przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego przy ul. Jagiellońskiej 14
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego przy u. Jagiellońskiej 14 w Sanoku znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonego na prowadzenie działalności: dowolnej.
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonego na prowadzenie działalności: dowolnej.
Przetarg odbędzie się w dniu   23 - go grudnia 2019 r.o godzinie 10 00 w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
Przedmiotem przetargu jest lokal : przy ul. Jagiellońskiej 14 o łącznej powierzchni użytkowej 48,74 m2, składający się z dwóch pomieszczeń, pomieszczenia magazynowego i wc. Branża dowolna: z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod. kan., centralne ogrzewanie z sieci miejskiej.  Cena wywoławcza 36,20 zł/m2. Wadium: 1.764,40 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt cztery złote 40/100).
 
UWAGA!!! Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.
Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22, w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 13  46-51-291 w dniach: 19 i 20 grudnia 2019 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 udzieli informacji o lokalu przy ul.  Jagiellońskiej 14 w Sanoku  łącznie z udostępnieniem go do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 7, w Sanoku  tel. 13  46-52-878.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia  w stosunku do lokali objętych ogłoszeniem.
 
Z przetargu wyklucza się oferentów:
  • którzy zalegają z zapłatą czynszu za lokal użytkowy,
  • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez niezawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu.
Andrzej Groczyński, Inspektor, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Rynek 7, 38-500 Sanok, 13 46 52 878, gorczynski@um.sanok.pl
Data składania ofert:
2019-12-20 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-12-20 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2019-12-09 15:30:00
PublikującyPiotr Kutiak 2019-12-09 15:30:00

Rejestr zmian