Przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę miesięczną ( na okres dwóch lat) kiosków handlowych położonych przy ul. Lipińskiego 65 w Sanoku, przeznaczonych na prowadzenie działalności magazynowej.
Przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę kiosków handlowych, oznaczonych nr: 1, 2, 3, 12,  19, 22, 23, 41, 45,59, 60, 61, 67,68, 69,  położonych przy  ul. Lipińskiego 65 w Sanoku.

UWAGA INFORMACJA!
W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego, licytacyjnego na dzierżawę miesięczną (na okres dwóch lat) kiosków handlowych, położonych przy ul. Lipińskiego 65  w Sanoku, przeznaczonych na prowadzenie działalności magazynowej, zamieszczonego  w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 26.10.2023 r. Burmistrz Miasta Sanoka, ogłasza, że odstępuje się od przeprowadzenia przetargu na dzierżawę kiosku handlowego, oznaczonego nr 59, o powierzchni 10,70 m2, którego licytacja ma odbyć się w dniu 22 listopada 2023 roku.
 
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę miesieczną (na okres dwóch lat) kiosków handlowych, oznaczonych nr: 1, 2, 3, 12,  19, 22, 23, 41, 45,59, 60, 61, 67,68, 69,   położonych przy ul. Lipińskiego 65 w Sanoku.
Przetarg odbędzie się w dniu  22 - go listopada 2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
Przedmiotem przetargu są:
kioski handlowe, położone przy ul. Lipińskiego 65 w Sanoku,
oznaczone nr:   1 o  powierzchni użytkowej : 11,20 m2,
oznaczone nr:   2 o  powierzchni użytkowej : 10,40 m2,
oznaczone nr:   3 o  powierzchni użytkowej : 10,40 m2,
oznaczone nr: 12 o  powierzchni użytkowej : 10,40 m2,
oznaczone nr: 19 o  powierzchni użytkowej : 10,40 m2,
oznaczone nr: 22 o  powierzchni użytkowej : 10,40 m2,
oznaczone nr: 23 o  powierzchni użytkowej : 10,40 m2,
oznaczone nr: 41 o  powierzchni użytkowej : 10,70 m2,
oznaczone nr: 45 o  powierzchni użytkowej : 11,20 m2,
oznaczone nr: 59 o  powierzchni użytkowej : 10,70 m2,
oznaczone nr: 60 o  powierzchni użytkowej : 10,70 m2,
oznaczone nr: 61 o  powierzchni użytkowej : 10,70 m2,
oznaczone nr: 67 o  powierzchni użytkowej : 10,70 m2,
oznaczone nr: 68 o  powierzchni użytkowej : 11,20 m2,
oznaczone nr: 69 o  powierzchni użytkowej : 10,70 m2,
Cena wywoławcza z m2 kiosku handlowego w branży magazynowej przy ul. Lipińskiego 65 wynosi: 3,00 zł.
Wadium: za poszczególny kiosk ww. wynosi:
Nr   1: 33,60 zł (słownie: trzydzieści trzy złote 60/100)
Nr   2: 31,20 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych 20/100)
Nr   3: 31,20 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych 20/100)
Nr  12: 31,20 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych 20/100)
Nr  19: 31,20 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych 20/100)
Nr  22: 31,20 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych 20/100)
Nr  23: 31,20 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych 20/100)
Nr  41: 32,10 zł (słownie: trzydzieści dwa złote 10/100)
Nr  45: 33,60 zł (słownie: trzydzieści trzy złote 60/100)
Nr  59: 32,10 zł (słownie: trzydzieści dwa złote 10/100)
Nr  60: 32,10 zł (słownie: trzydzieści dwa złote 10/100)
Nr  61: 32,10 zł (słownie: trzydzieści dwa złote 10/100)
Nr  67: 32,10 zł (słownie: trzydzieści dwa złote 10/100)
Nr  68: 33,60 zł (słownie: trzydzieści trzy złote 60/100)
Nr  69: 32,10 zł (słownie: trzydzieści dwa złote 10/100)
 
Stawkę wywoławczą czynszu oraz  wadium podano bez podatku VAT.
Wadium należy wpłacić na rachunek Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr: 83124017921111001103198757, najpóźniej do dnia 21 – go listopada 2023 roku. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na ww. koncie bankowym najpóźniej do dnia 21 listopada              2023 r do godziny 1500.
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22 w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 46-512-91 w dniach: 20 i 21 listopada 2023 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 udzieli informacji o ww. kioskach handlowych  łącznie z udostępnieniem ich do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy ul.  Rynek 7, w Sanoku  tel. 13  46-52-852.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia  w stosunku do wszystkich kiosków objętych ogłoszeniem.
Z przetargu wyklucza się oferentów:
  • którzy zalegają z zapłatą czynszu dzierżawy na rzecz Gminy Miasta Sanoka,
  • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu.
Data składania ofert:
2023-11-21 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-11-21 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłBalowska Kamila 2023-10-25 10:00:00
PublikującyKamila Balowska 2023-10-26 10:01:00

Rejestr zmian