przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę miesięczną ( na okres dwóch lat) kiosków handlowych położonych przy ul. Lipińskiego 65 w Sanoku, przeznaczonych na prowadzenie działalności magazynowej
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę kiosków handlowych, oznaczonych nr: 1, 2, 3, 6, 12, 13, 14, 19, 22, 23, 42, 43, 44, 46, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 70 położonych przy ul. Lipińskiego 65 w Sanoku.
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę kiosków handlowych, oznaczonych nr: 1, 2, 3, 6, 12, 13, 14, 19, 22, 23, 42, 43, 44, 46, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 70 położonych przy  ul. Lipińskiego 65 w Sanoku.

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę miesieczną                 (na okres dwóch lat) kiosków handlowych, oznaczonych nr: 1, 2, 3, 6, 12, 13, 14, 19, 22, 23, 42, 43, 44, 46, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 70   położonych przy ul. Lipińskiego 65 w Sanoku.

Przetarg odbędzie się w dniu  21 - go września 2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.

Przedmiotem przetargu są:

kioski handlowe, położone przy ul. Lipińskiego 65 w Sanoku,

oznaczone nr:   1 o  powierzchni użytkowej : 11,20 m2,

oznaczone nr:   2 o  powierzchni użytkowej : 10,40 m2,

oznaczone nr:   3 o  powierzchni użytkowej : 10,40 m2,

oznaczone nr:   6 o  powierzchni użytkowej : 11,20 m2,

oznaczone nr: 12 o  powierzchni użytkowej : 10,40 m2,

oznaczone nr: 13 o  powierzchni użytkowej : 10,40 m2,

oznaczone nr: 14 o  powierzchni użytkowej : 10,40 m2,

oznaczone nr: 19 o  powierzchni użytkowej : 10,40 m2,

oznaczone nr: 22 o  powierzchni użytkowej : 10,40 m2,

oznaczone nr: 23 o  powierzchni użytkowej : 10,40 m2,

oznaczone nr: 42 o  powierzchni użytkowej : 10,70 m2,

oznaczone nr: 43 o  powierzchni użytkowej : 10,70 m2,

oznaczone nr: 44 o  powierzchni użytkowej : 11,20 m2,

oznaczone nr: 46 o  powierzchni użytkowej : 10,70 m2,

oznaczone nr: 58 o  powierzchni użytkowej : 10,70 m2,

oznaczone nr: 60 o  powierzchni użytkowej : 10,70 m2,

oznaczone nr: 61 o  powierzchni użytkowej : 10,70 m2,

oznaczone nr: 62 o  powierzchni użytkowej : 11,20 m2,

oznaczone nr: 63 o  powierzchni użytkowej : 11,20 m2,

 

oznaczone nr: 64 o  powierzchni użytkowej : 10,70 m2,

oznaczone nr: 67 o  powierzchni użytkowej : 10,70 m2,

oznaczone nr: 69 o  powierzchni użytkowej : 10,70 m2,

oznaczone nr: 70 o  powierzchni użytkowej : 10,70 m2,

Cena wywoławcza z m2 kiosku handlowego w branży magazynowej przy ul. Lipińskiego 65 wynosi: 3,00 zł.

Wadium: za poszczególny kiosk ww. wynosi:

Nr   1: 33,60 zł (słownie: trzydzieści trzy złote 60/100)

Nr   2: 31,20 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych 20/100)

Nr   3: 31,20 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych 20/100)

Nr   6: 33,60 zł (słownie: trzydzieści trzy złote 60/100)

Nr  12: 31,20 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych 20/100)

Nr  13 :31,20 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych 20/100)

Nr  14 :31,20 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych 20/100)

Nr 19: 31,20 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych 20/100)

Nr 22: 31,20 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych 20/100)

Nr 23: 31,20 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych 20/100)

Nr 42: 32,10 zł (słownie: trzydzieści dwa złote 10/100)

Nr 43: 32,10 zł (słownie: trzydzieści dwa złote 10/100)

Nr 44: 33,60 zł (słownie: trzydzieści trzy złote 60/100)

Nr 46: 32,10 zł (słownie: trzydzieści dwa złote 10/100)

Nr 58: 32,10 zł (słownie: trzydzieści dwa złote 10/100)

Nr 60: 32,10 zł (słownie: trzydzieści dwa złote 10/100)

Nr 61: 32,10 zł (słownie: trzydzieści dwa złote 10/100)

Nr 62: 33,60 zł (słownie: trzydzieści trzy złote 60/100)

Nr 63: 33,60 zł (słownie: trzydzieści trzy złote 60/100)

Nr 64: 32,10 zł (słownie: trzydzieści dwa złote 10/100)

Nr 67: 32,10 zł (słownie: trzydzieści dwa złote 10/100)

Nr 69: 32,10 zł (słownie: trzydzieści dwa złote 10/100)

Nr 70: 32,10 zł (słownie: trzydzieści dwa złote 10/100)

 

Stawkę wywoławczą czynszu oraz  wadium podano bez podatku VAT.

Wadium należy wpłacić na rachunek Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr: 83124017921111001103198757, najpóźniej do dnia 20 – go września 2022 roku. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na ww. koncie bankowym najpóźniej do dnia  20 września              2022 r do godziny 1500.

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22 w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 46-512-91 w dniach: 19 i 20 września 2022 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 udzieli informacji o ww. kioskach handlowych  łącznie z udostępnieniem ich do oglądania.

Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy ul.  Rynek 7, w Sanoku  tel. 13  46-52-852.

 

Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia  w stosunku do wszystkich kiosków objętych ogłoszeniem.

 

 

 

Z przetargu wyklucza się oferentów:

·         którzy zalegają z zapłatą czynszu dzierżawy na rzecz Gminy Miasta Sanoka,

·         z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu.

Data składania ofert:
2022-09-20 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-09-20 10:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2022-09-01 08:23:00
PublikującyPiotr Kutiak 2022-09-01 08:23:00

Rejestr zmian