XML
Sprawozdanie - 2014

 

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2014”

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2014”

Dotacje dla organizacji pozarządowych z zakresu: pomocy społecznej, ochrony zdrowia, wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu oraz na rzecz osób niepełnosprawnych

Lp.

Nazwa organizacji, stowarzyszenia

Nazwa zadania

kwota dotacji

1

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Sanoku

Zapewnienie schronienia, ubrania i posiłku osobom bezdomnym wymagającym stałej opieki ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, wsparcie w wychodzeniu z bezdomności”

89 000,00

2

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Sanoku

Zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących (na podstawie decyzji wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku)”

90 000,00

3

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Sanoku

Zapewnienie higieny osobistej osobom bezdomnym (wsparcie łaźni dla bezdomnych i punktu wydawania czystej odzieży”

4 000,00

4

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Sanoku

"Pomoc żywnościowa w okresie zimowym w dniach wolnych i świątecznych dla osób ubogich i potrzebujących (goracy posiłek)"

20 000,00

5

Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Sanoku

Wspieranie działalności statutowej organizacji skupiających kombatantów”

1 000,00

6

Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Prowadzenie działań ukierunkowanych na poprawę sprawności intelektualnej i aktywności życiowej osób starszych”

1 500,00

7

Powiatowe Centrum Wolontariatu
w Sanoku

Współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy wolontariuszy”

1 500,00

8

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Sanoku

Wspieranie działalności rekreacyjno-rehabilitacyjnej na rzecz niepełnosprawnych umysłowo”

1 000,00

9

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnym Ruchowo w Sanoku

"Partnerstwwo rodzin z dzieckiem niepelnosprawnym – międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie konstruktywnych rozwiązań mających na celu poprawę społecznego funkcjonowania rodzin z dzieckiem niepelnosprawnym"

2 000,00

10

Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku

Integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu i wzroku – działania zapobiegające izolacji i marginalizacji”

500,00

11

Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Krośnie

Wspieranie działalności Klubów Seniora "

1 000,00

12

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnym Ruchowo w Sanoku

Realizacja Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej - PEAD”

1 250,00

13

Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Krośnie

"Realizacja Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej - PEAD”

1 250,00

14

Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi „SANITAS”

Wspieranie działalności statutowej organizacji działających na rzecz osób zmagających się z chorobą nowotworową"

1 000,00

15

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Sanoku

"Spotkania integracyjne dla dzieci z rodzin wielodzietnych"

1 000,00

16

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Sanoku

Integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu i wzroku – działania zapobiegające izolacji i marginalizacji”

500,00

17

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem "SALUTARIS" Oddział w Sanoku

"Integracja i adaptacja w środowisku osób niepełnosprawnych – wspieranie działalności klubu"

1 000,00

18

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Sanoku

"Integracja emerytów i rencistów – kulturalnych rozwój środowiska"

1 000,00

19

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sanoku

"Wspieranie działalności organizacji skupiających osoby chore na stwardnienie rozsiane"

1 000,00

x

x

Razem:

219 500,00

 

Dotacje dla organizacji pozarządowych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota

1

Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
w Sanoku

Wspomaganie działalności całorocznych placówek wsparcia dziennego – świetlic środowiskowych, dla dzieci ze środowisk wymagających pomocy wychowawczej”

9 000,00

2

Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
w Sanoku

Wspieranie ruchów trzeźwościowych dla osób dorosłych wychodzących z uzależnienia- „Trzeźwą drogą życia”

2 000,00

3

Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku

Prowadzenie edukacji trzeźwościowej w środowisku osób niepełnosprawnych”

 

2 000,00

4

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Niepełnosprawnym Ruchowo
w Sanoku

Prowadzenie działań trzeźwościowych w środowisku osób niepełnosprawnych”

2 000,00

 

5

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Niepełnosprawnym Ruchowo
w Sanoku

Prowadzenie działań trzeźwościowych w środowisku osób niepełnosprawnych”

1 000,00

6

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
w Sanoku

Prowadzenie edukacji trzeźwościowej w środowisku osób niepełnosprawnych"

2 000,00

7

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki w Sanoku

Prowadzenie edukacji trzeźwościowej w środowisku osób niepełnosprawnych"

2 000,00

8

Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi „SANITAS”

Propagowanie działań w środowisku rodzinnym na rzez przeciwdziałania przemocy i agresji”

3 000,00

9

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Sanoku- Olchowce

Wspieranie ruchów trzeźwościowych dla osób dorosłych wychodzących z uzależnienia – szkolenia, warsztaty, konferencje”

3 000,00

10

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Sanoku- Olchowce

Promowanie zdrowego stylu życia i wypoczynku dla dzieci”

3 000,00

11

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku

Promowanie zdrowego stylu życia i wypoczynku dla dzieci”

2 000,00

12

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku

Promowanie zdrowego stylu życia i wypoczynku dla dzieci”

1 000,00

13

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
w Sanoku

Wspieranie działań korekcyjnych i trzeźwościowych na rzecz osób bezrobotnych, bezdomnych i rekonwalescentów”

4 000,00

14

Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Sanockiej

Wspieranie tworzenia autorskich programów, edukacji rówieśniczej przez liderów młodzieżowych”

9 000,00

15

Powiatowe Centrum Wolontariatu w Sanoku

" Edukacja i promowanie trzeźwości środowisku wolontariatu"

3 000,00

16

Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny Kosiny
w Sanoku

"Wspieranie działań profilaktycznych dla dzieci w formie półkolonii"

4 000,00

17

Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny Kosiny
w Sanoku

Wspieranie działań profilaktycznych dla dzieci ”

1000,00

18

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie

"Wspieranie działań profilaktycznych dla dzieci w formie półkolonii"

3 000,00

19

Zarząd Bieszczadzkiego Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Sanoku

"Promowanie trzeźwego życia i eliminowania zachowań ryzykownych w środowisku osób młodych i dorosłych”

2 500,00

 

20

Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Sanoku

Aktywizacja i wspieranie trzeźwości osób w wieku emerytalnym”

4 000,00

 

 

Razem:

62 500,00

 

 

 

 

 

 

Dotacje z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2014

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota

1

Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Sanockiej

Działalność popołudniowego klubu dla dzieci i młodzieży

4 000,00

2

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku

Działalność popołudniowego klubu dla dzieci i młodzieży

1 120,00

 

 

Razem:

5 120,00

 

 

Łącznie razem dotacje w 2014r. - 287 120,00


 

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2015-02-18
Publikujący -