Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Zapytanie ofertowe do rozeznania cenowego zamówień o wartości nie przekraczającej 30.000 złotych - usługa związana z wykonaniem ekspertyzy/opinii specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii w celu określenia czy działania właściciela działki o nr. ewid.274/7 obręb Olchowce poprzez nawiezienie ziemi oraz wykonanie odwodnienia z dachu budynku jednorodzinnego do studni zbiorczej i chłonnej doprowadziły do zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla działki sąsiedniej o nr. ewid.273/4 obręb Olchowce.

ZMIANY:
2023-07-11 12:01:11: Dodano plik zapty. olchowce wody.docx
Zapytanie ofertowe do rozeznania cenowego zamówień o wartości nie przekraczającej 30.000 złotych - usługa związana z wykonaniem ekspertyzy/opinii  specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii w celu określenia czy działania właściciela działki o nr. ewid.274/7 obręb Olchowce poprzez nawiezienie ziemi oraz wykonanie odwodnienia z dachu budynku jednorodzinnego do studni zbiorczej  i chłonnej doprowadziły do  zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla działki sąsiedniej o nr. ewid.273/4 obręb Olchowce.
 1. Opis przedmiotu zamówienia: usługa związana z wykonaniem ekspertyzy/opinii  specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii w celu określenia czy działania właściciela działki o nr. ewid.274/7 obręb Olchowce poprzez nawiezienie ziemi oraz wykonanie odwodnienia z dachu budynku jednorodzinnego do studni zbiorczej             i chłonnej doprowadziły do  zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla działki sąsiedniej o nr. ewid.273/4 obręb Olchowce.
Ekspertyza powinna zawierać:
 1. opis istniejącego stanu wody na gruncie,
 2. dokumentację fotograficzną aktualnej sytuacji na gruncie,
 3. czy na działce o nr. ewid.273/4, obręb Olchowce nadal występuje stwierdzona poprzednimi opiniami zmiana stanu wody na gruncie; czy w wyniku aktualnego stanu zagospodarowania działki o nr. ewid.274/7, obręb Olchowce (nawiezienie ziemi oraz zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych) powstała kolejna zmiana stanu wody na gruncie (jeśli nastąpiła kolejna zmiana stanu wody na gruncie to z jakiej przyczyny),
 4. czy nastąpiła zmiana kierunku odpływu wody opadowej (jeśli tak to, z jakiej przyczyny, czy z powodu dokonanych zmian),
 5. na czym polega zmiana stanu wody na gruncie,
 6. czy dochodzi do zalewania działki o nr. ewid.273/4 i jaka jest tego przyczyna,
 7. pomiary sytuacyjno-wysokościowe wraz z niezbędnymi przekrojami, określenie położenia działki o nr. ewid.274/7 w stosunku do działki o nr. ewid.273/4 (czy jest położona wyżej bądź niżej, określić o ile),
 8. wyszczególnienie konkretnych działań właścicieli działek o nr. ewid.274/7 i 273/4, które ingerują w ukształtowany w terenie system zasobów wodnych,
 9. czy nawiezienie ziemi na działkę o nr. ewid.274/7 po 29 lipca 2019 r. spowodowało zmianę ukształtowanego w terenie systemu zasobów wodnych,
 10. czy sposób w jaki zostały wykonane po 29 lipca 2019 r. studnia zbiorcza oraz studnia chłonna gromadzące wody opadowe i roztopowe z dachu budynku jednorodzinnego usytuowanego na działce o nr. ewid. 274/7 spowodowały zmianę stanu wody na gruncie i wystąpienie szkód na działce o nr.273/4  (jeśli tak to wyszczególnić),
 11. czy pozostawiony dół chłonny zbierający wcześniej wody opadowe i roztopowe         z dachu budynku jednorodzinnego usytuowanego na działce o nr. ewid. 274/7 wykonany przed studnią zbiorczą i chłonną powoduje zmiany stanu wody na gruncie                 w stosunku do działki o nr. ewid.273/4.
 12. wnioski  i zalecenia konieczne do wydania decyzji administracyjnej w toku postępowania. Wnioski i zaleceni powinny być konkretne i w przypadku stwierdzenia, że zasadne jest wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom powinny jednoznacznie określić jakie urządzenie powinny zostać  wykonane,             a w przypadku jeżeli wnioski i zalecenia będą wskazywały na konieczność
 
 
 
 
przywrócenia stanu poprzedniego to powinny wskazać jednoznacznie jaki był stan poprzedni na działce o nr. 274/7, która ma zostać przywrócona do stanu poprzedniego.
 
      W przypadku stwierdzenia zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów
      sąsiednich, określić sposób przywrócenia stanu wody na gruncie tj. przywrócenie stanu
      poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegającym szkodom.
      Ekspertyzę/opinię należy dostarczyć w trzech egzemplarzach i jeden w wersji
     elektronicznej.
 
 
 1.  Zamawiający po podpisaniu umowy z Wykonawcą udostępni Wykonawcy materiały dotyczące prowadzonego postępowania, udzieli wszelkich znanych informacji niezbędnych do prowadzenia badań. Inne potrzebne materiały Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie na własny koszt. Po sporządzeniu ekspertyzy/ opinii i przedstawieniu jej stronom postępowania, w przypadku złożenia przez strony uwag Wykonawca ma obowiązek ustosunkować się pisemnie do tych uwag w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego należy wziąć pod uwagę możliwości udzielenia odpowiedzi lub opisów zagadnień stawianych przez SKO lub NSA.
 
3. Termin realizacji zamówienia - do dnia 31.10.2023 r.
 
4. Miejsce i termin złożenia oferty – ( pok. nr 1), przy ul. Rynek 1 w Sanoku, do dnia 24
    lipca 2023 r.
 
5. Warunki płatności. Zapłata wynagrodzenia następować będzie w terminie
    zaoferowanym przez Wykonawcę od dnia przedłożenia faktur w siedzibie
    Zamawiającego.
 
6. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami – Pan Ludwik Kopleński,  
nr.tel. 13 4652831.
7. Sposób przygotowania oferty - wypełniony formularz ofertowy należy złożyć 
w formie pisemnej na adres Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok.
8. Kryteria wyboru oferty
          Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
          rangą:
1)Cena (C) –  60%
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” tj. 60 punktów uzyska oferta
z najniższą łączną ceną wskazaną w formularzu oferty. Pozostałe oferty uzyskają
 proporcjonalnie mniej punktów. Punkty zostaną obliczone według wzoru:
Cena (C)= Cmin/Cof   x 60
       gdzie:
       C- liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę,
       Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert,
       Cof - cena podana w ofercie
 
 
 
 
 
2)Termin płatności  (Tp) - 40%
Maksymalną ilość punktów w kryterium „termin płatności” tj. 40 punktów uzyska
oferta, w której Wykonawca wskaże termin płatności do 30 dni. Pozostałe oferty
        terminem płatności do 14 dni uzyskają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty zostaną
        obliczone według wzoru:
 
       (Tp) =Tpof/Tp30 x 40
gdzie:
Tp - liczba punktów przyznana wykonawcy za oferowany termin płatności.
Tpof –termin płatności podany w ofercie.
Tp30 - liczba punktów przyznana ofercie w kryterium termin płatności- 30 dni.
Wykonawca może zaoferować niżej wymienione terminy płatności, które podlegać
 będą  następującej punktacji:
Termin płatności Ilość punktów
14 dni 50
30 dni 100
 
 II.***
9.  Treść oferty:
 1. Nazwa Wykonawcy …………………………...…………………………..……....….
 
    ….………….…………………………………………….…………………...…………….
      b)  Adres Wykonawcy …………………………...………………….….……..……….
   ……………………………………………………….………………………..…..………..
 1. NIP     ………………………………….…
 
 1. Regon ………………………………….  
                                                               
 1. Nr rachunku bankowego ……………………...……………………………….……..
 
…………………………………………………………………………………….
 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
 
cena netto: ………………...……. zł
      (słownie:………………………………...…………..……………...……………...…..)
 
 
 
podatek VAT   ……………....…. zł,
 (słownie:………………………………………………………….......……………….)
 
 cena brutto:  ……………………..zł,
 
 słownie:……………………………………………………………...…………….....)
 
 1. Termin płatności : …………………..…………………………………………………
 
10.Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie
     wnoszę do niego zastrzeżeń.
 
 
 
……..……………………………..
                                                                                                                      (data i podpis oferenta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Ofertę należy złożyć na tym samym druku, co zapytanie ofertowe.
**Wypełnia Zamawiający
***Wypełnia Oferent
Data składania ofert:
2023-07-24 15:30:00
Data wpłaty wadium:
2023-07-24 15:30:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2023-07-11 11:54:00
PublikującyPiotr Kutiak 2023-07-11 11:54:00
Modyfikował(a) Piotr Kutiak 2023-07-11 12:01:11
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. zapytanie ofertowe 19.33 KbPlik doc

Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 21 czerwca 2024r. 09:32:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.