Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę rolniczą nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka

BURMISTRZ MIASTA SANOKA

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka

 
Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę gruntów, położonych w Sanoku, w okolicach Cmentarza Południowego, stanowiących:
 1. część nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1756/1 obręb Dąbrówka, o powierzchni 0,5000 ha (pow. całkowita 15,0268 ha), objętej księgą wieczystą nr KS1S/00020877/4,  
 2. część nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1756/1 obręb Dąbrówka, o powierzchni 13,5500 ha (pow. całkowita 15,0268 ha), objętej księgą wieczystą nr KS1S/00020877/4, 
 3. nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 1781/21 obręb Dąbrówka, o powierzchni całkowitej 1,8459 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00020877/4, 
 4. nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 1781/23 obręb Dąbrówka, o powierzchni całkowitej 3,1279 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00020877/4, 
 5. nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działki nr 1781/29, 1781/30, 1781/31, 1781/32, 1781/33, obręb Dąbrówka, o łącznej powierzchni 2,5866 ha, objętej księga wieczystą nr KS1S/00070904/8,
 6. część nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1781/17 obręb Dąbrówka, o powierzchni 0,9000 ha (pow. całkowita 1,9256 ha), objętej księgą wieczystą nr KS1S/00020877/4, 
na czas oznaczony – 3 lata,  z przeznaczeniem na cele rolnicze.
Obszar, jaki zostanie objęty umową dzierżawy, zaznaczony jest na mapie poglądowej, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia o przetargu.
 
Przedmiotowe nieruchomości (nr 1-5), w obszarach przeznaczonych do dzierżawy, objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), uchwalonym Uchwałą Nr  LXXVIII/564/98 Rady Miasta Sanoka z dnia 26.05.1998 r. Dla nieruchomości opisanej w pkt 6, a także dla południowej części nieruchomości opisanej w punkcie 2, nie uchwalono mpzp.
 
Dzierżawca w czasie trwania umowy zobowiązany będzie do użytkowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w umowie, z wymogami prawidłowej gospodarki, w szczególności do regularnego koszenia.
 
Przetargi odbędą się dnia 23 marca 2023 roku (czwartek), w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1, w Sali Herbowej, pok. nr 64, o godzinach podanych niżej.
Ceny wywoławcze, wysokości wadium i minimalne postąpienia jakie wymagane będą dla poszczególnych przetargów, wynoszą:
 1. część działki nr 1756/1 o pow. 0,5000 ha – o godzinie 9:00:
 • stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 190,00 zł  netto rocznie
 • wysokość wadium – 50,00 zł
 • minimalne postąpienie – 10,00 zł
 1. część działki nr 1756/1 o pow. 13,5500 ha – o godzinie 9:20:
 • stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 4105,00 zł  netto rocznie
 • wysokość wadium – 420,00 zł
 • minimalne postąpienie – 10,00 zł
 1. działka nr 1781/21 o pow. 1,8459 ha – o godzinie 9:40:
 • stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 600,00 zł  netto rocznie
 • wysokość wadium – 100,00 zł
 • minimalne postąpienie – 10,00 zł
 1. działka nr 1781/23 o pow. 3,1279 ha – o godzinie 10:00:
 • stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 980,00 zł  netto rocznie
 • wysokość wadium – 100,00 zł
 • minimalne postąpienie – 10,00 zł
 1. działki nr 1781/29, 1781/30, 1781/31, 1781/32, 1781/33, o pow. 2,5866 ha – o godzinie 10:20:
 • stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 820,00 zł  netto rocznie
 • wysokość wadium – 100,00 zł
 • minimalne postąpienie – 10,00 zł
 1. część działki nr 1781/17 o pow. 0,9000 ha – o godzinie 10:40:
 • stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 310,00 zł  netto rocznie
 • wysokość wadium – 50,00 zł
 • minimalne postąpienie – 10,00 zł
 
Wadium należy wpłacać na każdy przetarg osobnym przelewem (nie sumować wadium, w przypadku chęci wzięcia udziału we więcej niż 1 przetargu), z zaznaczeniem którego ma dotyczyć (podać w tytule nr działki), na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka, nr rachunku: 83 1240 1792 1111 0011 0319 8757. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu, w taki sposób, aby pieniądze na koncie Miasta były najpóźniej w dniu 20 marca 2023 r.
 
Dzierżawca zobowiązany będzie płacić Wydzierżawiającemu roczny czynsz dzierżawny w wysokości osiągniętej w przetargu, do którego doliczany będzie podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury (w dniu powstania obowiązku podatkowego). Aktualnie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2020 r. poz. 1983 z późn.zm.), zwalnia się od podatku od towarów i usług dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze.
 
 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
 1. dokonanie wpłaty wadium w wyżej określonym terminie,
 2. przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
 • dokumentu tożsamości;
 • potwierdzenie wniesienia wadium.  
 1. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
 2. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postepowania przetargowego.
 3. W przypadku uczestnictwa w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i dzierżawę nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku (dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 4. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 6. Wpłacone przez uczestnika wadium zostanie:
 • zaliczone zostanie na poczet czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
 • zwrócone niezwłocznie, jeżeli osoba wpłacająca wadium przetargu nie wygra – nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 1. Gmina Miasta Sanoka zawiadomi osobę, która wygra przetarg o terminie zawarcia umowy dzierżawy, w ciągu 7 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 2. Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia, wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Dzierżawca zobowiązany będzie z własnych funduszy uiszczać wszelkie należności pieniężne, które obciążać będą przedmiot dzierżawy, a w szczególności opłacać podatek od nieruchomości.
 4. W przypadku rozwiązania lub zakończenia umowy, Dzierżawca będzie zobowiązany do usunięcia swojego mienia i uporządkowania przedmiotu dzierżawy we własnym zakresie bez prawa roszczeń od Wydzierżawiającego. W przypadku niedoprowadzenia przedmiotu dzierżawy do stanu poprzedniego czynność tą wykona Wydzierżawiający na koszt Dzierżawcy. Mienie pozostawione na terenie dzierżawy, po zakończeniu umowy dzierżawy, zostanie usunięte lub przeniesione, na koszt Dzierżawcy, w miejsce składowania bez odszkodowania za jego ewentualne uszkodzenie lub zniszczenie. W przypadku, gdy po zakończeniu umowy okaże się, że zagospodarowanie przedmiotu dzierżawy jest trwale związane z gruntem i nie ma możliwości jego usunięcia, zostanie ono nieodpłatnie przejęte przez Wydzierżawiającego, bez możliwości zwrotu nakładów (kosztów) oraz bez obciążeń finansowych. Nakłady poniesione przez Dzierżawcę na polepszenie przedmiotu dzierżawy nie podlegają zwrotowi.
 5. Nieruchomość oddawana jest w dzierżawę na podstawie danych z ewidencji gruntów, bez okazania jej granic na gruncie.
 6. Dzierżawca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.
 7. W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew kub krzewów z terenu dzierżawionej nieruchomości dzierżawca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.
 8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu z ważnych powodów.
 9. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka, Rynek 1 oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sanoka: bip.um.sanok.pl (zakładka „zamówienia publiczne i przetargi”).
 10. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miasta Sanoka, Sanok, Rynek 1, pokój nr 51, lub pod numerem telefonu 13 46 52 841, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki od 730 do 1730, we wtorki, środy i czwartki od 730 do 1530, w piątki od 730 do 1330.
 
Data składania ofert:
2023-03-20 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2023-03-20 23:59:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2023-02-23 13:39:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2023-02-23 13:39:00
Modyfikował(a) Krzysztof Ćwiąkała 2023-02-23 13:40:46
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. mapa poglądowa 2.18 MBPlik pdf

Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 17 czerwca 2024r. 08:49:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.