przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy ul. Jagiellońskiej 14 w Sanoku
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy ul. Jagiellońskiej 14 w Sanoku.
Przetarg odbędzie się w dniu  22 - go lutego 2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy ul. Jagiellońskiej 14 w Sanoku.
Przetarg odbędzie się w dniu  22 - go lutego 2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu jest lokal:
-          lokal przy ul. Jagiellońskiej 14 w Sanoku, lokal o łącznej powierzchni użytkowej: 125,11 m2, składający się z pięciu pomieszczeń i wc. Branża: przemysłowo-handlowa z wyłączeniem handlu odzieżą używaną. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod. kan. i centralne ogrzewanie.  Cena wywoławcza: 25,55 zł/m2 Wadium: 3.196,60 zł (słownie: trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 60/100).
-          Wadium za lokal położony przy ul. Jagiellońskiej 14 w Sanoku należy wpłacić na rachunek Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr. 83 1240 1792 1111 0011 0319 8757 najpóźniej do dnia 21-go lutego 2023 r. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na ww. rachunku bankowym najpóźniej do dnia 21- go lutego 2023 r. do godziny 15:00.
 
Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg. ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.
           
Stawkę wywoławczą czynszu oraz  wadium podano bez podatku VAT.
 
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22 w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 46-51-291 w dniach: 20 i 21-go                 lutego 2023 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 udzieli informacji o lokalu przy ul. Jagiellońskiej 14 w Sanoku  łącznie z udostępnieniem go do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 7, w Sanoku  tel. 13  46-52-852.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia  w stosunku do lokali objętych ogłoszeniem.
Z przetargu wyklucza się oferentów:
  • którzy zalegają z zapłatą czynszu dzierżawy na rzecz Gminy Miasta Sanoka,
  • z którymi Gmina Miasta Sanoka rozwiązała umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu.
Data składania ofert:
2023-02-21 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-02-21 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2023-02-02 12:17:00
PublikującyPiotr Kutiak 2023-02-02 12:17:00

Rejestr zmian