Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
dzierżawa 26 tablic ogłoszeniowych i 10 słupów ogłoszeniowych usytuowanych na terenie miasta Sanoka. Szczegółowy zakres i warunki przedmiotu zamówienia określone są w umowie stanowiącej załącznik do niniejszego formularza

ZMIANY:
2021-11-03 08:00:49: Dodano plik dzierżawa słupów.doc
dzierżawa 26 tablic ogłoszeniowych i 10 słupów ogłoszeniowych usytuowanych na terenie miasta Sanoka. Szczegółowy zakres i warunki przedmiotu zamówienia określone są w umowie stanowiącej załącznik do niniejszego formularza
Zapytanie ofertowe
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia: dzierżawa 26 tablic ogłoszeniowych i 10 słupów ogłoszeniowych usytuowanych na terenie miasta Sanoka. Szczegółowy zakres i warunki przedmiotu zamówienia określone są w umowie stanowiącej załącznik do niniejszego formularza.
 2. Termin realizacji zamówienia do dnia 31.12.2022 r.
 3. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miasta (pok. nr 1) do dnia – 16.11.2021 r.
 4. Warunki płatności: zgodnie z wystawioną fakturą przez Wydzierżawiającego.
 5. Osoba upoważniona do kontaktu z dzierżawcą: Ludwik Kopleński (4652831).
 6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim do dnia 16.11.2021 r.
 7. Kryteria wyboru oferty:
  7.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej
  podanymi kryteriami i ich wagami:   
  A- średnia cena za pobieranie opłat od wywieszenia ogłoszenia podana
       w pkt 8 lit. f                                                                    -        90%,
  B- kwota czynszu w pkt 8 lit. g                                                        -         10%.
 
  7.2. W kryterium „A” zostanie zastosowany wzór:
 Cn/Cb x 100 x 90% = ilość punktów,
 Cn – cena oferty najtańszej,
 Cb – cena oferty badanej,
 100 – wskaźnik stały.
 
  7.3. W kryterium „B” zostanie zastosowany wzór:
 Cb/Cw x 100 x 10% = ilość punktów,
 Cb – cena oferty badanej,
 Cw – cena oferty najwyższej,
 100 – wskaźnik stały.
  7.4. Po dokonaniu oceny zostaną zsumowane punkty przyznane każdej ofercie.
 
8. Treść oferty:
a) nazwa wykonawcy …………………………………………………………………
 
b) adres wykonawcy: .....................................................................................................
 
c) NIP : ...........................................................................................................................
 
d) regon ………………………………………………………………………………..
 
e) Nr. Rachunku bankowego .........................................................................................
 
 
 
f) Oferuję pobieranie opłat od wywieszania ogłoszenia za:
 • format ogłoszeniowy A-0 :
 -  do 3 dni                                                              ………….zł (brutto),
 -  od 4 do 7 dni                                                      ………….zł (brutto),
 -  za każdy następny dzień po 7 dniach                                  ………….zł (brutto),
 
 • format ogłoszeniowy A-1 :
 -  do 3 dni                                                        ………….zł (brutto),
 -  od 4 do 7 dni                                          ………….zł (brutto),
 -  za każdy następny dzień po 7 dniach                           ………….zł (brutto),
 
 • format ogłoszeniowy A-2:
 -  do 3 dni                                                              ………….zł (brutto),
 -  od 4 do 7 dni                                          ………….zł (brutto),
 -  za każdy następny dzień po 7 dniach                           ………….zł (brutto),
 
 • format ogłoszeniowy A-3:
 -  do 3 dni                                                              ………….zł (brutto),
 -  od 4 do 7 dni                                          ………….zł (brutto),
 -  za każdy następny dzień po 7 dniach                           ………….zł (brutto),
 
 • format ogłoszeniowy A-4:
 -  do 3 dni                                                        ………….zł (brutto),
 -  od 4 do 7 dni                                          ………….zł (brutto),
 -  za każdy następny dzień po 7 dniach                            ………….zł (brutto),
 • format ogłoszeniowy A-5:
 -  do 3 dni                                                  ………….zł (brutto),
 -  od 4 do 7 dni                                          ………….zł (brutto),
 -  za każdy następny dzień po 7 dniach                           .…………zł (brutto),
                                  
                                                                       Suma:        ............................. zł(brutto)
 Średnia cena pobierania opłat od wywieszenia ogłoszenia (suma podzielona przez ilość składników):  …………………………zł (brutto)
 
sł.: …………………………………………………………………………………..
 
g) oferuję kwotę czynszu za dzierżawę 10 słupów i 26 tablic ogłoszeniowych w wysokości:
 
   …………………………..  (netto) za 1 miesiąc,
 
   ……………………………(brutto) za 1 miesiąc
 
Sł.:  ……………………………………………………………………………………….…(brutto)
 
9. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę
  do niego zastrzeżeń.
 
...........................................................
                                                                                     Data i podpis oferenta
 
 
Ofertę należy złożyć na tym samym druku, co zapytanie ofertowe
                                                                                             
UMOWA  nr     / 12 /2021  
 
zawarta w dniu ………….. pomiędzy Gminą Miasta Sanoka ul. Rynek, 38-500 Sanok, NIP: 6871787673 reprezentowaną przez:
 

Tomasza Matuszewskiego               -          Burmistrza Miasta Sanoka

przy kontrasygnacie
Bogdana Florka                                -              Skarbnika Miasta Sanoka
 
zwaną dalej " Wydzierżawiającym "
a
 
 
zwanym w dalszej części umowy " Dzierżawcą "
 
o następującej treści :
 
§ 1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dzierżawa 26 tablic ogłoszeniowych i 10 słupów
  ogłoszeniowych usytuowanych na terenie miasta Sanoka będących własnością Gminy
  Miasta Sanoka.
2. Wydzierżawiający oddaje w dzierżawę tablice i słupy ogłoszeniowe w następujących miejscach:
Tablice:
Ul. Krakowska (Rada Dzielnicy, skrz. z ul. Okulickiego)                           -           2 szt,
Ul. Iwaszkiewicza (skrz.z ul. Norwida)                                                       -           1 szt.
Ul. Witosa (skrz. z ul. Batalionów Chłopskich)                                           -           1 szt,
Ul. Okulickiego (skrz. z ul. Piastowską)                                                      -           1 szt,
Ul. Piastowska (parking koło Kościoła)                                                        -           1 szt,
Ul. Mokra (koło przejazdu kolejowego)                                                       -           1 szt,
Ul. Konopnickiej (koło placu zabaw)                                                           -           1 szt,
Ul. Przemyska (koło kościoła, skrz. ul. Wyspiańskiego, skrz. ul. Piękna)    -          3 szt,
Ul. 800 – lecia (koło placu zabaw)                                                               -     1 szt,
Ul. Stawiska (skrz. z ul. Warzywną)                                                     -      1 szt,
Ul. Jagiellońska (pl. Beksińskiego)                                                               -           1 szt,
Ul. Kochanowskiego (skrz. z ul. Błonie)                                                      -           1 szt,
Ul. Prug.Ketlinga (skrz. z ul. Zieloną)                                                          -           1 szt,
Ul. Sowia ( skrz. z ul.Wilczą)                                                           -           1 szt,
Ul. Łany (skrz. z ul. Karpacką)                                                                    -           1 szt,
Ul. Białogórska ( przystanek autobusowy)                                                  -           1 szt,
Ul. Witosa (skrz. z ul. Prochaski)                                                                 -           1 szt,
Ul. Sienkiewicza (skrz. ul. Niecałą)                                                              -           1 szt,
Ul. Struga (skrz. ul. Iwaszkiewicza)                                                             -           1 szt,
Ul. Jezierskiego (koło Sanepidu)                                                                  -           1 szt,
Ul. Witkiewicza (skrz.z ul. Wyspiańskiego)                                                 -           1 szt,
Ul. Dąbrowiecka (skrz. z ul. Brzechwy)                                                      -           1 szt,
Ul. Didura (skrz.z ul. Fastnachta)                                                                -           1 szt,
 
 
                                                                                                                        
 
 
 
 
Słupy:
Ul. Kościuszki (Poczta, zieleniec, arkady)                                                   -           3 szt.
Ul. Jagiellońska (skrz.z ul. Daszyńskiego)                                                   -           1 szt.
Ul. Traugutta (skrz. z ul. Langiewicza)                                                        -           1 szt.
Ul. Dmowskiego (przystanek przy skrz. z ul. Traugutta)                             -           1 szt.
Ul. 800-lecia (parking skrz. z ul. Stawiska)                                                  -           1 szt.  
Ul. Lipińskiego (koło Asa)                                                                           -           1 szt.
Ul. Rzemieślnicza (skrz.z ul. Robotniczą)                                                    -           1 szt.
Ul. Białogórska (koło mostu)                                                                       -           1 szt.
                                                                                                                 
§ 2
1. Do Dzierżawcy należy utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych w dobrym stanie technicznym
  i estetycznym, dokonywanie napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy, w stanie
  nie pogorszonym (w tym w szczególności wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych poprzez
  malowanie, bieżące usuwanie warstw plakatów, mycie).
2 .Dzierżawca będzie wykorzystywał tablice i słupy ogłoszeniowe zgodnie z ich przeznaczeniem
  tj. do umieszczania ogłoszeń i plakatów.
3. Dzierżawca zobowiązany jest do umieszczenia na tablicach i słupach ogłoszeniowych danych
  Dzierżawcy, umożliwiających podmiotom zlecającym kontakt w celu umieszczenia ogłoszenia.
 
§ 3
 1. Za zamieszczanie ogłoszeń i plakatów Dzierżawca będzie pobierał od podmiotów          zlecających wynagrodzenie w wysokości określonej w cenniku zaoferowanym w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik do umowy z zastrzeżeniem ust.2. Uzyskane wynagrodzenie będzie stanowiło dochód Dzierżawcy.
 2. Dzierżawca zobowiązany jest do nieodpłatnego zamieszczania ogłoszeń i plakatów:
1) Gminy Miasta Sanoka dotyczących w szczególności:
  a) obwieszczeń i uchwał Rady Miasta Sanoka, zarządzeń Burmistrza Miasta Sanoka,
  b) obwieszczeń o kwalifikacji wojskowej,
  c) zarządzeń i komunikatów szefa obrony cywilnej Miasta Sanoka,
  d) innych obwieszczeń okolicznościowych dotyczących Gminy Miasta Sanoka oraz gminnych
    jednostek organizacyjnych.
  2) Powiatu Sanockiego dotyczących w szczególności obwieszczeń, uchwał Rady
    Powiatu i zarządzeń Starosty Sanockiego.
  3) Komitetów wyborczych w szczególności obwieszczeń, uchwał oraz informacji państwowej,
    wojewódzkiej, okręgowej i miejskiej komisji wyborczej, związanych z organizacją
    i przeprowadzaniem wyborów do organów samorządu terytorialnego, wyborów Sejmu
    i Senatu RP, wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyboru Prezydenta RP oraz referendów.
    Ogłoszenia i plakaty będą umieszczane na 15 tablicach i 5 słupach ogłoszeniowych
    w miejscach uzgodnionych z Wydzierżawiającym.
  4) Sanockich klubów sportowych, w szczególności informacji o imprezach sportowych.
    Ogłoszenia i plakaty będą umieszczane na 5 tablicach i 5 słupach ogłoszeniowych
    w miejscach uzgodnionych z Wydzierżawiającym.
 1. Dzierżawca zobowiązany jest do nieodpłatnego umieszczania nekrologów na tablicach i słupach
  ogłoszeniowych.
 1. Ogłoszenia Gminy Miasta Sanoka oraz Powiatu Sanockiego z wyłączeniem plakatów komitetów
wyborczych i sanockich klubów sportowych, będą umieszczane na tablicach i słupach ogłoszeniowych w miejscach widocznych i będą pozostawać na nich przez okres uzgodniony     z Wydzierżawiającym.
 
 
 
§ 4
1. Z tytułu dzierżawy tablic i słupów ogłoszeniowych o których mowa w §1. Dzierżawca będzie
  płacił Wydzierżawiającemu czynsz w wysokości:  zł (brutto) (sł.: ) miesięcznie zgodnie
  z ofertą Dzierżawcy, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy,
  po otrzymaniu faktury od Wydzierżawiającego.
2. Czynsz płatny będzie miesięcznie w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, na rachunek
Wydzierżawiającego.
3. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie czynszu naliczane będą odsetki ustawowe.
 
                                     § 5
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
2. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy ze trzymiesięcznym okresem
  wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3.W razie naruszeń obowiązków określonych w § 3 i 4 umowy Wydzierżawiający może rozwiązać
  umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania terminu wypowiedzenia.
 
                                    § 6
1. Strony są obowiązane stosować się do przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
  zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) dalej „RODO” oraz przepisów krajowych
  regulujących ochronę danych osobowych.
2.Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym
  do realizacji postanowień niniejszej umowy i potwierdza, iż został poinformowany o jego
  uprawnianiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z klauzulą
  informacyjną zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego
  (http://bip.um.sanok.pl/fck_pliki/upload/og%C3%B3lna_klauzula_informacyjna_art.13.pdf).
 
§ 7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego .
§ 8
Wszelkie wynikające z niniejszej umowy spory rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla siedziby Wydzierżawiającego.
 
§ 9
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 
§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach : 2 egz. dla Wydzierżawiającego,   1 egz. dla Dzierżawcy.
 
Wydzierżawiający :                                                  Dzierżawca :
 
 
 
 
 
 
Data składania ofert:
2021-11-16 15:00:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2021-11-03 07:54:00
PublikującyPiotr Kutiak 2021-11-03 07:54:00
Modyfikował(a) Piotr Kutiak 2021-11-03 08:00:49
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Dzierżawa słupów 196.37 KbPlik doc

Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 08 grudnia 2021r. 05:08:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.