przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, przy ul. Jagiellońskiej 2 w Sanoku.
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego położonego przy ul. Jagiellońskiej 2 w Sanoku, znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka, przeznaczonego na prowadzenie działalności: usługowej, magazynowej. 
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonego na prowadzenie działalności: usługowej, magazynowej.
Przetarg odbędzie się w dniu  08 - go grudnia 2021 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu jest lokal:
 
przy ul. Jagiellońskiej 2 w Sanoku, lokal o łącznej powierzchni użytkowej: 34,66 m2, składający się           z dwóch pomieszczeń .
Branża ograniczona usługowa, magazynowa z wyłączeniem usług uciążliwych . Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną i gazową.
Cena wywoławcza 6,90 zł/m2 . Wadium: 239,10 zł (słownie:  dwieście trzydzieści dziewięć złotych 10/100).
 
Uwaga!!!
Wadium za lokal położony przy ul. Jagiellońskiej 2 w Sanoku należy wpłacić na rachunek:  Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr: 83124017921111001103198757, najpóźniej do dnia  7- go grudnia 2021 roku.
Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na ww. rachunku bankowym najpóźniej do dnia 7-go grudnia 2021 r. do godziny 15.00.
 
Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 mpowierzchni użytkowej.
 
 
 
 
 
Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT.
 
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22 w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 13 46-51-291 w dniach: 6 i 7 grudnia 2021 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 udzieli informacji o lokalu przy Jagiellońskiej 2 w Sanoku,  łącznie z udostępnieniem go  do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 7, w Sanoku  tel. 13  46-52-878.
 
Zaprasza się osoby fizyczne i podmioty gospodarcze do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia  w stosunku do lokalu objętego ogłoszeniem.
 
Z przetargu wyklucza się oferentów:
  • którzy zalegają z zapłatą czynszu dzierżawy na rzecz Gminy Miasta Sanoka,
  • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu.
Data składania ofert:
2021-12-07 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-12-07 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2021-11-24 14:07:00
PublikującyPiotr Kutiak 2021-11-24 14:07:00

Rejestr zmian