Skargi i wnioski
 
Art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Art. 241 Kpa - przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Art.222 Kpa - O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r. nr 5 poz. 46) koordynację działań w Urzędzie Miasta w Sanoku oraz ewidencję skarg prowadzi Wydział Organizacyjny. Ogólne zasady przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków zawarte są w  Rozdziale VII Zarządzenia Burmistrza Miasta Sanoka nr 42/2019 z 1 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Sanoku.
Zgodnie z w/w Zarządzeniem wnioski, uwagi i skargi przyjmowane są od mieszkańców również przez kierownictwo Urzędu, tj. przez Burmistrza, Zastępców Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika a także przez Naczelników Wydziałów podczas pełnionych cotygodniowych dyżurów, w każdy poniedziałek w godz. 12-17.30.
 
Szczegółowy sposób postępowania ze skargami określa Procedura Operacyjna Po-1  Systemu Zarządzania Jakością zawierająca wytyczne oraz sposób postępowania ze skargami na pracowników Urzędu, na kierowników komórek i jednostek organizacyjnych oraz na Burmistrza.

Sposób wnoszenia skarg i wniosków
 
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 
Przyjmowanie obywateli w sprawie skarg i wniosków
 
W sprawie skarg i wniosków strony przyjmowane są w poniedziałki w godz. 12.00 - 17.30 odpowiednio przez Burmistrza Miasta, Zastępców Burmistrza, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta.
 
Termin załatwienia skargi  (art. 237 Kpa)
 
Organ właściwy do załatwienia skargi  powinien załatwić skargę  bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
O sposobie załatwienia skargi  zawiadamia się skarżącego.
 
W przypadku niezałatwienia skargi w w/w. terminie, organ właściwy do załatwienia skargi jest obowiązany zawiadomić skarżącego, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Zarządzenie Nr 160/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 4.09.2017 w sprawie organizacji przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędnie Miasta Sanoka oraz gminnych jednostkach organizacyjnych
 
Harmonogram dyżurów - kwiecień 2019 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2017-07-24
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-07-24 12:39
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-04-08 12:50