Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
BURMISTRZ MIASTA SANOKA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka

BURMISTRZ  MIASTA  SANOKA

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność

 Gminy Miasta Sanoka

 
 
 I. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sanoku, obręb Olchowce, oznaczonej jako działka nr 870/3 o powierzchni 2,6643 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00069060/9.
Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).
 
Cena wywoławcza – 1 470 000,00 zł netto   Wadium - 147 000,00 zł    Postąpienie – 14 700,00 zł
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 roku, poz.106  z późn. zm.) do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Poprzednie przetargi odbyły się w dniu: 06.07.2020r, 18.11.2020r. , 09.02.2021 r. i 28.04.2021r.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Olchowce d. Jednostka Wojskowa, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Sanoka Nr XXIII/242/04 z dnia 17 lutego 2004 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 20, poz. 216 z dnia 23.03.2004 r., zmienionym Uchwałą Nr LI/418/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego położonego  w dzielnicy Olchowce d. Jednostka Wojskowa – ETAP I, ogłoszoną   w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego  z dnia 10.01.2014 r., poz. 127, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 7U – tereny zabudowy usługowej. 
 
 
II. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sanoku, obręb Posada, przy ul. Lipińskiego, oznaczonej jako działka nr 2813/9  o pow. 1,4075 ha, objętej księgą wieczystą                           nr KS1S/00037203/1.
W dziale III księgi wieczystej wpisana jest służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli działki            nr 2860. Służebność ta nie dotyczy działki będącej przedmiotem przetargu.
Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów (obciążeń).
 
Cena wywoławcza – 1 173 000,00 zł     Wadium -  117 300,00 zł    Postąpienie: 11 730,00 zł
Cena zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
 i usług (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 106, z późn.zm.).
Poprzedni przetarg odbył się w dniu: 02.02.2021r. i 28.04.2021r.
 
 
III. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej
w Sanoku, obręb Posada, przy ul. Lipińskiego, oznaczonej jako działka nr 2813/10  o pow. 1,2299 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00037203/1.
W dziale III księgi wieczystej wpisana jest służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli działki          nr 2860. Służebność ta nie dotyczy działki będącej przedmiotem przetargu.
Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów (obciążeń).
Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy, zawartą na czas oznaczony, tj. do 30 czerwca 2023 r. (dzierżawa na podświetlony pylon reklamowo-cenowy). Umowa zostanie przeniesiona na nabywcę nieruchomości z dniem podpisania umowy notarialnej (art. 678 k.c.).
 
Cena wywoławcza – 1 265 000,00 zł     Wadium -  126 500,00 zł    Postąpienie: 12 650,00 zł
Cena zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
 i usług (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 106, z późn.zm.).
Poprzedni przetarg odbył się w dniu: 02.02.2021r. i 28.04.2021r.
 
 
Dla terenu na którym położone są działki o nr: 2813/9 i 2813/10 brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu ustalenie przeznaczenia terenu, określenie sposobu zagospodarowania i warunków jego zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Wydanie takiej decyzji może nastąpić na wniosek inwestora, w odniesieniu do konkretnego zamierzenia inwestycyjnego.
 
Przetargi odbędą się w dniu 9 lipca 2021 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1, w Sali Herbowej Nr 64, począwszy od godziny 900 w następującej kolejności:
  • Godz. 900 – działka nr 870/3 o powierzchni 2,6643 ha,
  • Godz. 930 – działka nr 2813/9 o pow. 1,4075 ha,
  • Godz. 1000 - działka nr 2813/10 o pow. 1,2299 ha.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest:
  1. Dokonanie wpłaty wadium, przelewem, na każdy przetarg oddzielnie, na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka  nr rachunku: 83 1240 1792 1111 0011 0319 8757, z podaniem numeru i położenia nieruchomości. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu, w taki sposób, aby pieniądze na rachunku Miasta były najpóźniej w dniu 2 lipca 2021 r.
  2. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 
  • w przypadku nabywania nieruchomości: przez osoby fizyczne - dokumentu tożsamości; przez osoby prawne      i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – okazanie aktualnego odpisu  z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości (dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej, poświadczonej notarialne.
Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń. Osobie, która nie wygra przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabywanej nieruchomości. Gmina Miasta Sanoka zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy                     w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie podlega zwrotowi.
Cena osiągnięta w przetargu (brutto), pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie nie później niż 2 dni przed podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka                                nr 74 1240 1792 1111 0011 0319 6203.  Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem jej granic. Okazanie granic na gruncie może się odbyć na wniosek i koszt nabywcy.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Niezbędną infrastrukturę oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca wykona własnym staraniem, w porozumieniu z właścicielami sieci.
W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.
Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – t. j.  Dz. U. z 2017 r., poz. 2278.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.
 
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu z ważnych powodów,
z podaniem przyczyny.

 
Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 51, w Urzędzie Miasta Sanoka, Rynek 1, tel. 13 46 52849, oraz na stronie internetowej: www.bip.um.sanok.pl (zakładka „ zamówienia publiczne          i przetargi”).
 
Postępowanie przetargowe wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych                        w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz.1990) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasta Sanoka można uzyskać na stronie www.bip.um.sanok.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

Data składania ofert:
2021-07-02 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2021-07-02 23:59:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2021-05-06 08:04:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2021-05-06 08:05:00
Modyfikował(a) Krzysztof Ćwiąkała 2021-06-15 09:31:58
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o odwołaniu przetargów 7.19 KbPlik txt

Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 26 marca 2023r. 04:44:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.