Przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych, przy ul. Jagiellońskiej 35 i ul. Kościuszki 15 w Sanoku.
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych położonych przy ul. Jagiellońskiej 35 i ul. Kościuszki 15 w Sanoku, znajdujących się w zasobach Gminy Miasta Sanoka, przeznaczonych na prowadzenie działalności: dowolnej i magazyn. 
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonych na prowadzenie działalności: dowolnej i magazyn. 
Przetarg odbędzie się w dniu  08 - go września 2021 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu są lokale:
 
przy ul. Jagiellońskiej 35 w Sanoku, lokal o łącznej powierzchni użytkowej: 65,07 m2, składający się z dwóch pomieszczeń, wc. i zaplecza magazynowego o powierzchni 37,38 m2.
Branża dowolna z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną i wod.kan.
Cena wywoławcza 14,90 zł/m2 . Wadium: 969,50 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 50/100).
 
przy ul. Kościuszki 15 w Sanoku, lokal o łącznej powierzchni użytkowej: 3,68 m2, składający się             z jednego pomieszczenia.
Branża magazynowa. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną.
Cena wywoławcza 3,70 zł/m2 . Wadium: 13,60 zł (słownie: trzynaście złotych 60/100).
 
Uwaga!!!
 
Wadium za lokale położone przy ul. Jagiellońskiej 35 i ul. Kościuszki 15 w Sanoku należy wpłacić na rachunek:  Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr: 83124017921111001103198757, najpóźniej do dnia  7-go września 2021 roku.
Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na ww. rachunku bankowym najpóźniej do dnia 7-go września 2021 r. do godziny 15.00.
 
 
 
Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 mpowierzchni użytkowej.
Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT.
 
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22 w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 13 46-51-291 w dniach: 6 i 7 września 2021 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 udzieli informacji o lokalach przy ul. Jagiellońskiej 35 i ul. Kościuszki 15 w Sanoku,  łącznie z udostępnieniem ich  do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 7, w Sanoku  tel. 13 46-52-878.
 
Zaprasza się osoby fizyczne i podmioty gospodarcze do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia  w stosunku do lokalu objętego ogłoszeniem.
 
Z przetargu wyklucza się oferentów:
  • którzy zalegają z zapłatą czynszu dzierżawy na rzecz Gminy Miasta Sanoka,
  • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu.
Data składania ofert:
2021-09-07 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-09-07 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2021-08-20 09:40:00
PublikującyPiotr Kutiak 2021-08-20 09:40:00

Rejestr zmian