przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy ul. Piłsudskiego 2 w Sanoku
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy ul. Piłsudskiego 2 w Sanoku.przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy ul. Piłsudskiego 2 w Sanoku.
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy ul. Piłsudskiego 2 w Sanoku.
Przetarg odbędzie się w dniu  3 - go sierpnia 2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu jest lokal:
-          lokal przy ul. Piłsudskiego 2 w Sanoku, lokal o łącznej powierzchni użytkowej: 14,48 m2, składający się z dwóch pomieszczeń Branża: magazynowa. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną.  Cena wywoławcza: 5,70 zł/m2 Wadium: 82,50 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa złote 50/100).
-          Wadium za lokal położony przy ul. Piłsudskiego 2 w Sanoku należy wpłacić na rachunek Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr. 83 1240 1792 1111 0011 0319 8757 najpóźniej do dnia 2-go sierpnia  2023 r. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na ww. rachunku bankowym najpóźniej do dnia 2 - go sierpnia 2023 r. do godziny 15:00.
 
Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg. ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.
           
Stawkę wywoławczą czynszu oraz  wadum podano bez podatku VAT.
 
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22 w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 46-51-291 w dniach: 1 i 2 sierpnia 2023 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 udzieli informacji o lokalu przy ul. Piłsudskiego 2 w Sanoku  łącznie z udostępnieniem go do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 7, w Sanoku  tel. 13  46-52-852.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia  w stosunku do lokali objętych ogłoszeniem.
Z przetargu wyklucza się oferentów:
  • którzy zalegają z zapłatą czynszu dzierżawy na rzecz Gminy Miasta Sanoka,
  • z którymi Gmina Miasta Sanoka rozwiązała umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu.
Data składania ofert:
2023-08-02 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-08-02 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2023-07-10 14:03:00
PublikującyPiotr Kutiak 2023-07-10 14:03:00

Rejestr zmian