XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługa związana z pielęgnacją i konserwacją zieleni w mieście Sanoku w roku 2021.
BZP.271.15.2020                                                                                          Sanok, 26.11.2020 r.
 
 
Gmina Miasta Sanoka: Usługa związana z pielęgnacją i konserwacją zieleni w mieście Sanoku w roku 2021.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Sanoka, krajowy numer identyfikacyjny 37044071000000, ul. ul. Rynek  1 , 38-500  Sanok, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 013 4652800, 4652833, e-mail inwestycje@um.sanok.pl, faks 134 630 890.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.um.sanok.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania
z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.um.sanok.pl/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.um.sanok.pl/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 t.j.), osobiście, lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Oferty należy składać w Urzędzie Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok Biuro Obsługi Klienta Pokój nr 1
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa związana z pielęgnacją i konserwacją zieleni w mieście Sanoku w roku 2021.
Numer referencyjny: BZP.271.15.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać
w odniesieniu do:

wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie porządku oraz pielęgnacja
i konserwacja zieleni w mieście Sanoku w roku 2021, obejmująca następujące zadania:
1. Utrzymanie Parku miejskiego i Skarpy Staromiejskiej – szczegółowy zakres prac oraz terenów nim objętych zawarty jest w Załączniku Nr 3.1 do SIWZ, które będą stanowić zał. do umowy. 2. Utrzymanie 24 zorganizowanych zieleńców – szczegółowy zakres prac oraz terenów nim objętych zawarty jest w Załączniku Nr 3.2 do SIWZ, które będą stanowić zał. do umowy. 3. Utrzymanie zieleni przyulicznej przy ulicach miejskich– szczegółowy zakres prac oraz terenów nim objętych zawarty jest w Załączniku Nr 3.3 do SIWZ, które będą stanowić zał. do umowy 4. Utrzymanie niezagospodarowanych działek mienia komunalnego i pasów drogowych na obszarze dzielnic: Dąbrówka i Wójtowstwo – szczegółowy zakres prac oraz terenów nim objętych zawarty jest w Załączniku Nr 3.4 do SIWZ, które będą stanowić zał. do umowy. 5. Utrzymanie niezagospodarowanych działek mienia komunalnego i pasów drogowych na obszarze dzielnic: Śródmieście, Błonie, Olchowce, Zatorze i Posada oraz zrekultywowanego wysypiska śmieci – szczegółowy zakres prac oraz terenów nim objętych zawarty jest w Załączniku Nr 3.5 do SIWZ, które będą stanowić zał. do umowy. 6. Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych – szczegółowy zakres prac oraz terenów nim objętych zawarty jest w Załączniku Nr 3.6 do SIWZ, które będą stanowić zał. do umowy. 7. Utrzymanie terenów przy budynkach mienia komunalnego– szczegółowy zakres prac oraz terenów nim objętych zawarty jest w Załączniku Nr 3.7 do SIWZ, które będą stanowić zał. do umowy
II.5) Główny kod CPV: 77000000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77211500-7
77300000-3
77310000-6
77312000-0
77313000-7
77314100-5
77340000-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-12-31
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą że posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów innych niż niebezpieczne, zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach bądź legitymuje się przyrzeczeniem stwierdzenia umowy na odbiór lub transport odpadów.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą: 1. że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę: • 50 000,00 zł - dla zadania nr 3.1.1 • 100 000,00 zł – dla zadania nr 3.1.2 • 25 000,00 zł - dla zadania nr 3.1.3 • 25 000,00 zł - dla zadania nr 3.1.4 • 25 000,00 zł - dla zadania nr 3.1.5 • 50 000,00 zł - dla zadania nr 3.1.6 • 10 000,00 zł - dla zadania nr 3.1.7 2. w przedłożonej informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w wysokości nie mniejszej niż: • 20 000,00 zł. - dla zadania nr 3.1.1 • 20 000, 00 zł. - dla zadania nr 3.1.2 • 10 000, 00 zł. – dla zadania nr 3.1.3 • 10 000, 00 zł. - dla zadania nr 3.1.4 • 10 000,00 zł - dla zadania nr 3.1.5 • 15 000,00 zł - dla zadania nr 3.1.6 • 5 000,00 zł - dla zadania nr 3.1.7
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą: 1. że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, bądź wykonuje w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych usługę polegającą na utrzymaniu zieleni na terenie o powierzchni minimum dla: • zadania: 3.1.1 – 12,3 ha, - 2 usługi • zadania: 3.1.2 – 4,5 ha, 2 usługi • zadania: 3.1.3 - 0,7 ha. – 2 usługi • zadania: 3.1.4- 12 ha – 1 usługa • zadania: 3.1.5- 16 ha – 1 usługa • zadania: 3.1.6- 8,3 ha – 1 usługa • zadania: 3.1.7- 0,6 ha – 2 usługi 2. że dysponują co najmniej: - jedną osobą, która będzie pełniła nadzór techniczny posiadającą wykształcenie ogrodnicze, leśne lub ukończony kurs specjalistyczny - dwiema osobami do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia, - jedną osobą posiadająca uprawnienia wysokościowe do przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew (uprawnienia pilarza drzew ozdobnych I, II lub III stopnia NOT wraz z aktualnym zaświadczeniem lekarskim) – nie dotyczy zadania 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7. Uwaga. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia poszczególnych funkcji przez osoby wykonujące wymienione powyżej czynności. 5.6.3 w przedłożonym wykazie narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy że będzie dysponował następującymi narzędziami/urządzeniami technicznymi: • piła spalinowa – min.1 sztuka, (nie dotyczy zadania nr 3.4., 3.5. • ciągnik rolniczy z kosiarką - min. 1 szt. (nie dotyczy zadania nr 3.3.) • kosiarka samojezdna o mocy od 10 do 20 KW – min. 1 szt. • kosiarki spalinowe ogrodowa – min 3 szt. • sprzęt do pracy na wysokości – min.1 szt. (nie dotyczy zadania nr 3.4., 3.5., 3.6.) • środek transportu do wywozu skoszonej trawy, odpadów i gałęzi – min. 1 szt. UWAGA: Wskazane w SIWZ osoby nie wyczerpują wymagań Zamawiającego i winni być traktowani jako minimalne wymogi stawiane przez Zamawiającego w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu

Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; 2. Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, załącznik nr 7 do SIWZ 3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; załącznik nr 8 do SIWZ 4. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz
z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; załącznik nr 9 do SIWZ 5. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt.5.7.1, 6. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na kwotę określoną przez Zamawiającego w pkt.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty
w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 4. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 3. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika. 5.Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 2 i 3 powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r.poz.1796 t.j.).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert
w wysokości: • 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) na zadanie określone
w pkt.3.1.1. • 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) na zadanie określone w pkt. 3.1.2. • 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych 00/100) na zadanie określone w pkt. 3.1.3. • 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych 00/100) na zadanie określone w pkt. 3.1.4. • 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych 00/100) na zadanie określone w pkt. 3.1.5. • 5.00,00 zł. (słownie: tysiąc złotych 00/100) na zadanie określone w pkt. 3.1.6. • 200,00 zł. (słownie: dwieście złotych 00/100) na zadanie określone w pkt. 3.1.7. 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego numer konta: 31 8642 0002 2001 0060 4703 0003 z adnotacją: „wadium – zieleń miejska 2021 zadanie nr …..” Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w formie oryginału. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 5.1 gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych 5.2 okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 6 Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 6.1 poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp. 6.2 poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert
w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Zwiększenie częstotliwości koszenia powierzchni trawnikowych 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony mogą dokonywać zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku: 1)zmniejszenia zakresu prac opisanych w SIWZ wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione odpowiednio do ilości i zakresu prac które Wykonał, 2) zmiany stawki urzędowej podatku VAT. 3) zmiany osób realizujących przedmiot umowy. Zmiana osób może być dokonana w sytuacji: - na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania powierzonych prac, - na wniosek Wykonawcy w przypadku: • śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, • nienależytego wykonywania powierzonych prac, • innych obiektywnych okoliczności niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji). Wykonawca ma prawo do zmiany osób pod warunkiem, że udowodni (przedkładając odpowiednie dokumenty), że osoby proponowane posiadają kwalifikacje i doświadczenie nie gorsze niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania, w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa oraz pisemna zgoda zamawiającego. 2. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazywać, że zastrzeżone informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Utrzymanie Parku miejskiego i Skarpy Staromiejskiej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szczegółowy zakres prac oraz terenów nim objętych zawarty jest w Załączniku Nr 3.1 do SIWZ, które będą stanowić zał. do umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77000000-0, 77313000-7, 77211500-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Zwiększenie częstotliwości koszenia powierzchni trawnikowych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2 Nazwa: Utrzymanie 24 zorganizowanych zieleńców
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szczegółowy zakres prac oraz terenów nim objętych zawarty jest w Załączniku Nr 3.2 do SIWZ, które będą stanowić zał. do umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77000000-0, 77310000-6, 77314100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Zwiększenie częstotliwości koszenia powierzchni trawnikowych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3 Nazwa: Utrzymanie zieleni przyulicznej przy ulicach miejskich
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres prac oraz terenów nim objętych zawarty jest w Załączniku Nr 3.3 do SIWZ, które będą stanowić zał. do umowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77000000-0, 77310000-6, 77314100-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Zwiększenie częstotliwości koszenia powierzchni trawnikowych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4 Nazwa: Utrzymanie niezagospodarowanych działek mienia komunalnego i pasów drogowych na obszarze dzielnic
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres prac oraz terenów nim objętych zawarty jest w Załączniku Nr 3.4 do SIWZ, które będą stanowić zał. do umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77000000-0, 77314100-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Zwiększenie powierzchni koszenia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5 Nazwa: Utrzymanie niezagospodarowanych działek mienia komunalnego i pasów drogowych na obszarze dzielnic: Śródmieście, Błonie, Olchowce, Zatorze i Posada oraz zrekultywowanego wysypiska śmieci
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres prac oraz terenów nim objętych zawarty jest w Załączniku Nr 3.5 do SIWZ, które będą stanowić zał. do umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77000000-0, 77314100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Zwiększenie powierzchni koszenia 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 6 Nazwa: Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres prac oraz terenów nim objętych zawarty jest w Załączniku Nr 3.6 do SIWZ, które będą stanowić zał. do umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77000000-0, 77314100-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Zwiększenie częstotliwości koszenia powierzchni trawnikowych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 7 Nazwa: Utrzymanie terenów przy budynkach mienia komunalnego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres prac oraz terenów nim objętych zawarty jest w Załączniku Nr 3.7 do SIWZ, które będą stanowić zał. do umowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77000000-0, 77314100-5, 77340000-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Zwiększenie częstotliwości koszenia powierzchni trawnikowych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2020-11-26
Publikujący Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2020-11-26 14:05
Modyfikacja Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2020-12-30 14:37