Podatek od środków transportowych

Wymagane dokumenty:
Deklaracja na podatek od środków transportowych sporządzona na dany rok podatkowy na formularzu DT-1 według ustalonego wzoru i złożona przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej w terminie do 15 lutego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika.

Miejsce złożenia dokumentów:
Można przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Sanoka Referat Podatkowy 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, złożyć w biurze podawczym Urzędu Miasta Sanoka przy ul. Rynek 1, lub w pokoju nr 24-1 I piętro, tel. 13 46 52 821, 13 46 52 865.

Opłata skarbowa:
Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia:
Podatnik w deklaracji złożonej organowi podatkowemu w terminie do dnia 31 stycznia danego roku podatkowego sam dokonuje obliczenia należnego podatku.
Prawidłowo ustalona przez podatnika w złożonej deklaracji wysokość podatku po sprawdzeniu formalno-rachunkowym stanowi podstawę dokonania przypisu należnego podatku na dany rok podatkowy. W razie wystąpienia błędów, lub oczywistych omyłek albo wypełnienia ich niezgodnie z ustalonymi wymogami, podatnik zostanie wezwany do złożenia niezbędnych wyjaśnień oraz skorygowania deklaracji.

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018r., poz. 1445 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.),

2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017r.,  2018r. 
2019r. 
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Podatkowy Urzędu Miasta Sanoka
38-500 Sanok, ul. Rynek 1
I p. pok. 24a, tel. 13 46 52865

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje odwołanie.

Informacje dodatkowe:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. Obowiązek ten wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego
o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Podatnik zobowiązany jest złożyć korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
Obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych płatny jest - bez wezwania - w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i do 15 września każdego roku na rachunek bankowy: Urząd Miasta Sanoka ul. Rynek 1
Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Uwaga!!! Od 2017r. obowiązują indywidylane konta dla podatników poszczególnych podatków lokalnych.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
1) po dniu 1 lutego, a przed 1 września roku podatkowego, podatek ten płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnych do okresu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
b) do 15 września roku podatkowego - II rata;
2) od dnia 1 września, podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.