STRAŻ MIEJSKA
e- mail: sm@um.sanok.pl
 
Do zadań Straży Miejskiej  (SM) należy w szczególności:
 1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
 2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.
 3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.
 4. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia.
 5. Doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia  w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób.
 6. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
 7. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.
 8. Zwalczanie wszelkich wykroczeń, zwłaszcza w zakresie naruszeń przepisów wynikających z ustaw, rozporządzeń i przepisów prawa miejscowego  o utrzymaniu porządku i czystości, przeciwko porządkowi spokojowi publicznemu, bezpieczeństwu osób i mienia, bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.
 9. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
 10. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych  dla potrzeb Urzędu Miasta.
 11. Nadzór nad strefą płatnego parkowania we współpracy z Wydziałem Gospodarki  Komunalnej i Ochrony Środowiska  w zakresie ustalania danych osobowych właścicieli pojazdów, których kierujący nie uiścili opłaty dodatkowej.
 12. Prowadzenie spraw dot. usuwania pojazdów na podstawie art. 50a ustawy prawo o ruchu drogowym w zakresie Straży Miejskiej, we współpracy w szczególności z Wydziałem  Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Referatem Księgowości Budżetowej.
PRACOWNICY STRAŻY MIEJSKIEJ
Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu Nr pokoju
Komendant Marek Przystasz 134637121 Rynek 7
Dyżurny Straży Miejskiej ………………… 134632331 Rynek 7
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2019-03-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-03-15 08:28
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-03-15 15:05