przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę kiosków handlowych położonych przy ul. Lipińskiego 65 w Sanoku
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę kiosków handlowych, oznaczonych nr 52,53,54,70,71,72, położonych przy ul. Lipińskiego 65 w Sanoku
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę miesieczną kiosków handlowych, oznaczonych nr 52,53,54,70,71,72, położonych przy ul. Lipińskiego 65                  w Sanoku.
Przetarg odbędzie się w dniu  20 - go stycznia 2021 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu są:
Kioski handlowe, położone przy ul. Lipińskiego 65 w Sanoku,
oznaczone nr: 52 o  powierzchni użytkowej : 10,70 m2,
oznaczone nr: 53 o  powierzchni użytkowej : 10,70 m2,
oznaczone nr: 54 o  powierzchni użytkowej : 10,70 m2,
oznaczone nr: 70 o  powierzchni użytkowej : 10,70 m2,
oznaczone nr: 71 o  powierzchni użytkowej : 10,70 m2,
oznaczone nr: 72 o  powierzchni użytkowej : 10,70 m2
 
Wadium: za poszczególny kiosk ww. wynosi 10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100).
Stawkę wywoławczą czynszu oraz  wadium podano bez podatku VAT.
Wadium należy wpłacić na rachunek Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr:83124017921111001103198757, najpóźniej do dnia 19 stycznia 2021 roku. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na ww. koncie bankowym najpóźniej do dnia 19 stycznia 2021 r do godziny 1500
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22 w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 46-512-91 w dniach: 18 i 19 stycznia 2021 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 udzieli informacji o ww. kioskach handlowych  łącznie z udostępnieniem ich do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 7, w Sanoku  tel. 13  46-52-878.
 
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia  w stosunku do wszystkich powierzchni objętych ogłoszeniem.
Z przetargu wyklucza się oferentów:
  • którzy zalegają z zapłatą czynszu za lokal użytkowy,
  • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu.
Data składania ofert:
2021-01-19 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-01-20 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2021-01-07 12:00:00
PublikującyPiotr Kutiak 2021-01-07 12:00:00

Rejestr zmian