Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Podatek od środków transportowych
Podatek od środków transportowych

Wymagane dokumenty:
Deklaracja na podatek od środków transportowych sporządzona na dany rok podatkowy na formularzu DT-1 według ustalonego wzoru i złożona przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej w terminie do 15 lutego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika.

Miejsce złożenia dokumentów:
Można przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Sanoka Referat Podatkowy 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, złożyć w biurze podawczym Urzędu Miasta Sanoka przy ul. Rynek 1, lub w pokoju nr 24-1 I piętro, tel. 13 46 52 821, 13 46 52 865.

Opłata skarbowa:
Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia:
Podatnik w deklaracji złożonej organowi podatkowemu w terminie do dnia 31 stycznia danego roku podatkowego sam dokonuje obliczenia należnego podatku.
Prawidłowo ustalona przez podatnika w złożonej deklaracji wysokość podatku po sprawdzeniu formalno-rachunkowym stanowi podstawę dokonania przypisu należnego podatku na dany rok podatkowy. W razie wystąpienia błędów, lub oczywistych omyłek albo wypełnienia ich niezgodnie z ustalonymi wymogami, podatnik zostanie wezwany do złożenia niezbędnych wyjaśnień oraz skorygowania deklaracji.

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.),

2013 r.
  • Uchwała Nr XXXII/270/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2012r. poz. 2857)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 293, poz. 1731). 
2014 r.
  • Uchwała Nr XXXII/270/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2012r. poz. 2857)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 293, poz. 1731). 
2015 r.
  • Uchwała Nr XXXII/270/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2012r. poz. 2857)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 293, poz. 1731). 
2016 r.
  • Uchwała Nr XIV/107/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2015r. poz. 4238)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2025). 
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Podatkowy Urzędu Miasta Sanoka
38-500 Sanok, ul. Rynek 1
I p. pok. 24a, tel. 13 46 52865

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje odwołanie.

Informacje dodatkowe:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. Obowiązek ten wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego
o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Podatnik zobowiązany jest złożyć korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
Obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych płatny jest - bez wezwania - w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i do 15 września każdego roku na rachunek bankowy: Urząd Miasta Sanoka ul. Rynek 1
Podkarpacki Bank Spółdzielczy
85 8642 0002 2001 0060 4703 0001
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
1) po dniu 1 lutego, a przed 1 września roku podatkowego, podatek ten płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnych do okresu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
b) do 15 września roku podatkowego - II rata;
2) od dnia 1 września, podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.
 
Podmiot publikujący
WytworzyłBogumiła Michalska - Referat Podatkowy2015-11-27 00:00
Publikujący Bogumiła Michalska - podatki 2015-11-27 10:26
Modyfikacja Bogumiła Michalska - podatki 2015-12-17 08:49
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 01 października 2023r. 18:06:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.