Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

BURMISTRZ  MIASTA  SANOKA
ogłasza  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka
 
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż samodzielnych lokali użytkowych usytuowanych
w budynku usługowym, położonym w Sanoku, obręb Śródmieście, przy ul. Reymonta 6 C, na działce oznaczonej jako nr 1357/43 o pow. 0,3118 ha., objętej księgą wieczystą nr KS1S/00080552/8. Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia,
o konstrukcji słupowo – ryglowej z elementów prefabrykowanych żelbetowych, stropodach
z płyt panwiowych pokryty papą. Dział III posiada wpis: służebność przejazdu i przechodu pasem szerokości 4 m po działce nr 1357/41- jak zaznaczono na załączniku graficznym do uchwały Rady Miasta Sanoka z dnia 15-05-2008 roku nr XXVII/210/08 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1357/40 (służebność przeniesiona z urzędu z księgi wieczystej KS1S/00056215/7) Dział IV jest wolny od wpisów (obciążeń).
 
Nr lokalu Powierzchnia w m2 Udział w częściach wspólnych budynku i działce Cena wywoławcza w zł Wadium
1 15,08 145/10000 6 200,00  600,00
2 40,78 391/10000 27 100,00 2 700,00
 
 
Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
 o podatku od towarów i usług (t . j. Dz. U. z 2017r., poz. 10221 z późn.zm.).
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w dzielnicy Błonie w Sanoku, zatwierdzonego przez Radę Miasta Sanoka Uchwałą Nr XLV/398/2001 z dnia 11.09.2001r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 77 poz. 1351 z dnia 20.10.2001 r., nieruchomość na której znajdują się przedmiotowe lokale, położona jest na terenie oznaczonym symbolem 12 U – tereny usług komercyjnych. 
 
Przetargi odbędą się w dniu 08 grudnia 2017 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1, w Sali Herbowej Nr 64, począwszy od godziny 900 w następującej kolejności:
 
NR LOKALU Godzina
1 900
2 930
 
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
 1. Dokonanie wpłaty wadium, przelewem na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka, nr rachunku: 31864200022001006047030003, na każdy lokal osobno, z podaniem numeru i położenia nieruchomości. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu, w taki sposób, aby pieniądze na koncie Miasta były najpóźniej w dniu 4 grudnia 2017 r.
 2. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 
 • w przypadku nabywania nieruchomości: przez osoby fizyczne - dokumentu tożsamości; przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - okazanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim,
  w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości (dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej, poświadczonej notarialne.
Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się
z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.
Sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywca przejmie dany lokal użytkowy w stanie faktycznym i prawnym, jak również w dniu przetargu złoży oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i akceptacją jego stanu.
Osobie, która nie wygra przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabywanej nieruchomości.
Gmina Miasta Sanoka zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu
i terminie, wadium nie podlega zwrotowi.
Cena osiągnięta w przetargu (brutto), pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie nie później niż 2 dni przed podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka nr 85 8642 0002 2001 0060 4703 0001.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.
Niezbędną infrastrukturę oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca wykona własnym staraniem, w porozumieniu z właścicielami sieci.
Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu
z ważnych powodów, z podaniem przyczyny.

 
Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego, pokój nr 51,
w Urzędzie Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, tel. 13 4652840, oraz na stronie internetowej: www.bip.um.sanok.pl (zakładka „zamówienia publiczne i przetargi”).
 
 
Data wpłaty wadium:
2017-12-04 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2017-11-03 08:57:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2017-11-03 08:57:00

Rejestr zmian
OGŁOSZENIE
O ODWOŁANIU PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Burmistrz Miasta Sanoka działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) odwołuje ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych. Przetargi wyznaczone były na dzień 14.02.2018 r. na godzinę 940 i 1040 tj. dz. 688/16 o powierzchni 0,0953 ha położona w Sanoku, obręb Wójtostwo przy ul. Sosnowej, objęta księgą wieczystą nr KS1S/00081128/4 – godz. 940 oraz dz. nr 688/21 o powierzchni 0,1107 ha położona w Sanoku, obręb Wójtostwo przy ul. Świerkowej, objęta księgą wieczystą nr KS1S/00056322/0 – godz. 1040  Przetargi miały odbyć się w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1, Sala Herbowa nr 64.
Przyczyną odwołania przetargów jest przebieg sieci wodociągu przez w/w działki, który znacznie ogranicza możliwość zabudowy. Fakt ten nie został uwzględniony w operacie szacunkowym.
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Sanoku oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sanoka (www.bip.um.sanok.pl).
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2018-02-02 08:29:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2018-02-02 08:29:00

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-04-11 13:06:25: Dodano plik UMOWA HORN.pdf
2018-04-05 15:25:41: Dodano plik PRZETARG HORN aktualny zdjęcie.pdf
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonego na prowadzenie działalności: gastronomicznej.
Data wpłaty wadium:
2018-04-16 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłUrząd Miasta Sanok 2018-04-05 15:20:00
PublikującyAdmin Administrator 2018-04-05 15:20:00
Modyfikował(a) Admin Administrator 2018-04-11 13:06:25
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Treść przetargu 317.29 KbPlik pdf
2. Wzór umowy 256.66 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-04-23 15:07:33: Dodano plik Umowa wzór.pdf
2018-04-23 15:06:59: Dodano plik PRZETARG II aktualny zdjęcie.pdf
Data wpłaty wadium:
2018-05-08 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłUrząd Miasta Sanok 2018-04-23 15:03:00
PublikującyAdmin Administrator 2018-04-23 15:04:00
Modyfikował(a) Admin Administrator 2018-04-23 15:07:33
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Przetarg II - treść 316.77 KbPlik pdf
2. Umowa - wzór 256.67 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-02-13 13:47:50: Dodano plik przetarg samochody MAN styczen.pdf
2018-01-17 13:25:01: Dodano plik przetarg samochody DAF styczen.pdf
Więcej >>>
2018-01-17 13:24:22: Usunięto plik przetarg samochody DAF.pdf
2018-01-08 14:55:36: Dodano plik przetarg samochody DAF.pdf

Czas trwania zamówienia:

Rodzaj procedury:

Data wpłaty wadium:
2018-01-23 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2018-01-08 14:48:00
PublikującyPiotr Kutiak 2018-01-25 14:49:00
Modyfikował(a) Piotr Kutiak 2018-02-13 13:47:50
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. DAF styczeń 2018 160.42 KbPlik pdf
2. MAN luty 2018 159.98 KbPlik pdf

Rejestr zmian
OGŁOSZENIE
O ODWOŁANIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Burmistrz Miasta Sanoka działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) odwołuje ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej. Przetarg wyznaczony był na dzień 16.02.2018 r. na godzinę 900 tj. dz. 688/12 o powierzchni 0,1056 ha położona w Sanoku, obręb Wójtostwo przy ul. Sosnowej, objęta księgą wieczystą nr KS1S/00081124/6. Przetarg miał się odbyć w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1, Sala Herbowa nr 64.
Przyczyną odwołania przetargu jest przebieg sieci wodociągu przez w/w działkę, który znacznie ogranicza możliwość zabudowy. Fakt ten nie został uwzględniony w operacie szacunkowym.
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Sanoku oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sanoka (www.bip.um.sanok.pl).
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2018-02-02 08:31:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2018-02-02 08:31:00

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-05-14 15:02:53: Dodano plik UMOWA HORN.pdf
2018-05-14 15:01:53: Dodano plik PRZETARG.pdf
Data wpłaty wadium:
2018-05-28 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłUrząd Miasta Sanok 2018-05-14 14:59:00
PublikującyAdmin Administrator 2018-05-14 14:59:00
Modyfikował(a) Admin Administrator 2018-05-14 15:02:53
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Przetarg - treść 388.11 KbPlik pdf
2. Umowa - wzór 256.66 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Data składania ofert:
2018-07-18 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2018-07-18 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2018-05-15 09:18:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2018-05-15 09:19:00

Rejestr zmian

BURMISTRZ  MIASTA  SANOKA

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność

 Gminy Miasta Sanoka

 
I.  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy         ul. Kruczej w Sanoku, obręb Dąbrówka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2540 o powierzchni       0,1060 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00058442/1. Dział III i IV wolny od wpisów (obciążeń).
 
Cena wywoławcza – 40 000,00 zł    Wadium –  4 000,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Poprzednie przetargi odbyły się w dniu: 13.10.2017r. i  21.02.2018r.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „KRUCZA - I” terenu położonego w dzielnicy Dąbrówka w Sanoku, uchwalonym przez Radę Miasta Sanoka Uchwałą
Nr LIX/573/06  z dnia 27 lipca 2006 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podkarpackiego Nr 103 poz. 1449 z dnia 16.08.2006 r., nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przez nieruchomość przebiega rurociąg gazowy DN 200, który może ograniczyć możliwość zabudowy.
 
II. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy       ul. Jastrzębiej w Sanoku, obręb Dąbrówka, oznaczonej w ewidencji gruntów  jako działka nr 2494 o powierzchni 0,0601 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00058441/4. Dział III i IV jest wolny od wpisów (obciążeń).
 
Cena wywoławcza - 32 000,00 zł   Wadium - 3 200,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Poprzednie przetargi odbyły się w dniu:  06.10.2017r.i 06.03.2018r.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Dąbrówka o nazwie „Krucza I”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Sanoka Uchwałą Nr LIX/573/06, z dnia 27 lipca 2006r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 103 poz. 1449 z dnia 16 sierpnia 2006r., nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 2MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przez nieruchomość przebiega rurociąg gazowy DN 200, który może ograniczyć możliwość zabudowy.
 
Przetargi odbędą się w dniu 20 czerwca 2018 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1, w Sali Herbowej Nr 64 , począwszy od godziny 900 w następującej kolejności:
 • Godz. 900 działka nr 2540 o pow. 0,1060 ha,
 • Godz. 920 działka nr 2494 o pow. 0,0601 ha.
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest:
 1. Dokonanie wpłaty wadium, przelewem, na każdy przetarg oddzielnie, na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka, nr rachunku: 31864200022001006047030003, z podaniem numeru i położenia nieruchomości. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu, w taki sposób, aby pieniądze na koncie Miasta były najpóźniej w dniu  15 czerwca 2018 r.
 2. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 
 • w przypadku nabywania nieruchomości: przez osoby fizyczne - dokumentu tożsamości; przez osoby prawne   i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - okazanie aktualnego odpisu
  z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo
  w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości (dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego   o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej, poświadczonej notarialne.
Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się z warunkami przetargu
i przyjmują je bez zastrzeżeń.
Osobie, która nie wygra przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabywanej nieruchomości.
Gmina Miasta Sanoka zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie podlega zwrotowi.
Cena osiągnięta w przetargu (brutto), pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie nie później niż 2 dni przed podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność, na konto Gminy Miasta Sanoka nr 85 8642 0002 2001 0060 4703 0001.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem jej granic. Okazanie granic na gruncie może się odbyć na wniosek i koszt nabywcy.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Niezbędną infrastrukturę oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca wykona własnym staraniem, w porozumieniu z właścicielami sieci.
W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.
Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – t. j.  Dz. U. z 2017 r., poz. 2278.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu z ważnych powodów,
z podaniem przyczyny.

 
Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego, pokój nr 51, w Urzędzie Miasta Sanoka, Rynek 1, tel. 1346 52840, oraz na stronie internetowej: www.bip.um.sanok.pl (zakładka „ zamówienia publiczne i przetargi”).
 
 
Data składania ofert:
2018-06-15 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2018-06-15 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2018-05-11 09:16:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2018-05-11 09:16:00

Rejestr zmian

BURMISTRZ  MIASTA  SANOKA

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność

 Gminy Miasta Sanoka

 
I. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Przytulnej w Sanoku, obręb Olchowce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 858/49
o pow. 0,0869 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00069322/4. Dział III i IV wolny od wpisów (obciążeń).
                       
                                   Cena wywoławcza – 30 000,00 zł    Wadium –  3 000,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.                                               Poprzednie przetargi odbyły się 23.08.2017 r. i 21.02.2018r.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w dzielnicy OLCHOWCE d. Jednostka Wojskowa uchwalonym przez Radę Miasta Sanoka Uchwałą
Nr XXIII/242/04 z dnia 17 lutego 2004 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podkarpackiego Nr 20 poz. 216 z dnia 23 marca 2004 r., zmienionym Uchwałą Nr LI/418/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 5 grudnia 2013 r. oraz Uchwałą Nr XLIII/368/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 7 listopada 2017 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego poz. 4401 z dnia 14 grudnia 2017r., nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 3MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przez nieruchomość przebiega napowietrzna linia elektryczna, średniego napięcia, która ogranicza zabudowę.
II. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Konopnickiej w Sanoku, obręb Dąbrówka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2597  o pow. 0,0945 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00058720/4. Dział III i IV wolny od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza – 85 000,00 zł    Wadium –  8 500,00 zł
Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług                         ( t. j.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn.zm. ).
Poprzednie przetargi odbyły się 23.08.2017 r. i 21.02.2018r.
 
Dla terenu na którym położona jest nieruchomość brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu ustalenie przeznaczenia terenu, określenie sposobu zagospodarowania i warunków jego zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Wydanie takiej decyzji może nastąpić na wniosek inwestora, w odniesieniu do konkretnego zamierzenia inwestycyjnego.
 
Przetargi odbędą się w dniu 08 czerwca 2018 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1,                  w Sali Herbowej Nr 64 , począwszy od godziny 900 w następującej kolejności:
 
 • Godz. 900 działka nr 858/49 o pow. 0,0869 ha;
 • Godz. 920 działka nr 2597 o pow. 0,0945 ha.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest:
 1. Dokonanie wpłaty wadium, przelewem, na każdy przetarg oddzielnie, na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka nr rachunku: 31864200022001006047030003, z podaniem numeru i położenia nieruchomości. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu, w taki sposób, aby pieniądze na koncie Miasta były najpóźniej w dniu 04 czerwca 2018 r.
 2. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 
 • w przypadku nabywania nieruchomości: przez osoby fizyczne - dokumentu tożsamości; przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – okazanie aktualnego odpisu  z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim,
  w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości (dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej, poświadczonej notarialne.
Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się z warunkami przetargu
i przyjmują je bez zastrzeżeń. Osobie, która nie wygra przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabywanej nieruchomości. Gmina Miasta Sanoka zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie podlega zwrotowi.
Cena osiągnięta w przetargu (brutto), pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie nie później niż 2 dni przed podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność, na konto Gminy Miasta Sanoka nr 85 8642 0002 2001 0060 4703 0001.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem jej granic. Okazanie granic na gruncie może się odbyć na wniosek i koszt nabywcy.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Niezbędną infrastrukturę oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca wykona własnym staraniem, w porozumieniu z właścicielami sieci.
W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.
Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – t. j.  Dz. U. z 2017 r., poz. 2278.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu
z ważnych powodów, z podaniem przyczyny.

 
Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego, pokój nr 51, w Urzędzie Miasta Sanoka, Rynek 1, tel. 13 46 52840, oraz na stronie internetowej: www.bip.um.sanok.pl (zakładka „ zamówienia publicz
Data składania ofert:
2018-06-04 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2018-06-04 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2018-04-27 09:46:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2018-04-27 09:46:00

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 27 maja 2018r. 03:23:06
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.