przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych przy Grzegorza 2, przy ul. Kościuszki 16, Rynek 21 w Sanoku.
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych przy  ul. Grzegorza 2,  przy ul. Kościuszki 16, Rynek 21 w Sanoku znajdujących się  w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonych na prowadzenie działalności: dowolnej i sanitariaty.
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonych na prowadzenie działalności: dowolnej i sanitariaty.
Przetarg odbędzie się w dniu  29 - go lipca 2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu są lokale :
 
1. przy ul. Grzegorza z Sanoka 2 w Sanoku lokal o łącznej powierzchni użytkowej: 302,91 m2, składający się z osiemnastu pomieszczeń oraz z trzech sanitariatów.   Branża dowolna: z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową, c.o. z kotłowni lokalnej oraz  wod.- kan.
  Cena wywoławcza: 2,00 zł/m2. Wadium: 605,80 zł (słownie: sześćset  pięć złotych 80/100).
 
2. przy ul. Kościuszki 16 w Sanoku  lokal o łącznej powierzchni użytkowej: 11,90 m2, składający się z jednego pomieszczenia i przynależnego wc. Branża dowolna: z wyłączeniem usług uciążliwych  i handlu odzieżą używaną. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną.  
Cena wywoławcza 63,40 zł/m2. Wadium: 754,50 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt cztery złote     50/100).
                 
3. przy ul. Rynek 21 w Sanoku lokal o łącznej powierzchni użytkowej 3,57 m2, składający się z dwóch pomieszczeń. Branża ograniczona: sanitariaty. Lokal wyposażony jest w instalacje:
  wodno - kanalizacyjną. Cena wywoławcza 5,80 zł/m2. Wadium: 20,70 zł (słownie: dwadzieścia złotych 70/100).
 
 
UWAGA!!!
 
W lokalu przy ul. Kościuszki 16 w Sanoku o łącznej powierzchni: 11,90 m2 znajduje się stalowy sejf oraz zabudowa kasy kantorowej stanowiące własność poprzedniego dzierżawcy, przeznaczone do ewentualnego rozliczenia. W przypadku braku zainteresowania przez przyszłego dzierżawcę, zabudowa  i sejf zostaną usunięte.
 
UWAGA!!!
 
Wadium za lokale położone przy ul. Grzegorza 2, Kościuszki 16, ul. Rynek 21 w Sanoku należy wpłacić na konto Bank Nowy BFG S.A. nr: 31864200022001006047030003 najpóźniej do dnia   28 - go lipca 2020 roku.
Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na ww. koncie bankowym najpóźniej do dnia 28 - go lipca 2020 r. do godziny 1500.
 
Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej. Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT
 
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22,  w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 46-51-291 w dniach:  27 i 28 lipca 2020 r. w godzinach       od 800 do 1400 udzieli informacji o lokalach przy ul. Grzegorza 2, Kościuszki 16, ul. Rynek 21 w Sanoku łącznie z udostępnieniem ich do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 7, w Sanoku  tel. 46-52-878.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić      od jego przeprowadzenia w stosunku do lokali objętych ogłoszeniem.
 
Z przetargu wyklucza się oferentów:
-           którzy zalegają z zapłatą czynszu za lokal użytkowy,
  • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich
            zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu
 
Data składania ofert:
2020-07-28 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-07-28 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2020-07-08 13:24:00
PublikującyPiotr Kutiak 2020-07-08 13:24:00

Rejestr zmian