BURMISTRZ MIASTA SANOKA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka
 1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, o łącznej powierzchni 0,6040 ha, położonych w Sanoku, obręb Wójtowstwo, przy ul. Kwiatowej, oznaczonych jako działki:
 • nr 540/1 o powierzchni 0,0287 ha – niezabudowanej, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00022415/2;
 • nr 540/2 o powierzchni 0,0324 ha – niezabudowanej, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00022420/0;
 • nr 540/3 o powierzchni 0,0721 ha – niezabudowanej, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00022527/0;
 • nr 540/4 o powierzchni 0,4571 ha – zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00022519/1;
 • - nr 536/3 o powierzchni 0,0072 ha – niezabudowanej, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00022426/2;
 • - nr 537/5, 539/13 o powierzchni 0,0065 - niezabudowanej, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00037206/2.
 
Działy III i IV powołanych wyżej ksiąg wieczystych wolne są od wpisów (obciążeń).
Budynek handlowo-usługowy usytuowany na działce 540/4 obciążony jest 5-cioma umowami najmu, zawartymi na czas określony, tj. do 31.12.2020 r. (z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia) oraz umową użyczenia, zawartą na czas określony, tj. do 01.09.2020 r. Umowy zostaną przeniesione na nabywcę nieruchomości z dniem podpisania umowy notarialnej (art. 678 k.c.).
 
Cena wywoławcza – 1 499 250,00 zł netto     Wadium -  140 000,00 zł      Postąpienie – 15 000,00 zł
 
Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 i 10
ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.).
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) upłynął 20.04.2020 r.
 
Dla terenu na którym położone są w/w nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu ustalenie przeznaczenia terenu, określenie sposobu zagospodarowania i warunków jego zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Wydanie takiej decyzji może nastąpić na wniosek inwestora, w odniesieniu do konkretnego zamierzenia inwestycyjnego.
 
 1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej
  w Sanoku, obręb Olchowce, oznaczonej jako działka nr 870/3 o powierzchni 2,6643 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00069060/9.
Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).
 
Cena wywoławcza – 1 500 000,00 zł netto     Wadium -  150 000,00 zł      Postąpienie – 15 000,00 zł
 
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) upłynął 20.04.2020 r.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Olchowce
d. Jednostka Wojskowa, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Sanoka Nr XXIII/242/04 z dnia 17 lutego 2004 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 20, poz. 216
z dnia 23.03.2004 r., zmienionym Uchwałą Nr LI/418/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 5 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego położonego w dzielnicy Olchowce
d. Jednostka Wojskowa – ETAP I, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 10.01.2014 r., poz. 127, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 7U – tereny zabudowy usługowej. 
 
 1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Sanoku, obręb Olchowce, przy ul. Gajowej 35, oznaczonej w ewidencji gruntów m. Sanoka jako działka nr 58/150
  o powierzchni 4,1772 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00061742/8.
Dział III i IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem stołówki wraz z kuchnią, budynkiem „stanicy”, budynkiem hydroforni, budynkiem recepcji, budynkiem magazynowym, budynkiem rozdzielni prądu, budynkiem w.c., budynkiem łaźni i 14-stoma domkami letniskowymi.
 
Cena wywoławcza – 2 334 000,00 zł netto     Wadium -  230 000,00 zł      Postąpienie – 23 340,00 zł
 
Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10
ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.).
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) upłynął 20.04.2020 r.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Olchowce
d. Jednostka Wojskowa, uchwalonym przez Radę Miasta Sanok Uchwałą Nr XXIII/242/04 z dnia 17 lutego
2004 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 20 poz. 216 z dnia 23.03.2004r., zmienionym Uchwałą Nr LI/418/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego położonego w dzielnicy Olchowce d. Jednostka Wojskowa – ETAP 1,  - ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 10.01.2014r., poz. 127, nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym  symbolami: 1UT - teren usług turystycznych wielofunkcyjnych (teren istniejącego ośrodka wczasowego z bazą noclegową), 1 US – teren usług sportu i rekreacji.
 
 
Przetargi odbędą się w dniu 6 lipca 2020 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1, w Sali Herbowej Nr 64, w następującej kolejności:
 • godz. 900 – działki nr 540/1, 540/2, 540/3, 540/4, 536/3, 537/5, 539/13, obr. Wójtowstwo;
 • godz. 1030 – działka nr 870/3, obr. Olchowce;
 • godz. 1100 – działka nr 58/150, obr. Olchowce.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest:
 1. Dokonanie wpłaty wadium, przelewem, na każdy przetarg oddzielnie, na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka nr rachunku: 31864200022001006047030003, z podaniem numeru i położenia nieruchomości. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu, w taki sposób, aby pieniądze na koncie Miasta były najpóźniej w dniu 30 czerwca 2020 r.
 2. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 
 • w przypadku nabywania nieruchomości: przez osoby fizyczne - dokumentu tożsamości; przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – okazanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości (dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej, poświadczonej notarialne.
Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.
Osobie, która nie wygra przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabywanej nieruchomości.
Gmina Miasta Sanoka zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie podlega zwrotowi.
Cena osiągnięta w przetargu (brutto), pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie nie później niż 2 dni przed podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka nr 85 8642 0002 2001 0060 4703 0001.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem jej granic. Okazanie granic na gruncie może się odbyć na wniosek i koszt nabywcy.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Niezbędną infrastrukturę oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca wykona własnym staraniem, w porozumieniu z właścicielami sieci.
W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.
Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – t. j.  Dz. U. z 2017 r., poz. 2278.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.
 
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu z ważnych powodów,
z podaniem przyczyny.

 
Dodatkowe informacje o przetargach można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miasta Sanoka,
ul. Rynek 1, pokój nr 51, tel. 13 46 52849.
 
Postępowanie przetargowe wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasta Sanoka można uzyskać na stronie www.bip.um.sanok.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.
Data składania ofert:
2020-07-06 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-06-30 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2020-05-05 08:03:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2020-05-05 08:03:00

Rejestr zmian