przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych, przy ul. 3 Maja 15/3 przy ul. Kościuszki 15, przy ul. Mickiewicza 7 w Sanoku.
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych przy ul. 3 Maja 15/3, ul. Kościuszki 15, przy ul. Mickiewicza 7 w Sanoku, znajdujących się w zasobach Gminy Miasta Sanoka, przeznaczonych na prowadzenie działalności: biurowej, magazynowej, garaż. 
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonych na prowadzenie działalności: biurowej, magazynowej, garaż.  
Przetarg odbędzie się w dniu  20 - go stycznia 2021 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu są lokale:
 
przy ul. 3 Maja 15/3 w Sanoku lokal o łącznej powierzchni użytkowej: 57,65 m2, składający się z dwóch pomieszczeń, łazienki i wc.
Branża ograniczona: biurowa. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod.kan., gazową, oraz centralne ogrzewanie etażowe.
Cena wywoławcza 4,90 zł/m2 . Wadium: 282,50 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa złote 50/100).
 
przy ul. Kościuszki 15 w Sanoku lokal o łącznej powierzchni użytkowej: 3,68 m2, składający się z jednego pomieszczenia, wc. do wspólnego użytku poza lokalem.
Branża ograniczona: magazyn. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną.
Cena wywoławcza 3,70 zł/m2 . Wadium: 13,60 zł (słownie: trzynaście złotych 60/100).
 
przy ul. Mickiewicza 7 w Sanoku lokal o łącznej powierzchni użytkowej: 18,64 m2, składający się z jednego pomieszczenia.
Branża ograniczona: garaż. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną.
Cena wywoławcza 6,80 zł/m2 . Wadium: 126,80 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć złotych 80/100).
 
Wadium za lokale położone przy ul. 3 Maja 15 , przy ul. Kościuszki 15, przy ul. Mickiewicza 7 w Sanoku należy wpłacić na rachunek:  Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr: 83124017921111001103198757, najpóźniej do dnia 19-go stycznia 2021 roku.
Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na w/w rachunku bankowym najpóźniej do dnia 19-go stycznia 2021 r. do godziny 15.00.
 
Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 mpowierzchni użytkowej.
 
Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT.
 
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22 w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 13 46-51-291 w dniach: 18 i 19 stycznia 2021 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 udzieli informacji o lokalach przy ul. 3 Maja 15/3, ul. Kościuszki 15, ul. Mickiewicza 7 w Sanoku,  łącznie z udostępnieniem ich  do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 7, w Sanoku  tel. 13  46-52-878.
 
Zaprasza się osoby fizyczne i podmioty gospodarcze do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia  w stosunku do lokalu objętego ogłoszeniem.
 
Z przetargu wyklucza się oferentów:
  • którzy zalegają z zapłatą czynszu za lokal użytkowy,
  • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu.
Data składania ofert:
2021-01-19 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-01-19 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2021-01-07 09:16:00
PublikującyPiotr Kutiak 2021-01-07 09:16:00

Rejestr zmian