przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, przy ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 1 w Sanoku
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego położonego przy ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 1 w Sanoku, znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka, przeznaczonego na prowadzenie działalności: usługowo-handlowej. 
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonego na prowadzenie działalności: usługowo-handlowej.
Przetarg odbędzie się w dniu  22 - go czerwca 2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu jest lokal:
 
przy ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 1 w Sanoku, lokal o łącznej powierzchni użytkowej:                  59,40 m2, składający się  z dwóch pomieszczeń.
Branża usługowo-handlowa z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod.kan., oraz centralne ogrzewanie etażowe elektryczne.
Cena wywoławcza 28,30 zł/m2 . Wadium: 1.681,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt  jeden złotych 00/100).
 
Uwaga!!!
Wadium za lokal położony przy ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 1 w Sanoku należy wpłacić na rachunek:  Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr: 83124017921111001103198757, najpóźniej do dnia  21 - go czerwca 2022 roku.
Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na ww. rachunku bankowym najpóźniej do dnia 21-go czerwca 2022 r. do godziny 15.00.
 
Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 mpowierzchni użytkowej.
 
 
 
 
 
Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT.
 
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22 w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 13 46-51-291 w dniach: 20 i 21 czerwca 2022 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 udzieli informacji o lokalu przy ul. Zaułek Dobrego Wojaka 1                   w Sanoku,  łącznie z udostępnieniem go  do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 7, w Sanoku  tel. 13  46-52-852.
 
Zaprasza się osoby fizyczne i podmioty gospodarcze do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia  w stosunku do lokalu objętego ogłoszeniem.
 
Z przetargu wyklucza się oferentów:
  • którzy zalegają z zapłatą czynszu dzierżawy na rzecz Gminy Miasta Sanoka,
z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu.
Data składania ofert:
2022-06-21 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-06-21 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2022-06-07 07:47:00
PublikującyPiotr Kutiak 2022-06-07 07:47:00

Rejestr zmian