przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, magazynu, oznaczonego nr 3 położonego przy ul. Piłsudskiego 8a w Sanoku
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, magazynu, oznaczonego nr 3 położonego przy ul. Piłsudskiego 8a w Sanoku.
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, magazynu, oznaczonego nr 3 położonego przy ul. Piłsudskiego 8a w Sanoku.
Przetarg odbędzie się w dniu  31 - go maja 2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu jest lokal:
- przy ul. Piłsudskiego 8a w Sanoku, ( magazyn oznaczony nr 3, położony na parterze Hali Targowej) lokal o łącznej powierzchni użytkowej:  14,02 m2, wyposażony w instalację elektryczną. Branża ograniczona: magazyn produktów ogrodniczych, rolnych, spożywczych. Cena wywoławcza:                        5,70 zł/m2. Wadium: 79,90 zł (słownie:  siedemdziesiąt dziewięć złotych 90/100).
Wadium za lokal położony przy ul. Piłsudskiego 8a w Sanoku należy wpłacić na rachunek Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr. 83 1240 1792 1111 0011 0319 8757 najpóźniej do dnia 30-go maja 2023 r. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na ww. rachunku bankowym najpóźniej do dnia 30-go maja 2023 r. do godziny 15:00.
 
Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT.
 
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22 w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 46-51-291 w dniach: 29 i 30-go maja  2023 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 udzieli informacji o lokalu przy ul. Piłsudskiego 8a w Sanoku  łącznie z udostępnieniem go do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 7, w Sanoku  tel. 13  46-52-852.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia  w stosunku do lokali objętych ogłoszeniem.
Z przetargu wyklucza się oferentów:
  • którzy zalegają z zapłatą czynszu dzierżawy na rzecz Gminy Miasta Sanoka,
  • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu.
Data składania ofert:
2023-05-30 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2023-05-17 08:21:00
PublikującyPiotr Kutiak 2023-05-17 08:21:00

Rejestr zmian