Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2023/2024
 
Kiedy należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024?
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. należy składać w nieprzekraczalnym terminie tj.
  •   od 1 do 15 września 2023 roku w przypadku uczniów szkół
  •   od 1 do 15 października 2023 roku w przypadku słuchaczy kolegiów
 
Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego?
O przyznanie stypendium szkolnego mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do szkoły, a także pełnoletni uczniowie mieszkający na terenie Gminy Miasta Sanoka.
 
Komu przysługuje stypendium szkolne?
Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) czyli                  600,00 zł netto.
 
  • Wzór wniosku i dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Sanoka I piętro pokój 24 c osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu: 13 46 52 848
  • Wzór wniosku do pobrania dostępny jest również na BIP Urzędu Miasta Sanoka oraz w sekretariatach szkół
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłJoanna Fuksa - Zastępca Naczelnika2022-07-22
Publikujący Katarzyna Pałys - Oświata i Kultura Fizyczna 2022-07-22 08:45
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2023-07-06 10:09