WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KADR
e- mail: wok@um.sanok.pl
 
Do zadań Wydziału Organizacyjnego i Kadr (WOK) należą sprawy z zakresu organizacji, funkcjonowania  i planowania pracy Urzędu oraz sprawy kadrowe, a w szczególności:
  1. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.
  2. Opracowanie zakresów czynności dla Kierowników Komórki organizacyjnej Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.
  3. Przeprowadzanie okresowych analiz ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu.
  4. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizacji prac interwencyjnych, robót publicznych i staży absolwenckich.
  5. Dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez organizowanie szkoleń, kursów itp.
  6. Przyjmowanie oraz dokonywanie analizy oświadczeń majątkowych składanych Burmistrzowi przez pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.
  7. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych  w zakresie działalności Urzędu.
  8. Nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem sieci teleinformatycznej Urzędu.
  9. Prowadzenie spraw i nadzór nad pracownikami obsługi Urzędu.
  10. Prowadzenie rejestru wniosków i skarg mieszkańców oraz kontrola terminowego załatwiania ich w wydziałach.
  11. Koordynowanie przygotowań i przeprowadzenia wyborów parlamentarnych, prezydenckich i samorządowych oraz referendów.
  12. Współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej i realizacja zaleceń pokontrolnych oraz nadzór nad ich terminową realizacją.
  13. Prowadzenie archiwum zakładowego.
  14. Prowadzenie Biura Obsługi Klientów i udzielanie informacji w sprawach dot. Urzędu i Miasta.
  15. Prowadzenie spraw związanych z zarządem budynkiem Urzędu, bieżącymi remontami i konserwacją pomieszczeń oraz ich wyposażeniem.
  16. Zaopatrywanie Urzędu w materiały kancelaryjno-biurowe.
  17. Koordynowanie zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania.
  18. Prowadzenie ewidencji używanych i wycofywanych pieczęci urzędowych i stempli zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.
  19. Koordynacja działań związanych z ubezpieczeniem majątku Gminy.
PRACOWNICY WYDZIAŁU
Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu Nr pokoju
Naczelnik Wydziału Piotr Krzyszczyk 134652810 32
Stanowisko ds. kadrowych Beata Dąbrowska 134652812 31
Stanowisko ds. organizacyjnych Kinga Żak 134652858 31
Stanowisko ds. zakupów
i zamówień
Piotr Łakus 134652870 34
Stanowisko ds.administracji i eksploatacji obiektów Janusz Trześniowski 134652858 31
Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej i archiwum  Renata Oklejewicz – Kleban 134652812 31
Stanowisko ds. informacji
i obsługi klienta
Dorota Woźniak 134652813 1
Wieloosobowe stanowisko ds. informatyzacji Maciej Dygoń 134652819 23
Gerard Szydłak 134652870 34