przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy ul. Lipińskiego 31 w Sanoku
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy ul.  Lipińskiego 31 w Sanoku (lokal położony na terenie dworca autobusowego).
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy ul. Lipińskiego 31 w Sanoku.
Przetarg odbędzie się w dniu  8 - go lutego 2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu jest lokal:
-          lokal przy ul. Lipińskiego 31 w Sanoku, lokal położony na parterze o łącznej powierzchni użytkowej: 6,65 m2, składający się z jednego pomieszczenia. Branża ograniczona: biurowa. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, c.o., klimatyzację. Dostęp do toalet na parterze dworca. Istnieje możliwość podłączenia internetu.  Cena wywoławcza: 4,60 zł/m2 Wadium: 30,60 zł (słownie:  trzydzieści złotych 60/100). Wadium za lokal położony przy ul.  Lipińskiego 31w Sanoku należy wpłacić na rachunek Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr. 83 1240 1792 1111 0011 0319 8757 najpóźniej do dnia 7-go lutego 2023 r. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na ww. koncie bankowym najpóźniej do dnia 7- go lutego 2023 r. do godziny 15:00.
 
Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg. ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.
           
Stawkę wywoławczą czynszu oraz  wadium podano bez podatku VAT.
 
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Sp. z o.o., przy ul. Jana Pawła II 59 w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 516491241 w dniach: 6 i 7 lutego 2023 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 udzieli informacji o lokalu przy ul. Lipińskiego 31 w Sanoku  łącznie z udostępnieniem go do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 7, w Sanoku  tel. 13  46-52-852.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia  w stosunku do lokali objętych ogłoszeniem.
Z przetargu wyklucza się oferentów:
  • którzy zalegają z zapłatą czynszu dzierżawy na rzecz Gminy Miasta Sanoka,
  • z którymi Urzad Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu.
Data składania ofert:
2023-02-07 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-02-07 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2023-01-19 09:33:00
PublikującyPiotr Kutiak 2023-01-19 09:33:00

Rejestr zmian