XML
Sprawozdanie - 2012

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2012”

 

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2012”

 

Dotacje dla organizacji pozarządowych z zakresu: pomocy społecznej, ochrony zdrowia, wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu oraz na rzecz osób niepełnosprawnych

Lp.

Nazwa organizacji, stowarzyszenia

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Sanoku

Zapewnienie schronienia, ubrania i posiłku osobom bezdomnym wymagającym stałej opieki ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, wsparcie w wychodzeniu z bezdomności”

80.000,00

2.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Sanoku

Zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących (na podstawie decyzji wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku)”

90.000,00

3.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Sanoku

Zapewnienie higieny osobistej osobom bezdomnym (wsparcie łaźni dla bezdomnych i punktu wydawania czystej odzieży”

4.000,00

4.

Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi „SANITAS”

Działania profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u najmłodszych”

2.000,00

5.

Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Sanoku

Wspieranie działalności statutowej organizacji pozarządowych, skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego”

1.000,00

6.

Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Prowadzenie działań ukierunkowanych na poprawę sprawności intelektualnej i fizycznej oraz aktywności życiowej osób starszych”

1.500,00

7.

Powiatowe Centrum Wolontariatu
w Sanoku

Współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy wolontariuszy”

1.500,00

8.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Sanoku

Wyrównywanie szans i integracja środowiskowa młodzieży niepełnosprawnej umysłowo”

1.000,00

9.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnym Ruchowo w Sanoku

Wspieranie inicjatyw mających na celu integrację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo ze środowiskiem ludzi zdrowych”

2.000,00

10.

Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku

Integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji obejmujących osoby z dysfunkcją narządu słuchu, wzroku”

2.000,00

11.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Krośnie

Wspieranie działalności Klubów Seniora oraz tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności starszych”

1.000,00

12.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnym Ruchowo w Sanoku

Realizacja Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej - PEAD”

1.250,00

13.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Krośnie

Realizacja Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej - PEAD”

1.250,00

14.

Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi „SANITAS”

Integrowanie środowisk zmagających się z chorobami nowotworowymi”

1.500,00

x

x

Razem:

190.000,00

 

Dotacje dla organizacji pozarządowych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota

1.

Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
w Sanoku

Wspieranie działalności całorocznej świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin wymagających pomocy wychowawczej”

8.000,00

2.

Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku

Prowadzenie edukacji trzeźwościowej w środowisku osób niepełnosprawnych”

 

1.800,00

3.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Niepełnosprawnym Ruchowo
w Sanoku

Prowadzenie edukacji trzeźwościowej w środowisku osób niepełnosprawnych”

 

1.500,00

4.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
w Sanoku

Prowadzenie edukacji trzeźwościowej w środowisku osób niepełnosprawnych”

1.200,00

5.

Parafia Rzymskokatolicka Przemienienia Pańskiego w Sanoku

Wspieranie ruchów trzeźwościowych dla osób dorosłych wychodzących z uzależnienia”

3.000,00

6.

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
w Sanoku

Wspieranie działań korekcyjnych i trzeźwościowych na rzecz osób bezrobotnych, bezdomnych, rekonwalescentów”

3.000,00

7.

Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Sanockiej

Wspieranie tworzenia autorskich programów edukacji rówieśniczej dla liderów młodzieżowych”

8.000,00

8.

Powiatowe Centrum Wolontariatu w Sanoku

Promowanie trzeźwego życia i eliminowanie zachowań ryzykownych w środowisku osób młodych 18+”

1.500,00

9.

Młodzieżowe Stowarzyszenie ZNAK w Sanoku

Promowanie trzeźwego życia i eliminowanie zachowań ryzykownych w środowisku osób młodych 18+”

1.500,00

10.

Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny Kosiny
w Sanoku

Wspieranie zdrowego stylu życia i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci”

6.000,00

11.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Sanoku

Wspieranie zdrowego stylu życia i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci”

3.000,00

12.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku

Wspieranie zdrowego stylu życia i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci”

1.000,00

 

13.

Zarząd Bieszczadzkiego Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Sanoku

Działania profilaktyczne i promowanie trzeźwości w środowisku rodzinnym”

2.500,00

 

14.

Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Sanoku

Edukacja i promowanie zdrowego trzeźwego stylu życia dla osób starszych”

4.000,00

Łącznie z GPPiRPA

46.000,00

15.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku

Prowadzenie popołudniowej świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży”

 

5.000,00

 

Łącznie z GPPN

5.000,00

 

Łącznie dotacje 2012 r. - 241.000,00

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2013-02-25
Publikujący -