0,0023/10,6 3 990,00 400,00
5 123/11 KS1S/00043241/4 garaż 0,0022/10,6 3 990,00 400,00
6 123/12 KS1S/00043242/1 garaż 0,0023/10,5 3 510,00 360,00
Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) upłynął 09.11.2018 r.
Dla terenu na którym położone są nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu ustalenie przeznaczenia terenu, określenie sposobu zagospodarowania i warunków jego zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Wydanie takiej decyzji może nastąpić na wniosek inwestora, w odniesieniu do konkretnego zamierzenia inwestycyjnego.
Nieruchomości garażowe usytuowane na działkach nr: 123/7, 123/8 i 123/11 obciążone są umowami najmu, zawartymi na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia następuje zgodnie z zachowaniem obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego. Umowa najmu zostanie przeniesiona na nabywcę
z dniem podpisania umowy notarialnej (art. 678 k.c).
Przetargi odbędą się w dniu 11 czerwca 2019 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1,
w Sali Herbowej Nr 64 , począwszy od godziny 900 w następującej kolejności:
NR PRZETARGU Godzina
1 900
2 920
3 940
4 1000
5 1020
6 1040
 
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
 1. Dokonanie wpłaty wadium, przelewem na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka, nr rachunku: 31864200022001006047030003, z podaniem numeru i położenia nieruchomości. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu, w taki sposób, aby pieniądze na koncie Miasta były najpóźniej
  w dniu 6 czerwca 2019r.
 2. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 
 • w przypadku nabywania nieruchomości: przez osoby fizyczne - dokumentu tożsamości; przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - okazanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja
  o Działalności Gospodarczej), stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości (dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej, poświadczonej notarialne.
Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.
Sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury,
w związku z czym nabywca przejmie dany lokal użytkowy w stanie faktycznym i prawnym, jak również w dniu przetargu złoży oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i akceptacją jego stanu.
Osobie, która nie wygra przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabywanej nieruchomości.
Gmina Miasta Sanoka zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie podlega zwrotowi.
Cena osiągnięta w przetargu (brutto), pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie nie później niż 2 dni przed podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność, na konto Gminy Miasta Sanoka nr 85 8642 0002 2001 0060 4703 0001.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.
Niezbędną infrastrukturę oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci.
Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem przyczyny.
 
Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego, pokój nr 51,w Urzędzie Miasta Sanoka, Rynek 1, tel. 13 4652849
Data składania ofert:
2019-06-06 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2019-06-06 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2019-05-10 08:29:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2019-05-10 08:29:00

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-05-20 09:43:09: Dodano plik Wzór umowy - załącznik nr 2.docx
2019-05-10 09:07:11: Dodano plik Dworzec - mapa ewidencyjna.pdf
Więcej >>>
2019-05-10 09:05:44: Dodano plik Formularz ofertowy - załącznik nr 1.docx
2019-05-10 09:04:39: Dodano plik Regulamin i warunki przetargu - 09-05-2019.doc
 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony
 
na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, oznaczonej jako działki nr 1585, 1587/1, 1587/2, 1583, 1584, 1587/3 o łącznej powierzchni 0,6245 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00001379/4, położonej w Sanoku, obręb Posada, przy ulicy Lipińskiego.
Nieruchomość zabudowana jest dwukondygnacyjnym budynkiem dworca autobusowego, niepodpiwniczonym,
z płaskim dachem, o całkowitej powierzchni użytkowej budynku 1 274,00 m2.
Nieruchomość została przeznaczona do dzierżawy na cele prowadzenia dworca, tj. do podejmowania działań zarządczo-administracyjnych w zakresie prawidłowego funkcjonowania dworca multimodalnego, usytuowanego na wyżej wymienionych działkach, wraz z kładką dla pieszych przebiegającą nad torami, która zlokalizowana jest na działkach nr 913/11, 913/14, 913/26, 913/27 – położonych w Sanoku, obręb Śródmieście, objętych księgą wieczystą nr KS1S/00056778/1. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Dla terenu na którym położona jest nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony Uchwałą Rady Miasta Sanoka Nr LXXVIII/565/98 z dnia 26.05.1998r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Krośnieńskiego Nr 23 poz.294 z dnia 4.09.1998r., wg. którego ww. nieruchomość leży w obszarze KS – teren dworca i parkingu.
 
 • Okres dzierżawy – czas oznaczony: 5 lat.
 • Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 500,00 zł netto miesięcznie plus podatek VAT 23%.
Stawka czynszu dzierżawnego będzie podlegać corocznej waloryzacji, w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim, w przypadku wartości dodatniej. Opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego będą dokonywane z góry przelewem na konto Właściciela w terminie do 10-tego każdego miesiąca.
Dzierżawca będzie ponosił koszty za media i utrzymanie dworca autobusowego. Ponadto dzierżawca będzie płacił podatek od nieruchomości według stawek wynikających z prawa miejscowego.
 
Część jawna przetargu (otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 10 czerwca 2019 r. o godz. 1000
w Urzędzie Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1, Ip. pok. 64
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
 • złożenie do dnia 6 czerwca 2019 r., do godz. 1530, pisemnej oferty z załącznikami w zamkniętej kopercie
  z napisem „Przetarg na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, położonej w Sanoku przy
  ul. Lipińskiego, obręb Posada, przeznaczonej na prowadzenie dworca autobusowego”
  , w Urzędzie Miasta
  w Sanoku przy ul. Rynek 1, pok. nr 1 (Biuro Obsługi Klienta)
 • wpłacenie wadium pieniędzmi, w wysokości 100,00 zł, w taki sposób aby pieniądze na rachunku bankowym Gminy Miasta Sanoka nr 31864200022001006047030003 były najpóźniej w dniu 6 czerwca 2019 r.
 
 1. Oferta przetargowa sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, winna zawierać:
 • dokładne oznaczenie oferenta z imieniem, nazwiskiem i adresem/nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, numerem REGON, NIP, PESEL, oraz numerem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/ Krajowego Rejestru Sądowego,
 • datę sporządzenia oferty,
 • oferowany miesięczny czynsz za dzierżawę netto, wyższy od czynszu wywoławczego,
 •  aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja
  o Działalności Gospodarczej),
 • w  przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika - stosowne pełnomocnictwa,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem i warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz, że nie zgłasza
  z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
 • polisę ubezpieczeniową OC,
 • oświadczenie o niezaleganiu z podatkami – Urząd Skarbowy i składkami ZUS,
 • oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wywiązywanie się z warunków dzierżawy oraz dysponuje możliwościami techniczno-organizacyjnymi odpowiadającymi skali przedsięwzięcia,
 • dokumenty potwierdzające co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie w prowadzeniu publicznego transportu zbiorowego drogowego,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy dzierżawy i gotowości do jej podpisania w przypadku wygrania przetargu.
 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. W toku badania i oceny ofert Wydzierżawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Integralną częścią niniejszego ogłoszenia jest Regulamin i warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka.
 4. Osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości, zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu i warunków przetargu - najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
Burmistrz Miasta Sanoka zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, a także zamknięcia przetargu, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.
Burmistrz Miasta Sanoka zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zawartych w Ogłoszeniu i Regulaminie
i warunkach przetargu, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.
 
Dodatkowe informacje o przedmiocie, regulaminie i warunkach przetargu można uzyskać w godzinach pracy urzędu:
 •  w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 (pokój nr 50), tel. (013) 46 52 839, e-mail: wgp@um.sanok.pl
 •  w Wydziale Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestora Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 (pokój nr 7), tel. (013) 46 52 833, e-mail: wri@um.sanok.pl
 
Data składania ofert:
2019-06-06 15:30:00
Data wpłaty wadium:
2019-06-06 15:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2019-05-10 07:30:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2019-05-10 07:30:00
Modyfikował(a) Krzysztof Ćwiąkała 2019-05-20 09:43:09
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Regulamin i warunki przetrgu 106.00 KbPlik doc
2. Formularz ofertowy - załacznik nr 1 45.57 KbPlik doc
3. Dworzec - mapa ewidencyjna 804.76 KbPlik pdf
4. Projekt umowy - załącznik nr 2 66.77 KbPlik doc

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 16 lipca 2019r. 22:55:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.