XML
Sprawozdanie - 2013

 

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2013”

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2013”

 

Dotacje dla organizacji pozarządowych z zakresu: pomocy społecznej, ochrony zdrowia, wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu oraz na rzecz osób niepełnosprawnych

Lp.

Nazwa organizacji, stowarzyszenia

Nazwa zadania

kwota dotacji

1

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Sanoku

Zapewnienie schronienia, ubrania i posiłku osobom bezdomnym wymagającym stałej opieki ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, wsparcie w wychodzeniu z bezdomności”

80 800,00

2

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Sanoku

Zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących (na podstawie decyzji wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku)”

94 000,00

3

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Sanoku

Zapewnienie higieny osobistej osobom bezdomnym (wsparcie działania łaźni dla bezdomnych i punktu wydawania czystej odzieży)”

4 000,00

5

Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Sanoku

Wspieranie działalności statutowej organizacji skupiających kombatantów”

1 000,00

6

Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”

1 500,00

7

Powiatowe Centrum Wolontariatu
w Sanoku

Współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy wolontariuszy”

1 500,00

8

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Sanoku

Wspieranie działalności rekreacyjno-rehabilitacyjnej na rzecz niepełnosprawnych umysłowo”

1 000,00

9

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnym Ruchowo w Sanoku

Wspieranie inicjatyw mających na celu integrację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo ze środowiskiem ludzi zdrowych”

2 000,00

10

Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku

Integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu i wzroku – działania zapobiegające izolacji i marginalizacji”

1 000,00

11

Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Krośnie

Wspieranie działalności Klubów Seniora "

1 000,00

12

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnym Ruchowo w Sanoku

Realizacja Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej - PEAD”

1 250,00

13

Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Krośnie

Realizacja Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej - PEAD”

1 250,00

14

Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi „SANITAS”

Wspieranie działalności statutowej organizacji działających na rzecz osób zmagających się z chorobą nowotworową"

1 500,00

15

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Sanoku

"Promyk słońca i radość dla dzieci" – organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z rodzin wielodzietnych"

1 000,00

x

x

Razem:

192 800,00

 

Dotacje dla organizacji pozarządowych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota

1.

Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
w Sanoku

Wspomaganie działalności całorocznych placówek wsparcia dziennego – świetlic środowiskowych, dla dzieci ze środowisk wymagających pomocy wychowawczej”

8 500,00

2.

Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku

Prowadzenie działań trzeźwościowych w środowisku osób niepełnosprawnych”

 

1 500,00

3.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Niepełnosprawnym Ruchowo
w Sanoku

Prowadzenie działań trzeźwościowych w środowisku osób niepełnosprawnych”

 

1 500,00

4.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
w Sanoku

Prowadzenie edukacji trzeźwościowej w środowisku osób niepełnosprawnych"

1 500,00

5.

Parafia Rzymskokatolicka Przemienienia Pańskiego w Sanoku

Wspieranie ruchów trzeźwościowych dla osób dorosłych wychodzących z uzależnienia – szkolenia, warsztaty, konferencje”

3 000,00

6.

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
w Sanoku

Wspieranie działań korekcyjnych i trzeźwościowych na rzecz osób bezrobotnych, bezdomnych i rekonwalescentów”

3 000,00

7.

Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Sanockiej

Wspieranie tworzenia programów autorskich, edukacji rówieśniczej przez liderów młodzieżowych”

8 000,00

8.

Powiatowe Centrum Wolontariatu w Sanoku

"Promowanie trzeźwego życia i eliminowania zachowań ryzykownych w środowisku osób młodych , dorosłych i w środowisku rodzinnym"

1 500,00

9.

Fundacja Strzelecka

"Wspieranie zdrowego stylu życia i bezpiecznego wypoczynku dzieci"

1 474,97

10.

Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny Kosiny
w Sanoku

Wspieranie zdrowego stylu życia i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci”

4 500,00

11.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Sanoku

"Wspieranie zdrowego stylu życia i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci”

2 000,00

12.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku

"Wspieranie zdrowego stylu życia i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci”

2 000,00

 

13.

Zarząd Bieszczadzkiego Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Sanoku

"Promowanie trzeźwego życia i eliminowania zachowań ryzykownych w środowisku osób młodych , dorosłych i w środowisku rodzinnym"

1 500,00

 

14.

Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Sanoku

Aktywizacja i wspieranie trzeźwości osób w wieku emerytalnym”

3.000,00

15.

"SANITAS" Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

"Promowanie trzeźwego życia i eliminowania zachowań ryzykownych w środowisku osób młodych , dorosłych i w środowisku rodzinnym"

1 500,00

Łącznie

44 474,97

 

 

Łącznie udzielono dotacji w 2013r. na kwotę - 237 274,97

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2014-02-11
Publikujący -