przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych przy ul. Jagiellońskiej 2, przy ul. Franciszkańskiej 3, przy ul. Jagiellońskiej 47/2 w Sanoku
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych przy ul. Jagiellońskiej 2, przy ul. Franciszkańskiej 3, przy ul. Jagiellońskiej 47/2 w Sanoku znajdujących się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonych na prowadzenie działalności: dowolnej.
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonych na prowadzenie działalności: dowolnej.
Przetarg odbędzie się w dniu  3-go czerwca  2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu są lokale :
 
przy ul. Jagiellońskiej 2 w Sanoku, lokal o łącznej powierzchni użytkowej 94,78 m2, składający się  z trzech pomieszczeń. Branża dowolna: z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową wod.kan. i co. etażowe. Cena wywoławcza 52,60 zł/m2. Wadium: 4.985,40 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 40/100)
przy ul. Franciszkańskiej 3 w Sanoku, lokal o łącznej powierzchni użytkowej 30,50 m2, składający się  z dwóch pomieszczeń, i  wc. Branża dowolna: z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną i wod.kan.  Cena wywoławcza 10,30 zł/m2. Wadium: 314,20 zł (słownie: trzysta czternaście złotych 20/100).
przy ul. Jagiellońskiej 47/2 w Sanoku, lokal o łącznej powierzchni użytkowej 24,10 m2, składający się z jednego pomieszczenia i  wc.  Branża dowolna: z wyłączeniem usług uciążliwych  i handlu odzieżą używaną. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod.kan. i co. Cena wywoławcza  27,30 zł/m2. Wadium: 657,90 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt siedem złotych 90/100)
UWAGA!!! Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.
Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22 w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 46-51-291 w dniach: 1 i 2 czerwca 2020 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 udzieli informacji o lokalach przy ul. Jagiellońskiej 2, przy ul. Franciszkańskiej 3, przy ul. Jagiellońskiej 47/2 w Sanoku  łącznie z udostępnieniem ich do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 7, w Sanoku  tel. 13  46-52-878.
 
 
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia  w stosunku do lokalu objętego ogłoszeniem.
 
Z przetargu wyklucza się oferentów:
  • którzy zalegają z zapłatą czynszu za lokal użytkowy,
  • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu.
Data składania ofert:
2020-06-02 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-06-02 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2020-05-19 08:12:00
PublikującyPiotr Kutiak 2020-05-19 08:12:00

Rejestr zmian